Što je na­pra­vio ka­ko bi bio uvjer­ljiv u sce­ni mu­če­nja u Ma­ra­ton­cu?

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Slav­ni ame­rič­ki glu­mac, dvos­tru­ki oska­ro­vac, ro­dio se na da­naš­nji dan 1937. go­di­ne u Los An­ge­le­su, a ma­ma mu je bi­la jazz-pi­ja­nis­ti­ca 1. Na po­čet­ku ka­ri­je­re, za­jed­no s još jednim poz­na­tim glum­cem, nas­tu­pao je u ka­za­li­štu Pa­sa­de­na Playho­use. Obo­ji­ca su oci­je­nje­na kao oni “ko­ji ima­ju naj­ma­nje šan­se za us­pjeh”. Tko je bio taj ko­le­ga? a) Robert Red­ford b) Pa­ul Newman c) Ge­ne Hac­k­man 2. Pro­bi­ja­ju­ći se u svijet glu­me New Yor­ka, ra­dio je je­dan neo­bi­čan po­sao i ša­lio se ka­ko mu je nje­gov ne­ma­li nos po­mo­gao da pre­ži­vi. Ko­ji je to bio po­sao? a) kon­tro­lo­ra u ke­mij­skoj čis­ti­oni­ci b) tes­te­ra mi­omi­ri­sa za proizvođača ka­ve c) kre­ato­ra no­vih mi­ri­sa za os­vje­ži­va­če u do­mu 3. U svijet fil­ma ušao je na ve­li­ka vra­ta 1966. ulo­gom frus­tri­ra­nog mla­di­ća u fil­mu “Di­plo­mac”. Tko mu je bio kon­ku­rent za tu ulo­gu, ali ga je re­da­telj Mi­ke Nic­hols od­bio s obraz­lo­že­njem da je prez­go­dan. a) Robert de Ni­ro b) War­ren Be­at­ty c) Jon Vo­ig­ht 4. ”Di­plo­mac” je bio sen­za­ci­ja, ali i hra­bri film ko­ji je otvo­rio pi­ta­nje lju­ba­vi i sek­sa iz­me­đu zre­le že­ne i mla­dog mu­škar­ca. Ko­li­ka je bi­la stvar­na raz­li­ka u go­di­na­ma iz­me­đu Hof­f­ma­na i An­ne Ban­croft, ko­ja je glu­mi­la gđu Ro­bin­son? a) 25 b) 15 c) 6

5. Ka­ko je do­bio ulo­gu u “Po­noć­nom ka­ubo­ju”? a) na tra­gu us­pje­ha “Di­plom­ca” b) zbog utje­ca­ja ma­fi­je na ko­ju se po­zvao c) pre­ru­šen u be­skuć­ni­ka

6. U fil­mu “Ma­li veliki čo­vjek “(1970.) Hof­f­man je glu­mio Jac­ka Crab­ba od nje­go­ve ti­nej- džer­ske do­bi do 121. go­di­ne. Tko je re­ži­rao taj film? a) Ar­t­hur Penn b) John Sc­hle­sin­ger c) Sam Pec­kin­pah 7. Iz “Ma­ra­ton­ca” je naj­slav­ni­ja sce­na u ko­joj Hof­f­ma­na mu­či La­uren­ce Oli­vi­er u ulo­zi na­cis­tič­kog mons­tru­ma. Ka­ko se Hof­f­man pri­pre­mio za tu sce­nu? a) do­is­ta je tr­čao newyor­ški ma­ra­ton b) ni­je spa­vao dva da­na c) iz­gu­bio je 10 ki­lo­gra­ma

8. Za ko­ji je film do­bio svog pr­voj Os­ca­ra? a) “Svi pred­sjed­ni­ko­vi lju­di” b) “Ma­ra­to­nac” c) “Kra­mer pro­tiv Kra­me­ra”

9. Dru­gi Os­car kao i Zlat­ni glo­bus do­bio je ulo­gu u fil­mu “Kiš­ni čo­vjek”. Tko mu je ta­mo part­ner? a) Tom Cru­ise b) Ben Stil­ler c) Robert Downey, Jr. 10. U ko­jem je fil­mu glu­mio te­le­vi­zij­skog pro­du­cen­ta Sta­nleyja Mo­te­sa, ulo­gu ko­ja mu je do­ni­je­la sed­mu no­mi­na­ci­ju za Os­ca­ra? a) “Slu­čaj­ni ju­nak” b) “Pred­sjed­nič­ke la­ži” c) “Iz­van kon­tro­le” Pri­pre­mi­la: Bo­ja­na Ra­do­vić

U fil­mu “Ma­li veliki čo­vjek” tu­ma­či lik od ti­nej­džer­ske do­bi do 121. go­di­ne

Hol­lywo­od­ski ve­te­ran da­nas sla­vi osam­de­se­ti ro­đen­dan

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.