IZ­GRA­DI­TI SPOMENIK NA MOS­TU GDJE JE BIHAĆ DEBLOKIRAN

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize - Jo­zo Pav­ko­vić

To­plin­ski val na­zvan Lu­ci­fer već da­ni­ma leb­di iz­nad BiH. Po­li­ti­ča­ri­ma kao da ni­je do­volj­no što je sti­gao “kralj pak­la”. Svo­jom re­to­ri­kom, gore od Lu­ci­fe­ra, iz­a­zi­va­ju po­ža­re. Na mno­gim mjes­ti­ma pla­nu­li su oni naj­o­pas­ni­ji - me­đu­na­ci­onal­ni. Nit­ko ih ne ga­si. Pi­ro­ma­ne nji­ho­vi su­na­rod­nja­ci do­živ­lja­va­ju he­ro­ji­ma. Na tak­vim po­ža­ri­šti­ma ovih da­na te­ško je bi­ti Hr­vat u BiH. Sr­bi zbog Olu­je žes­to­ko op­tu­žu­ju RH. Boš­nja­ci, umjes­to da je sla­ve, kre­nu­li su u još žeš­ću ofen­zi­vu pro­tiv Hr­va­ta. S obje stra­ne gra­ni­ce. Go­to­vo su im pro­gla­si­li rat. Baš na dan Olu­je kre­nu­li su s kam­pa­njom pro­tiv Pe­lje­škog mos­ta. Hr­va­ti i Boš­nja­ci bi, umjes­to ru­še­nja mos­to­va, ko­nač­no tre­ba­li po­če­ti gra­di­ti ih. Pri­mje­ri­ce, za­što ne bi na mos­tu u Tr­žač­koj Ra­šte­li iz­gra­di­li spo­men-so­bu, spo­men-park, mu­zej ili ute­me­lji­li ins­ti­tut za mir. Jer tu su se na mos­tu iz­nad ri­je­ke Ko­ra­ne 6. ko­lo­vo­za 1995. su­sre­li ge­ne­ral Ma­ri­jan Ma­re­ko­vić i Miroslav Tuđ­man sa za­po­vjed­ni­ci­ma Ar­mi­je BiH i HVO-a Ati­fom Du­da­ko­vi­ćem i Iva­nom Pr­šom. Sim­bo­lič­nim ru­ko­va­njem oz­na­či­li su de­blo­ka­du Bi­ha­ća, Bo­san­ske Kru­pe, Ca­zi­na, Bu­ži­ma, Ve­li­ke Kla­du­še. Taj most sim­bo­li­zi­ra sna­gu sa­vez­niš­tva. Hrvatska je Olu­jom de­blo­ki­ra­la Bihać, a Bihać je, bra­ne­ći 260 ki­lo­me­ta­ra rat­ne cr­te, ve­zao veliki broj sr­p­skih voj­ni­ka. Ko­ji su mo­ra­li bi­ti u tim ro­vo­vi­ma, a ne ras­po­re­đe­ni po gra­ni­ci tzv. “SAO Kra­ji­ne”. Zar za Hr­va­te i Boš­nja­ke ima bo­lje­ga mjes­ta od mos­ta na Ko­ra­ni za na­dah­nu­će u grad­nji is­tin­skog sa­vez­niš­tva. Na­ža­lost, ono se sa­da pre­tva­ra u su­prot­nost. Ako se ulo­gu Olu­je re­la­ti­vi­zi­ra u de­blo­ka­di Bi­ha­ća, što on­da go­vo­ri­ti o dru­gim pro­jek­ti­ma. A ima ih na de­set­ke i ni je­dan ni­je is­kren. Hr­va­ti i Boš­nja­ci su na po­čet­ku ra­ta ve­za­li zas­ta­ve pa su na­kon ra­ta kao ne­pri­ja­te­lji si­lom, Wa­shin­g­ton­skim spo­ra­zu­mom, ugu­ra­ni u sa­vez­niš­tvo – Fe­de­ra­ci­ju, po­tom u dayton­sku BiH. Pot­pi­sa­li su na de­set­ke dru­gih ugo­vo­ra. Či­ni se, je­di­ni ko­ji je is­tin­ski pro­ve­den je Split­ski spo­ra­zum. On je omo­gu­ćio hr­vat­skim sna­ga­ma ula­zak na bh. te­ri­to­rij i ta­ko stvo­rio pre­du­vjet za Olu­ju, od­nos­no os­lo­ba­đa­nje Hr­vat­ske i de­blo­ka­du un­sko-san­skog po­dru­čja. Naj­bo­lji je to po­ka­za­telj sna­ge sa­vez­niš­tva. Sa­daš­nji boš­njač­ko-hr­vat­ski od­no­si mo­ra­ju na re­vi­zi­ju. Ova­ko vi­še ne ide. La­ži, pod­me­ta­nja i pri­je­va­re smje­nju­ju se kao na tra­ci. Me­đu­na­ci­onal­no ne­po­vje­re­nje sve je ve­će unu­tar BiH, a slu­čaj Pe­lje­škog mos­ta svje­do­či ka­ko se va­tra lako ši­ri i na Hr­vat­sku. U njoj ne nes­ta­ju sa­mo pos­to­je­ći već se ugro­ža­va­ju i oni još ne­iz­gra­đe­ni mos­to­vi. Na po­te­zu su, pri­je svih, vod­stva boš­njač­kih i hr­vat­skih stra­na­ka. One nose te­ret, ali i od­go­vor­nost za sa­daš­njost i bu­duć­nost svo­jih na­ro­da. Ko­ji im na iz­bo­ri­ma da­ju naj­ve­će po­vje­re­nje. To tre­ba oprav­da­ti na te­škim is­pi­ti­ma, a re­vi­zi­ja hr­vat­sko-boš­njač­kih od­no­sa te­žak je, mo­žda i naj­te­ži is­pit za stran­ke, a pri­je svih, dvi­je sto­žer­ne. Ve­li­ku ulo­gu u toj za­da­ći mo­gu ima­ti Is­lam­ska za­jed­ni­ca i Ka­to­lič­ka cr­k­va. One svo­jim utje­ca­jem, i na zem­lji i na ne­bu, mo­gu pro­tje­ra­ti Lu­ci­fe­ra ko­ji je već odav­no za­gos­po­da­rio bh. pak­lom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.