PRED­STA­VIO JE TV U BOJI I POGURAO PYTHONOVCE

SCE­NU KA­DA SIR DAVIDA ATTENBOROUGHA TIMARA GO­RI­LA U RUANDI PAM­TE GENERACIJE

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama - Zo­ran Vi­tas ZA­GREB

Do­bio je na­gra­de BAFTA za emi­si­je - cr­no-bi­je­le, u ko­lo­ru, vi­so­koj re­zo­lu­ci­ji i 3D-u

Na je­sen na ma­le ekra­ne sti­že Blue Pla­net II, bi­olo­ga, auto­ra i vo­di­te­lja ko­jeg zem­lja­ci la­ska­vo zo­vu ‘bri­tan­sko na­ci­onal­no bla­go’

BBC One na je­sen će pri­ka­za­ti Blue Pla­net II, do­ku­men­tar­nu se­ri­ju o oce­ani­ma ko­ju će vo­di­ti Sir Da­vid Attenborough. I sve je to za­pra­vo nor­mal­no, osim što naj­poz­na­ti­ji svjet­ski pri­rod­njak ima 91 go­di­nu. Bri­tan­sko na­ci­onal­no bla­go, ka­ko ga vole zva­ti, ia­ko on sam taj na­di­mak po­naj­ma­nje vo­li, naj­poz­na­ti­ji je po de­vet se­ri­ja­la Li­fe, je­dins­tve­nom opu­su do­ku­men­ta­ra­ca u ko­jem se iz­bli­za da­je uvid u ži­vot bi­lja­ka i ži­vo­ti­nja na na­šem pla­ne­tu. Sred­nja ge­ne­ra­ci­ja na­ših či­ta­te­lja za­ci­je­lo je pr­vi kon­takt s pri­ro­dom kroz zna­nost ima­la upra­vo za­hva­lju­ju­ći do­ku­men­tar­ci­ma Sir Davida Attenborougha. Nje­go­va je te­le­vi­zij­ska ka­ri­je­ra po­če­la pri­je 65 go­di­na ka­da je od­lu­čio po­zi­tiv­no od­go­vo­ri­ti na po­ziv Mary Adams, še­fi­ce jed­nog od odje­la BBC-a ko­ji se os­ni­vao.

Nad­zor­nik na BBC-u Two

Ka­da je po­čeo, o te­le­vi­zi­ji ni­je znao prak­tič­no ni­šta, od­gle­dao je tek jed­nu emi­si­ju. Ni­šta čud­no. Uos­ta­lom, ma­lo je Bri­ta­na­ca te 1952. ima­lo te­le­vi­zor, uklju­ču­ju­ći i nje­ga sa­mog. Ka­ri­je­ru je po­čeo kao pro­du­cent jer je še­fi­ca Adams sma­tra­la ka­ko ni­je za vo­di­te­lja jer – ima pre­ve­li­ke zu­be. Ipak, usko­ro se po­ja­vio pred ka­me­ra­ma u tro­di­jel­nom do­ku­men­tar­cu o ži­vo­ti­nja­ma u lon­don­skom zo­olo­škom vr­tu, a ka­ri­je­ra u do­ku­men­tar­ci­ma o pri­ro­di po­či­nje go­to­vo, ni­je li ta­ko uvi­jek, slu­čaj­no. Ide­ja je bi­la da se na te­re­nu na­pra­vi do­ku­men­ta­rac o pri­kup­lja­nju ži­vo­ti­nja za zo­olo­ške vr­to­ve, no Jack Les­ter iz lon­don­skog ZOO-a raz­bo­lio se, pa je na mjes­to vo­di­te­lja usko­čio Attenborough. I ta­ko je sve po­če­lo. Sir Attenborough ima sjaj­nu te­le­vi­zij­sku ka­ri­je­ru, bio je i nad­zor­ni­kom BBC-ova ka­na­la Two, a sve to i ni­je ta­ko čud­no za ne­ko­ga tko se zo­ve Attenborough. Nje­gov sta­ri­ji brat Ric­hard ta­ko­đer je gla­so­vi­ti glu­mac, fil­maš, po­du­zet­nik i po­li­ti­čar. Pod­sje­ti­mo sa­mo ka­ko je Ric­hard do­bit­nik dva­ju Os­ca­ra 1983. go­di­ne za Gan­d­hi­ja, za naj­bo­lji film i naj­bo­ljeg re­da­te­lja, a mno­gi će ga se sje­ti­ti i iz Jur­skog par­ka. Mla­đi Da­vi­dov brat John, pak, bio je iz­nim­no us­pje­šan di­rek­tor u

