Za­što “gre­ške” ni­su i zlo­či­ni na­kon Olu­je!?

Naš je po­li­tič­ki vrh svo­jim iz­ja­va­ma do­pri­nio smi­ri­va­nju ten­zi­ja i dos­to­jans­tve­noj pros­la­vi Olu­je

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari -

Po­vi­jest nas uči da ne tre­ba ima­ti ilu­zi­ju da će ta­ko skoro Hrvatska i Sr­bi­ja ima­ti is­te po­gle­de na Olu­ju pa i rat u Hr­vat­skoj. Oso­bi­to sa­da ta pi­ta­nja ne­ma smis­la po­ten­ci­ra­ti s ob­zi­rom na to da je u Sr­bi­ji ap­so­lut­ni po­li­tič­ki auto­ri­tet Aleksandar Vu­čić ko­ji je di­onik po­li­tič­ke od­go­vor­nos­ti za tra­ge­di­ju ko­ja se do­go­di­la hr­vat­skim Sr­bi­ma

Što su 22 go­di­ne od Olu­je u od­no­su na 71 go­di­nu ko­li­ko je tre­ba­lo pro­te­ći da pr­vi ame­rič­ki pred­sjed­nik, Ba­rac Oba­ma la­ni u svib­nju, po­sje­ti Hi­ro­ši­mu, s tim da se ni on ni­je is­pri­čao ja­pan­skim žr­tva­ma i za da­naš­nje ame­rič­ke po­gle­de kon­tro­verz­nog atom­skog bom­bar­di­ra­nja, ko­je je za­us­ta­vi­lo Dru­gi svjet­ski rat. Mno­gi Ame­ri­kan­ci sma­tra­ju sra­mot­nim što se SAD još uvi­jek ni­su is­pri­ča­li zbog tog rat­nog zlo­či­na. S dru­ge stra­ne, ja­pan­ski duž­nos­ni­ci za­do­vo­lji­li su se ges­tom ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka te ni­su po­te­za­li pi­ta­nje ame­rič­ke is­pri­ke obraz­la­žu­ći ka­ko bi to ob­no­vi­lo ras­pra­ve o ja­pan­skim zlo­či­ni­ma u Dru­gom svjet­skom ra­tu. Hrvatska je ak­ci­ju Olu­ja spro­ve­la na svom, a ne na te­ri­to­ri­ju Sr­bi­je, i to na­kon uza­lud­nih po­ku­ša­ja da na mi­ran na­čin po­vra­ti svoj oku­pi­ra­ni te­ri­to­rij s ko­jeg je po­či­nje­njem broj­nih rat­nih zlo­či­na pro­tje­ra­no ne­sr­p­sko sta­nov­niš­tvo, te na­kon Tuđ­ma­no­ve po­nu­de još jed­ne am­nes­ti­je za po­bu­nje­ni­ke. Ak­ci­ja Olu­ja kon­tro­verz­na je sa­mo za sr­bi­jan­ski po­li­tič­ki vrh, po­bu­nje­ni­ke i po­li­tič­ki mo­ti­vi­ra­nu ma­nji­nu u Hr­vat­skoj, una­toč i na­kon prav­ne ocje­ne su­da u Ha­agu. Po­vi­jest nas uči da ne tre­ba ima­ti ilu­zi­ju da će ta­ko skoro Hrvatska i Sr­bi­ja ima­ti is­te po­gle­de na Olu­ju pa i rat u Hr­vat­skoj. Oso­bi­to sa­da ta pi­ta­nja ne­ma smis­la po­ten­ci­ra­ti s ob­zi­rom na to da je u Sr­bi­ji ap­so­lut­ni po­li­tič­ki auto­ri­tet Aleksandar Vu­čić ko­ji je za vri­je­me sr­bi­jan­ske agre­si­je na hr­vat­skom te­ri­to­ri­ju ta­da ta­ko sa­mo­uvje­re­no, ne­ko­li­ko mje­se­ci uoči Olu­je, Sr­bi­ma u Gli­ni go­vo­rio: “Ni­ka­da Sr­p­ska Kra­ji­na, ni­ka­da Gli­na ne­će bi­ti hrvatska! Ni­ka­da Ba­ni­ja ne­će na­zad u Hr­vat­sku!” te bez uvi­ja­nja za­klju­čio što sli­je­di po­bje­de li sr­p­ski ra­di­ka­li Slo­bo­da­na Mi­lo­še­vi­ća: “Vi zna­te da će­te ži­ve­ti u Ve­li­koj Sr­bi­ji, je­dins­tve­noj sr­p­skoj dr­ža­vi i tu od­stu­pa­nja bi­ti ne­će!”, ka­zi­vao je ta­da Vu­čić, kao še­grt Vo­jis­la­va Še­še­lja, po­bu­nje­nim Sr­bi­ma u Hr­vat­skoj. Upra­vo je on osob­no di­onik po­li­tič­ke od­go­vor­nos­ti za tra­ge­di­ju ko­ja se sa­mo četiri i pol mjeseca na­kon nje­go­va go­vo­ra do­go­di­la hr­vat­skim Sr­bi­ma. I sto­ga je oče­ki­va­no sr­bi­jan­ski mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va Ivi­ca Da­čić ta­ko ra­zuz­da­no hr­vat­skog pre­mi­je­ra