UŽIVAM U SVAKOM DA­NU, OBI­TE­LJI, GLAZ­BI, HRA­NI...

BIVŠA MA­NE­KEN­KA NAJPONOSNIJA JE NA SVOJE SINOVE KO­JI SU, KA­ŽE, POS­TA­LI KRASNI MA­LI LJU­DI

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama - Iva Sti­li­no­vić Gra­ho­vac sce­na@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Vik­to­ri­ji i Di­ni na od­mo­ru se pri­dru­žio i Di­nin sin iz pr­vog bra­ka Du­je, za ko­jeg Vik­to­ri­ja ka­že da ga vo­li kao da ga je ona ro­di­la

Vik­to­ri­ja Ra­đa bi­la je Miss Dal­ma­ci­je 1995. go­di­ne i dru­ga pra­ti­lja na iz­bo­ru za Miss Hr­vat­ske is­te go­di­ne ka­da je Ani­ca Mar­ti­no­vić od­ni­je­la ta­da pres­tiž­nu ti­tu­lu, a na­kon uda­je za ko­šar­ka­ša Di­nu Ra­đu os­tav­lja ma­ne­ken­sku ka­ri­je­ru i tek za­po­če­tu glaz­be­nu ka­ri­je­ru i po­sve­ću­je se obi­te­lji. Svo­je­dob­no je vo­di­la i wel­l­ness cen­tar u Spli­tu, no nje­zi­ni deč­ki, si­no­vi i Di­no, ipak su joj naj­važ­ni­ji u ži­vo­tu.

Da­ni od­mo­ra

Fo­to­gra­fi­jom ko­ju je obja­vi­la na Ins­ta­gra­mu, na ko­joj se Di­no u pli­ća­ku za­fr­ka­va sa si­no­vi­ma Ro­kom, Ni­kom i Du­jom, po­ka­za­la je ko­li­ko uži­va u za­jed­nič­kim tre­nu­ci­ma lje­to­va­nja na Vi­su. Da­ne od­mo­ra is­ko­ris­ti­la je i za uži­va­nje u svim bla­go­da­ti­ma ko­je pru­ža Ja­dran, a svoje pra­ti­te­lje na Ins­ta­gra­mu sva­kod­nev­no odu­šev­lja­va i svo­jim fo­to­gra­fi­ja­ma ko­je iz­a­zi- va­ju, u pra­vi­lu, div­lje­nje i po­hva­le za sjaj­nu li­ni­ju, mla­do­lik iz­gled i iz­vr­stan out­fit. Vik­to­ri­ja i Di­no vjen­ča­li su se na lje­to 2001. na jah­ti ne­da­le­ko od oto­ka Kor­ču­le. Pr­vi nji­hov sin na svijet je sti­gao 2003. go­di­ne, a dru­gi 2008. Di­nin sin Du­je, pak, ima 20 go­di­na i stu­di­ra u Ame­ri­ci te je do­šao na praz­ni­ke, a ro­đen je u nje­go­vu pr­vom bra­ku s ko­šar­ka­ši­com Že­lja­nom. – U onom tre­nut­ku kad zas­nu­ješ obi­telj, ona pos­ta­je tvoj pri­ori­tet i to se vi­še ne mi­je­nja. Evo, pri­mje­ri­ce, još ko­ji dan i ula­zim u no­vo de­set­lje­će ži­vo­ta, a svo­jim sam ro­di­te­lji­ma i da­nas pri­ori­tet – iz­ja­vi­la je ne­dav­no Vik­to­ri­ja za ča­so­pis Story na­po­me­nuv­ši da i Du­ju sma­tra svo­jim.

Dje­ca su nam krasni lju­di

– Ni­sam ga ro­di­la, ali vo­lim ga jed­na­ko kao da i je­sam. Tre­nu­tač­no je u Ame­ri­ci na stu­di­ju i svi­ma nam ja­ko ne­dos­ta­je. Dva mo­ja mla­đa si­na, Ro­ko i Ni­ko, pot­pu­no su po­di­je­lje­ni. Ro­ko je ma­min, Ni­ko ta­tin, a ja bih naj­is­kre­ni­je vo­lje­la ma­lo su­pru­ga u Ro­ku i ma­lo me­ne u Ni­ki, ali ka­rak­ter do­bi­vaš ro­đe­njem. Mis­lim da su krasni ma­li lju­di te da smo do­sad Di­no i ja oba­vi­li ja­ko do­bar po­sao – po­nos­no je rek­la Vik­to­ri­ja. Na pi­ta­nje kak­va su nje­zi­na raz­miš­lja­nja o lju­ba­vi od­go­vo­ri­la je: – Ne raz­miš­ljam o lju­ba­vi. Ži­vim u sve­mu, u svakom da­nu, obi­te­lji, pri­ja­te­lji­ma, hra­ni, glaz­bi i sve­mu os­ta­lom što mi dan do­ne­se – is­tak­nu­la je Vik­to­ri­ja Ra­đa.

Mo­ji mla­đi si­no­vi pot­pu­no su po­di­je­lje­ni – Ro­ko ima moj, a Ni­ko Di­nin ka­rak­ter U onom tre­nut­ku kad zas­nu­ješ obi­telj ona pos­ta­je tvoj pri­ori­tet i to se ni­kad ne mi­je­nja

Na Ins­ta­gra­mu Vi­ko­to­ri­ja sva­kod­nev­no pri­ma po­hva­le za svo­ju sjaj­nu li­ni­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.