auto­mo­bil­skoj in­dus­tri­ji. Jed­no vri­je­me čak glav­ni čo­vjek za Al­fa Ro­meo u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji. Jed­na do­is­ta iz­nim­na obi­telj, no ipak, Sir Da­vid je naj­gla­so­vi­ti­ji. Na nje­go­ve bi­smo na­gra­de po­tro­ši­li ci­je­li pros­tor pre­dvi­đen za ovaj tekst, pa će­mo tek spo­me­nu­ti ka­ko je ri­ječ o je­di­nom čo­vje­ku ko­ji je do­bio na­gra­du BAFTA i za emi­si­ju u cr­no-bi­je­loj teh­no­lo­gi­ji, u ko­lo­ru, vi­so­koj re­zo­lu­ci­ji kao i 3D-u. Bilo bi, dak­le, ne­pra­ved­no gle­da­ti Sir Davida Attenborougha sa­mo kao pri­rod­nja­ka po če­mu je naj­važ­ni­ja oso­ba na svi­je­tu. Već i sa­me broj­ke po­ka­zu­ju za­što je to naj­toč­ni­ja tvrd­nja. Sa­mo zbog sni­ma­nja Ži­vo­ta pti­ca pro­pu­to­vao je 400.000 ki­lo­me­ta­ra. To je kao da obi­đe­te svijet de­set pu­ta. I sam ka­že ka­ko je nje­go­va ka­ri­je­ra re­zul­tat fas­ci­ni­ra­nos­ti ži­vo­ti­nja­ma, ne ne­kak­ve lju­ba­vi, ia­ko su je­di­ne ži­vo­ti­nje ko­je mr­zi šta­ko­ri. No, to ni­je sve. Vje­ro­va­li ili ne, za­hva­lju­ju­ći upra­vo nje­mu, na te­le­vi­zi­ju je dos­pio, i ta­mo se odr­žao, Le­te­ći cir­kus Mon­tyja Pyt­ho­na! Upra­vo je Sir Da­vid Bri­tan­ci­ma pred­sta­vio te­le­vi­zi­ju u boji, a u jed­nom je in­ter­v­juu Ti­meu objas­nio ka­ko je od­mah pre­poz­nao i vri­jed­nost pre­no­še­nja sno­oke­ra jer ku­gli­ce u boji od­mah su po­ka­za­le svoje pred­nos­ti. No, ka­da je ne­ko­me pre­do­dre­đe­no da ima za­nim­ljiv ži­vot, stva­ri se do­ga­đa­ju sa­me od se­be.

