Za­što se pod­cje­nju­je Osi­jek i Sla­vo­ni­ju?

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize - Ivo So­lja­čić prof. eme­ri­tus iz Za­gre­ba

Ne­dav­no su bi­le odr­ža­ne kva­li­fi­ka­cij­ske utak­mi­ce u europ­skim na­tje­ca­nji­ma. U kva­li­fi­ka­ci­ja­ma is­to­dob­no su igra­li Osi­jek i Haj­duk. Na HTV-ovu pro­gra­mu da­van je sa­mo pri­je­nos utak­mi­ce ko­ju je igrao Haj­duk, ia­ko se mo­glo i tre­ba­lo or­ga­ni­zi­ra­ti pri­je­nos obje utak­mi­ce na dva raz­li­či­ta HTV-ova pro­gra­ma o če­mu je već i pi­sa­no u Ve­čer­njem lis­tu od 4. ko­lo­vo­za ove go­di­ne. Upra­vo je utak­mi­ca Osi­je­ka i PSV-a bi­la zna­čaj­ni­ja zbog Osi­je­ko­va re­no­mi­ra­nog su­par­ni­ka. No HTV je oda­brao pri­je­nos Haj­du­ko­ve utak­mi­ce ra­ču­na­ju­ći na mo­že­bit­nu ve­ću gle­da­nost. No pos­to­ji još i jed­na dru­ga pre­ža­los­na či­nje­ni­ca u tom pri­je­no­su ba­rem od 50. mi­nu­te su­sre­ta od kad sam ja gle­dao pri­je­nos ni­je spo­me­nu­ta utak­mi­ca u Osi­je­ku, a još ma­nje mo­men­tal­ni re­zul­tat. Očaj­nič­ki sam se na­dao da će spo­me­nu­ti re­zul­tat pa­ra­lel­no odi­gra­va­ne utak­mi­ce ali ni­sam to do­če­kao. Znam do­bro da je obi­čaj na te­le­vi­zi­ji kad se igra­ju eu­rop­ske pa­ra­lel­ne utak­mi­ce da se uz pri­je­nos gle­da­ne utak­mi­ce objavljuju re­zul­ta­ti i ti­jek pa­ra­lel­no odi­gra­nih utak­mi­ca. No ovaj put je taj obi­čaj pre­ki­nut. Valj­da su na­ši vr­li in­for­ma­ti­ča­ri na HTV-u za­klju­či­li: “Tko te pi­ta za Osi­jek kad igra Haj­duk”. Za ovak­vo sra­mot­no po­na­ša­nje pre­ma Osi­je­ku Sla­vo­ni­ji i u kraj­njoj li­ni­ji net­ko bi tre­bao od­go­va­ra­ti. Bo­jim se da je i u op­ćoj gos­po­dar­sko-po­li­tič­koj situaciji Sla­vo­ni­ja os­ta­la u dru­gom pla­nu. Sje­ti­mo se ko­li­ko su pu­ta Vu­ko­var­ci go­vo­ri­li: “Vukovar ne pos­to­ji sa­mo je­dan dan na 18. stu­de­nog već cijelu go­di­nu. Do­đi­te nam i u dru­ge da­ne”. Tek u zad­nje vri­je­me ne­što vi­še se je po­du­ze­lo za gos­po­dar­ski ra­zvi­tak Vu­ko­va­ra, ali što je s os­ta­lom Sla­vo­ni­jom? Re­kao mi je ne­dav­no je­dan pri­ja­telj: “Ko­li­ko je kr­vi pro­li­ve­no da se obra­ni Sla­vo­ni­ja, a sa­da je na­rod ma­sov­no na­pu­šta”. A za­što? Mo­žda je dje­lo­mič­ni od­go­vor u po­na­ša­nju HTV-a i dr­žav­nih vlas­ti, a pr­vens­tve­no na­ših po­li­ti­ča­ra po­seb­no onih ko­ji su iz­a­bra­ni u Sla­vo­ni­ji a vi­še se bri­nu za se­be i svoje pro­bit­ke, na­go za one či­je bi interese tre­ba­li bra­ni­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.