Na­kon de­set go­di­na bra­ka ra­zvo­di se Ro­man Abra­mo­vič

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama - Ber­nard Ka­ra­kaš pa­no­ra­ma@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Mi­li­jar­der tvr­di da s usko­ro biv­šom su­pru­gom os­ta­je u do­brim od­no­si­ma, na­kon de­se­to­go­diš­njeg bra­ka u ko­jem je ro­đe­no dvo­je dje­ce

Ru­ski mi­li­jar­der, je­dan od naj­bo­ga­ti­jih lju­di svi­je­ta, Ro­man Abra­mo­vič naj­a­vio je ka­ko se ra­zvo­di od svoje 36-go­diš­nje su­pru­ge Da­še Žu­ko­ve s ko­jom je u bra­ku već de­set go­di­na. Par ko­ji ima dvo­je dje­ce obja­vio je ka­ko je ra­zvod ne­iz­bje­žan, a obja­va do­la­zi sa­mo tje­dan na­kon što se Abra­mo­vič sam po­ja­vio na pri­je­mu u St. Pe­ter­bur­gu. Sa­mo ne­ko­li­ko mje­se­ci pri­je, nje­go­va su­pru­ga snim­lje­na je na ro­man­tič­noj ve­če­ri s Jo­shu­om Ku­sh­ne­rom, deč­kom su­per­mo­de­la Kar­lie Kloss, i već se ta­da po­če­lo na­ga­đa­ti ka­ko je brak ru­skog oli­gar­ha na kli­ma­vim no­ga­ma. – Ovu je od­lu­ku bilo te­ško do­ni­je­ti, no mo­ra­li smo to uči­ni­ti – us­t­vr­dio je Abra­mo­vič na­kon što je obja­vio vi­jest o ra­zvo­du, no tvr­di i ka­ko s usko­ro biv­šom su­pru­gom os­ta­je u do­brim od­no­si­ma. Ne sa­mo zbog dje­ce, već i zbog či­nje­ni­ce ka­ko Daša Žukova ima do­bar dio udje­la u Abra­mo­vi­če­voj tvrt­ki. Ina­če, sam brak je bio odu­vi­jek oba­vi­jen ve­lom taj­ne. Vjen­ča­li su se 2008., no brak su ta­ji­li pu­nih šest go­di­na dok cijelu stvar ni­je ot­krio The Wall Stre­et Jo­ur­nal i obja­vio u svom član­ku 2014. go­di­ne. Pos­li­je se po­ka­za­lo da je Daša da­la do­zvo­lu za nje­go­vo objav­lji­va­nje.

SU­PRU­GA DAŠA ŽUKOVA IMA DO­BAR DIO UDJE­LA U NJE­GO­VOJ TVRT­KI

Par je čes­to u Hr­vat­skoj; 2007. snim­lje­ni su u Du­brov­ni­ku (li­je­vo i gore), a Ro­man je čes­to s dje­com (sa­svim gore)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.