Ge­or­ge Bush pro­tiv pri­ro­de

Pri­je šest go­di­na pri ob­no­vi Sir Da­vi­do­ve ku­će u lon­don­skoj če­t­vr­ti Ric­h­mond pro­na­đe­na je ljud­ska lu­ba­nja. Is­pa­lo je ka­ko je to gla­va Ju­lie Mar­t­he Tho­mas, udo­vi­ce ubi­je­ne pri­je 132 go­di­ne. Ubi­la ju je i ra­sko­ma­da­la nje­zi­na kuć­na po­moć­ni­ca Ka­te Web­s­ter, di­je­lo­ve sku­ha­la i po­di­je­li­la dje­ci su­sje­da. Web­s­te­ro­va je kas­ni­je uhap­še­na i po­gub­lje­na zbog uboj­stva, no gla­va je os­ta­la mis­te- rij. Sve dok Sir Da­vid ni­je od­lu­čio re­no­vi­ra­ti ku­ću. Za­nim­lji­vost je i ka­ko je Attenborough ag­nos­tik, vje­ru­je ka­ko se pos­to­ja­nje vi­še si­le, po­put Bo­ga, ne mo­že ni­ti po­re­ći ni­ti za­ni­je­ka­ti. – Ko­li­ko god bi nez­nans­tve­no bilo ne priz­na­ti ka­ko pos­to­je po­dru­čja o ko­ji­ma ne zna­mo ni­šta, po­djed­na­ko bi nez­nans­tve­no bilo i re­ći da u tom slu­ča­ju vje­ru­je­mo ka­ko pos­to­ji sta­ri­na s du­gom si­vom bra­dom ko­ji sje­di neg­dje na obla­ku – re­kao je ot­pri­li­ke u jed­nom in­ter­v­juu Da­ily Ma­ilu. Iz sve­ga što je ra­dio vi­di se ka­ko se pre­ma svo­jem pos­lu od­no­si iz­ra­zi­to po­šte­no, no i pre­ma su­rad­ni­ci­ma. Ia­ko već de­set­lje­ći­ma mo­že bi­ra­ti le­to­ve bu­si­ness kla­som, tak­vo što ni­je do­la­zi­lo u ob­zir ako se to ne bi mo­glo omo­gu­ći­ti i nje­go­voj eki­pi. Mo­žda je i za­to bilo mo­gu­će sni­mi­ti pri­zo­re po­put jed­nog od naj­z­na­me­ni­ti­jih, su­sre­ta s ru­an­d­skom go­ri­lom ko­ja je Sir Davida po­če­la ti­ma­ri­ti kao da mu je ko­le­ga iz čo­po­ra. Pro­cje­nju­je se ka­ko je tu epi­zo­du Ži­vo­ta na Zem­lji po­gle­da­lo ot­pri­li­ke 500 mi­li­ju­na lju­di. Ali, ne sma­tra da mu je to bio vr­hu­nac ka­ri­je­re. To je, sma­tra, ro­nje­nje po ko­ralj­nim gre­be­ni­ma ko­ji obi­lu­ju to­li­kom lje­po­tom i bo­gat­stvom ži­vo­ta da se ra­di na­pros­to o ot­kri­ve­nju. Ono što da­nas znans­tve­ni svijet mis­li o Do­nal­du Trum­pu, po­go­to­vo ka­da se o pi­ta­nji­ma eko­lo­gi­je ra­di, to je Attenborough mis­lio već o Ge­or­geu W. Bu­shu ko­jeg je u in­ter­v­juu za BBC-ov Wild­li­feu 2005. go­di­ne re­kao da je on zlo­či­nac pre­ma oko­li­šu. No, is­to ta­ko sma­tra da je to na­pros­to ame­rič­ka pred­sjed­nič­ka tra­di­ci­ja ko­je ni­je bio li­šen ni Ro­nald Re­agan. Za kraj, po­čet­kom lje­ta lon­don­ski Na­tu­ral His­tory Mu­se­um obja­vio je ka­ko će se Sir Da­vid Attenborough nji­ho­vim po­sje­ti­te­lji­ma obra­ća­ti pu­tem ho­lo­gra­ma vo­de­ći ih kroz svijet pri­ro­de. Kao pra­vi Obi van Ke­no­bi.

NI­JE IMAO TE­LE­VI­ZOR

Ka­da je po­čeo, o te­le­vi­zi­ji ni­je znao prak­tič­no ni­šta, od­gle­dao je tek jed­nu emi­si­ju. Ma­lo je Bri­ta­na­ca te 1952. ima­lo te­le­vi­zor, uklju­ču­ju­ći i nje­ga sa­mog

Bli­ski su­sre­ti Oči u oči s gu­šte­ri­ma, vod­zem­ci­ma, slo­no­vi­ma, la­vo­vi­ma... Sve to je pro­šao i do­ži­vio je­dan od naj­du­go­vječ­ni­jih vo­di­te­lja

Imao je pre­ve­li­ke zu­be? Ka­ri­je­ru je po­čeo kao pro­du­cent jer je še­fi­ca Adams sma­tra­la ka­ko ni­je za vo­di­te­lja jer – ima pre­ve­li­ke zu­be

Bo­ja zbog sno­oke­ra Od­mah je pre­poz­nao i TV u boji – ku­gli­ce u sno­oke­ru po­ka­za­le su svoje pred­nos­ti

Iza ma­lih ekra­na vi­še od šest de­set­lje­ća Nje­go­va je te­le­vi­zij­ska ka­ri­je­ra po­če­la još pri­je 65 go­di­na

Sni­ma­ju­ći do­ku­men­tar­ce, pro­pu­to­vao je ci­je­li svijet

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.