BURTON JE ELIZABETH POKLONIO NAJ­VE­ĆI DI­JA­MANT NA SVI­JE­TU

“ZAPELI SMO KAO KOKOŠJA PERJA U KATRAN, ZAUVIJEK ZA­JED­NO”, NAPISALA MU JE NA­KON DRU­GOG VJENČANJA

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama - Ivana Ka­lo­gje­ra

Ka­ko se ne za­lju­bi­ti u part­ne­ra s ko­jim glu­miš fa­tal­nu lju­bav? Od­go­vor zna­ju sa­mo glum­ci, a ovo su priče o oni­ma ko­ji ni­su odo­lje­li

Naj­stras­tve­ni­ja hol­lywo­od­ska lju­bav­na pri­ča za­po­če­la je 1962. na sni­ma­nju fil­ma Kle­opa­tra u ko­jem su glav­ne ulo­ge igra­li Ric­hard Burton, u to vri­je­me glu­mač­ka zvi­jez­da u us­po­nu, i jed­na od naj­gla­mu­roz­ni­jih glu­mi­ca svih vre­me­na, Elizabeth Taylor. Ne­za­mis­li­vo je go­vo­ri­ti o ve­li­kim lju­ba­vi­ma 20.sto­lje­ća, a ne spo­me­nu­ti div­lju lju­bav iz­me­đu ovo dvo­je bri­ljant­nih glu­ma­ca. Su­sret na film­skom se­tu u Ri­mu ni­je bio pr­vi su­sret iz­me­đu Ric­har­da i Elizabeth. Pr­vi put sre­li su se dvi­je go­di­ne pri­je na jed­noj za­ba­vi. No, Elizabeth je ta­da pot­pu­no ig­no­ri­ra­la Ric­har­da Bur­to­na. „Bio je ne­po­uz­dan i vul­ga­ran“, opi­sa­la je Liz nji­hov pr­vi su­sret. Ka­da su se dru­gi put sre­li, u Ci­ne­cit­ta stu­di­ji­ma u Ri­mu, Burton je bio još ma­mu­ran od proš­le no­ći pa ni­je mo­gao us­ti­ma pri­ni­je­ti ni ša­li­cu ka­ve. Umjes­to nje­ga, to je uči­ni­la Liz. I do­go­di­la se ke­mi­ja. U to su vri­je­me obo­je bi­li u bra­ku, Elizabeth s če­t­vr­tim mu­žem Ed­di­ejem Fi­she­rom, a Burton s pr­vom že­nom Sybil Wil­li­ams, s ko­jom je imao tri kće­ri.

Po­ko­pa­na s nje­go­vim pi­smom

Elizabeth Taylor i Ric­hard Burton stras­tve­no su se vo­lje­li, no jed­na­ko su ta­ko bi­li i des­truk­tiv­ni je­dan pre­ma dru­go­me. Dva pu­ta su vjen­ča­li i dva pu­ta ras­ta­li, a na­kon Bur­to­no­ve smr­ti Elizabeth Taylor je iz­ja­vi­la ka­ko bi se, da je bilo pri­li­ke, si­gur­no vjen­ča­li još jed­nom. Nji­ho­vo pr­vo vjen­ča­nje odr­ža­no je u Ritz Car­l­ton ho­te­lu u Mon­tre­alu, 15. ožuj­ka 1964. Na ce­re­mo­ni­ji, na­kon ko­je je Liz ko­men­ti­ra­la ka­ko će nji­hov brak po­tra­ja­ti vječ­no, bilo je sve­ga de­ve­te­ro lju­di. Vo­di­li su ra­sko­šan ži­vot sa svo­jih sed­me­ro dje­ce iz pri­jaš­njih bra­ko­va i kće­ri Ma­ri­jom, ko­ju su za­jed­no po­svo­ji­li. Ima­li su pri­vat­ni avi­on, Rol­ls-Royce, pu­nu ku­ću sli­ka Pi­ca­ssa, Mo­ne­ta, Van Gog­ha i Rem­bran­d­ta, far­mu ko­nja, vi­lu na Ka­na­ri­ma i vi­lu u Mek­si­ku te ku­će u Gs­ta­adu, Ham­p­shi­reu i Célig­nyju. Ku­pi­li su i jah­tu sa se­dam so­ba, no ra­di­je su od­sje­da­li po ho­te­li­ma. Pri­tom bi za se­be iz­naj­mi­li ci­je­li kat, a hra­nu su ne­ri­jet­ko zna­li na­ru­či­va­ti iz dru­gih ze­ma­lja. Jed­nom su, pri­mje­ri­ce, ti­je­kom bo­ra­va­ka u pa­ri­škom Rit­zu na­ru­či­li ko­ba­si­ce iz Lon­do­na. Burton je Elizabeth oba­si­pao sku­pim pok­lo­ni­ma, me­đu ko­ji­ma je bio i 69,42-ka­rat­ni di­ja­mant u obli­ku kru­ške. Ra­di se o naj­skup­ljem di­ja­man­tu na svi­je­tu ko­ji je in­dij­ski car ko­ji je dao iz­gra­dio Taj Ma­hal poklonio svo­joj že­ni, a on­da ga je Bar­ton ku­pio za Elizabeth. Za­jed­no su sni­mi­li ne­ko­li­ko fil­mo­va me­đu ko­ji­ma su i dva kla­si­ka: „Tko se boji Vir­gi­ni­je Wo­olf “, za ko­ji je Elizabeth Taylor do­bi­la svog dru­gog Os­ca­ra, te „ Ukro­će­na go­ro­pad­ni­ca“.