An­dre­ja Plen­ko­vi­ća zbog iz­ja­ve ka­ko je Olu­ja spri­je­či­la no­vu Sre­bre­ni­cu, pro­zvao da “po­vam­pi­ru­je an­ti­sr­p­sku his­te­ri­ju u Hr­vat­skoj”, dok je “pra­vim bez­o­braz­lu­kom” oci­je­nio izjavu hr­vat­ske pred­sjed­ni­ce Ko­lin­de Gra­bar Ki­ta­ro­vić ko­ja je iz­rek­la uvje­re­nje “da će me­đu hr­vat­skim dr­žav­lja­ni­ma sr­p­ske na­ci­onal­nos­ti s vre­me­nom još vi­še saz­ri­je­va­ti svi­jest da ih je upra­vo Olu­ja ras­te­re­ti­la od te­škog sto­ljet­nog ute­ga ve­li­ko­sr­p­skih pro­je­ka­ta”. Ak­tu­al­nom sr­bi­jan­skom po­li­tič­kom vr­hu i ne pre­os­ta­je dru­go ne­go da go­vo­re o pro­tje­ri­va­nju Sr­ba u Olu­ji, jer oni ta­ko bra­ne se­be. I to vi­šes­tru­ko, od iz­da­je hr­vat­skih Sr­ba i od od­go­vor­nos­ti za tra­ge­di­ju ko­ja im se do­go­di­la, te zbog ne­us­pje­ha obe­ća­nog pro­jek­ta Ve­li­ke Sr­bi­je. Ra­zum­ljiv do­pri­nos mi­ru je što se Hrvatska mi­ri s tim i ne stva­ra pro­blem za bi­la­te­ral­ne od­no­se od to­ga što je iz­bor sr­bi­jan­skog na­ro­da da na če­lu Sr­bi­je bu­de čo­vjek ko­ji je bio je­dan od pro­mi­ca­te­lja ve­li­ko­sr­p­skih ide­ja ko­je je prak­ti­ci­rao na na­šem te­ri­to­ri­ju, a po­s­lje­di­ca če­ga su i bi­zar­ni dr­žav­nič­ki is­pa­di sr­bi­jan­ske di­plo­ma­ci­je ko­ja dr­žav­nič­ki pro­blem ra­di oko to­ga tko će u Hr­vat­skoj pje­va­ti na pros­la­vi os­lo­bo­di­lač­ke ak­ci­je Olu­ja. Naš je po­li­tič­ki vrh svo­jim iz­ja­va­ma – pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić da Hrvatska ne da na Olu­ju, kao što bra­ni­te­lji ni­su da­li na Hr­vat­sku, te pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar Ki­ta­ro­vić, a i pred­sjed­nik Hr­vat­skog sa­bo­ra Gor­dan Jan­dro­ko­vić da se sva­koj žr­tvi tre­ba pok­lo­ni­ti – do­pri­nio smi­ri­va­nju ten­zi­ja i dos­to­jans­tve­noj pros­la­vi Olu­je. Uz po­ziv mi­nis­tra Da­mi­ra Kr­sti­če­vi­ća na dos­to­jans­tve­nu pros­la­vu, oso­bi­ti is­ko­rak je uči­nio Mar­ko Je­lić ko­ji je kao gra­do­na­čel­nik Kni­na iz­ra­zio na­du da će se vra­ti­ti “oni ko­ji su otiš­li” jer je ovo “nji­ho­va do­mo­vi­na i dje­do­vi­na”. Po­li­tič­ki pred­stav­ni­ci Sr­ba na če­lu s Mi­lo­ra­dom Pu­pov­cem, os­ta­li su na svo­jim uobi­ča­je­nim po­zi­ci­ja­ma ža­le­ći što rat “ni­je za­vr­šio” s Olu­jom“ka­ko za sr­p­ske ci­vi­le ko­ji su os­ta­li na svo­jim pra­go­vi­ma, ta­ko i za sve nas ko­ji da­nas ži­vi­mo u Hr­vat­skoj”. Pod­sje­ti­li su na “te­ško ra­zum­lji­ve” zlo­či­ne na­kon ak­ci­je Olu­ja (što da­nas jest ne­ra­zum­lji­vo kao i bom­bar­di­ra­nje Dre­sde­na), te po­tre­bu nji­ho­va pro­ce­su­ira­nja s čim se tre­ba slo­ži­ti jed­na­ko kao i u od­no­su na broj­ne ne­pro­ce­su­ira­ne zlo­či­ne ko­ji su i is­pro­vo­ci­ra­li osvet­nič­ke ak­te na­kon Olu­je. Pro­pus­ti­li su pri­li­ku to na­zva­ti “gre­ška­ma” kao što su to uči­ni­li na pros­la­vi “an­ti­fa­šis­tič­kog” us­tan­ka u Sr­bu. Is­to­dob­no za hr­vat­sku ma­nji­nu u Sr­bi­ji, pre­ma iz­ja­vi pred­sjed­ni­ka De­mo­krat­skog sa­ve­za Hr­va­ta u Voj­vo­di­ni To­mis­la­va Žig­ma­no­va ni­šta no­vo. Uoči Olu­je “mo­ra­ju šu­tje­ti, bi­ti ti­hi, skla­nja­ti se i skri­va­ti!”

Ma­rin­ko Ju­ra­sić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.