Sve je opu­šte­no, ima­te osje­ćaj da ste kod ku­će

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Du­brav­ka je kul­t­no mjes­to na Pi­la­ma. Tko god do­la­zi u Grad, pro­ći će ovu­da. A tu se kroz go­di­ne ko­je su iza nas odvi­ja­lo sva­šta. Tra­ži­lo se pravo rje­še­nje. Pre­kras­na te­ra­sa s po­gle­dom na Min­če­tu, Lo­vri­je­nac i Bo­kar bi­la je ka­fić. Pa pi­zze­ria, pa svo­je­dob­no i di­skok­lub. Mjes­to noć­nih iz­la­za­ka. Da­nas kao da je ovo mjes­to saz­re­lo. Pos­ta­lo – kul­t­ni du­bro­vač­ki res­to­ran. Poz­nat po od­lič­noj hra­ni, ali i (re­la­tiv­no) pri­hvat­lji­vim ci­je­na­ma. Tu se je­de za­is­ta do­bro. – Do­bra ve­čer, pri­če­kaj­te 15 mi­nu­ta – ka­že dje­voj­ka na ula­sku u res­to­ran. Ov­dje se stol če­ka. Pos­to­ji red. Ni­je proš­lo ni pet mi­nu­ta, a ona ka­že: – Stol je slo­bo­dan, do­đi­te sa mnom! U res­to­ra­nu je osob­lje na­smi­ja­no. Pu­no ih je, ali vi­diš da uži­va­ju. Dvo­ji­ca ko­no­ba­ra da­ju si pet, tre­ći gr­li ko­no­ba­ri­cu, a jed­nom je is­pred ku­hi­nje is­pao ta­njur. – Vi­di ga! Ka­ko ga je sprem­no uhva­tio. Znaš, on je spre­tan, svi­rao je bub­nje­ve u grad­skoj glaz­bi – hva­li ga ko­le­ga. Svi sa smi­je­škom, ov­dje će se gost osje­ća­ti ugod­no, ne sa­mo zbog po­gle­da ko­ji je ne­vje­ro­ja­tan. Ne­ki su ko­no­ba­ri i iz Za­gre­ba, pa je­dan go­di­na­ma ra­di u – za­gre­bač­koj Grad­skoj ka­va­ni, da­nas mo­der­nom Jo­ha­nu Fran­c­ku. Lju­di ko­ji ov­dje ra­de zna­ju po­sao. Što­vi­še, svi sa slu­ša­li­ca­ma u uši­ma, gost tu ne če­ka. Uži­vo, na te­ra­si na kla­vi­ja­tu­ra­ma, ti­ho svi­ra – Girl From Ipa­ne­ma, hit ko­ji je pros­la­vio An­tôni­ja Car­lo­sa Jo­bi­ma, oca bo­ssa no­ve. – Iz ko­jeg ste kvar­ta u Za­gre­bu? – in­te­re­si­ra se ko­no­ba­ri­ca. S Ja­ru­na. – Ne­vje­ro­jat­no, bi­la sam ta­mo pri­je mje­sec da­na, kod pri­ja­te­lja. Mo­žda smo se sre­li... – ka­že. I dok su u mno­gim du­bro­vač­kim res­to­ra­ni­ma ko­no­ba­ri na­mr­go­đe­ni, sa­mo gle­da­ju ka­ko će što pri­je po­sjes­ti gos­ta, do­ni­je­ti ta­njur, na­pla­ti­ti mu pa po­sjes­ti slje­de­ćeg, ov­dje ima­te osje­ćaj da ste kod ku­će. A to u res­to­ra­ni­ma tra­ži­te. Mjes­to gdje se osje­ća­te opu­šte­no. Za ve­če­ru – sja­jan bif­tek Du­brav­ka s kro­ke­ti­ma u uma­ku od sen­fa te ja­nje­ći fi­le u uma­ku od li­si­či­ca. Ci­je­na za dvi­je oso­be – 263 ku­ne. Bo­ca do­ma­ćeg vi­na – 98 ku­na. Za Du­brov­nik, mjes­to ka­mo će se gost vra­ti­ti. Jed­nos­tav­no, mo­der­no, bli­zu i efek­t­no.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.