U bra­ku su pro­ve­li de­set go­di­na, a du­gi pe­ri­od par­ti­ja­nja i sva­đa­nja po­ka­zao je da nji­ho­va lju­bav, ko­li­ko god ona bi­la ja­ka, ni­je bi­la jam­s­tvo za us­pje­šan brak. Elizabeth je užas­no sme­ta­lo Bur­to­no­vo opi­ja­nje i fler­to­va­nje sa že­na­ma pa je 1974. za­tra­ži­la ras­ta­vu. Na­kon ras­ta­ve Burton joj je pi­sao pi­sma u ko­ji­ma joj je otvo­rio sr­ce i mo­lio ju da mu se vra­ti. Jed­nom joj je čak na­pi­sao da će ubi­ti zbog nje ia­ko je u is­to vri­je­me imao afe­re s mno­gim že­na­ma. Ka­da su se po­nov­no sre­li, pa­li su jed­no dru­go­me u za­gr­ljaj. U to vri­je­me sum­nja­lo se da Elizabeth Taylor ima rak plu­ća, a ka­da je na­laz po­ka­zao da je bi­la ri­ječ o laž­noj uz­bu­ni, Ric­hard ju je po­nov­no za­pro­sio. Vjen­ča­li su se na oba­la­ma ri­je­ke u Bo­cva­ni. Na­kon vjenčanja, Liz je napisala jed­nu od svo­jih ri­jet­kih po­ru­ka: „Zapeli smo kao kokošja perja za te­ku­ći katran – zauvijek. Shva­ćaš li da će­mo za­jed­no os­ta­ri­ti te da nas naj­bo­lje tek če­ka. Tvo­ja su­pru­ga“, napisala je. I u dru­gom su se bra­ku stras­tve­no vo­lje­li, no ni je­dan od pro­ble­ma ni­je bio ri­je­šen. Burton je i da­lje pio, a Elizabeth je, osim o al­ko­ho­lu, pos­ta­la ovis­na i o ta­ble­ta­ma pro­tiv bo­lo­va. Stal­no su se sva­đa­li, a ovo­ga je pu­ta nji­ho­vu des­truk­tiv­nu ve­zu od­lu­čio pre­ki­nu­ti sam Burton na­kon što je upoz­nao Suzy Hunt. U ve­zi sa že­nom ko­ja je fi­zič­ki bi­la pot­pu­na su­prot­nost Elizabeth Ric­hard je vi­dio mo­guć­nost za no­vi po­če­tak. No, kad god bi sreo Elizabeth, iz­me­đu njih su i da­lje „fr­ca­le is­kri­ce“. Pri­je se­dam go­di­na Sam Ka­sh­ner i Nan­cy Sc­ho­en­ber­ger iz­da­li su knji­gu „Fu­ri­ous Lo­ve“u ko­joj su objav­lje­na i ne­ka od pi­sa­ma ko­je je Bar­ton pi­sao lju­ba­vi svog ži­vo­ta. Na­vod­no joj ih je pi­sao i dok su bi­li za­jed­no, po­ne­kad čak i dok je ona spa­va­la u dru­goj so­bi. U pi­smi­ma je opi­si­vao svoje osje­ća­je pre­ma njoj te za­što ga in­s­pi­ri­ra. Stal­no ga je mu­či­lo to za­što je tak­va že­na za­ljub­lje­na baš u nje­ga. Bur­to­no­vo po­s­ljed­nje pi­smo Elizabeth je na­vod­no 27 go­di­na ču­va­la po­kraj kre­ve­ta i tra­ži­la je da s njim bu­de po­ko­pa­na. Ni­ka­da ni­je ot­kri­la što joj je Burton u nje­mu na­pi­sao.

50 go­di­na u is­tom kre­ve­tu

Da su u Hol­lywo­odu mo­gu­će i du­ge pra­ve ve­ze, do­ka­za­li su je­dan od naj­poz­na­ti­jih hol­lywo­od­skih seks sim­bo­la Pa­ul Newman i nje­go­va du­go­go­diš­nja su­pru­ga, glu­mi­ca Jo­an­ne Wo­odward. Upoz­na­li su se 1953. na Bro­adwayu, a vjen­ča­li pet go­di­na kas­ni­je, na­kon što se Newman ras­tao od pr­ve su­pru­ge Jac­kie Wit­te. Kad je pr­vi put sreo Wo­odward, Pa­ul Newman je re­kao ka­ko je ona naj­ljep­ša že­na ko­ju je ika­da vi­dio. S dru­ge stra­ne, Jo­an­ne Wo­odward uop­će ni­je po­ka­zi­va­la zanimanje za Newma­na. No, ka­da su se dru­gi put sre­li, iz­me­đu njih je pla­nu­la lju­bav ko­ja je tra­ja­la pu­nih 50 go­di­na, sve do Newma­no­ve smr­ti 2008. go­di­ne. Wo­odward ni­je mo­gla vje­ro­va­ti da je Newman to­li­ko za­ljub­ljen u nju da bi zbog nje os­ta­vio su­pru­gu i tro­je dje­ce. Vjen­ča­li su u Las Ve­ga­su, ubr­zo na­kon što se Newman ras­tao od pr­ve su­pru­ge, a na­kon to­ga su ot­pu­to­va­li u Eu­ro­pu na me­de­ni mje­sec. Poz­na­ti de­talj iz nji­ho­va ži­vo­ta jest i taj da su svih 50 go­di­na bra­ka ima­li is­ti kre­vet. Jo­an ga je pro­naš­la u an­tik­va­ri­ja­tu i ni­je mo­gla odo­lje­ti da ga ne ku­pi. Neg­dje iz­me­đu kup­nje kre­ve­ta i me­de­nog mjeseca Jo­an je za­trud­nje­la, no po­ba­ci­la je dok su bi­li na me­de­nom mje­se­cu pa su njih dvo­je brač­no pu­to­va­nje pro­ve­li tu­gu­ju­ći u ti­ši­ni. Ka­da su se vra­ti­li u Ame­ri­ku, Jo­an je osvo­ji­la Os­ca­ra za film­sku ulo­gu u fil­mu „Tri li­ca Eve“te se ta­ko do­ka­za­la kao oz­bilj­na glu­mi­ca. Newman i Wo­odward vo­lje­li su se ci­je­li ži­vot i žud­nja me­đu nji­ma ni­ka­da ni­je splas­nu­la. Ka­da su no­vi­na­ri Newma­na jed­nom pi­ta­li ka­ko to da je već 50 go­di­na s is­tom že­nom i što mis­li o ne­vje­ri, od­go­vo­rio je: “Za­što ići van na ham­bur­ger, ka­da kod ku­će ima­te bif­tek.” Jo­an­ne Wo­odward još je uvi­jek ži­va, bo­lu­je od Al­zhe­ime­ra pa se vi­še ne sje­ća ni lju­ba­vi svog ži­vo­ta.

J. Wo­odward bo­lu­je od Al­zhe­ime­ra i ne sje­ća se lju­ba­vi svog ži­vo­ta

KE­MI­JA IZ ŠALICE KA­VE

Ka­da su se sre­li na sni­ma­nju Kle­opa­tre, Burton je bio to­li­ko ma­mu­ran da ni­je mo­gao pri­ni­je­ti ša­li­cu ka­ve us­ti­ma. Ona mu je po­mo­gla... Vo­lje­li su se i ka­da ni­su bi­li za­jed­no, a ona je tvr­di­la da bi se si­gur­no vjen­ča­li i vi­še od dva pu­ta

Ham­bur­ge­ri i bif­tek “Za­što ići van na ham­bur­ge­re kad kod ku­će imaš bif­tek”, re­kao je Newman no­vi­na­ri­ma ko­ji su ga is­pi­ti­va­li ka­ko je mo­gao os­ta­ti vje­ran jed­noj že­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.