Ste­ve Jobs je mo­der­ni ju­nak ope­re ko­ja pra­ti nje­gov ži­vot

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Ma­ja Car ma­ja.car@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Au­to­ri su ame­rič­ki skla­da­telj i sce­na­rist – Ma­son Ba­tes i Mark Cam­p­bell. Stru­ka ni­je bi­la odu­šev­lje­na po­čet­nom ide­jom, ali na­pi­sa­li su hit

Mark Cam­p­bell, je­dan je od naj­z­na­čaj­ni­jih ame­rič­kih li­bre­tis­ta i do­bit­nik Pu­lit­ze­ra. No ka­da je pu­bli­ci u Gug­gen­he­imo­vu Mu­ze­ju sa­op­ćio da pi­še sce­na­rij za ope­ru o ži­vo­tu Ste­vea Job­sa, os­ni­va­ča Ap­plea, nit­ko od pri­sut­nih to ni­je sma­trao baš do­brom ide­jom. “Pi­ta­li su me za­što že­lim pi­sa­ti o tom ka­pi­ta­lis­tu? Ušut­kao sam ih mol­bom da po­seg­nu u džep u ko­jem će svat­ko na­ći iPho­ne”, re­kao je Cam­p­bell. I dje­lo je za­ži­vje­lo. Po­koj­ni Jobs, pre­mi­nuo je 2011., vi­še ni­je sa­mo te­ma knji­ga i fil­mo­va jer u San­ta Feu pre­mi­jer­no je i iz­ve­de­na ope­ra “The (R)evo­lu­ti­on of Ste­ve Jobs”. I su­de­ći po kri­ti­ka­ma ni­je ni bli­zu pre­dvi­đa­nog joj fi­ja­ska. Ka­ko i bi kad su au­to­ri zi­her iz­bor. Na­ime, uz Cam­p­bel­la, po­čet­nu ide­ju dao je i na­pi­sao glaz­bu Ma­son Ba­tes, dru­gi naj­češ­će slu­ša­ni, ži­vu­ći skla­da­telj u Ame­ri­ci. Zna­li su deč­ki što ra­de i stvo­ri­li hit. Dje­lo tra­je 90 mi­nu­ta, sas­to­ji se od 19 sce­na ko­je ne idu kro­no­lo­škim re­dom, a pra­te Job­sov ži­vot u ko­jem je bilo i ne­priz­na­te dje­ce, us­po­na i bol­nih pa­do­va, enor­m­ne iz­dr­ž­lji­vos­ti, ka­riz­me, bo­les­ti...sve po­treb­no za je­dan do­bar dra­ma­tur­ški kla­si­čan ko­mad. “Jobs je po­sje­do­vao ne­mi­ran um ko­ji je ska­kao s ide­je na ide­ju. Tak­va je i glaz­ba ope­re – ot­ka­če­na i ži­va. Za sva­ki od li­ko­va kre­irao sam glaz­be­ni svijet ko­ji ga do­ča­ra­va. Jobs kon­kret­no, svi­rao je za ži­vo­ta gi­ta­ru i ba­vio se elek­tro­ni­kom, lo­gič­no u nje­go­vim di­oni­ca- ma mi­je­šao sam akus­tič­nu gi­ta­ru i elek­tron­ske zvu­ko­ve. Dok je sen­zi­bi­li­tet nje­go­ve su­pru­ge La­ure­ne Powell pot­pu­no dru­ga­či­ji, nje­žan, pun zvu­ko­va ži­ča­nih ins­tru­me­na­ta”, ka­zao je Ba­tes. U ope­ri se po­jav­lju­ju i Ste­ve Woz­ni­ak, Job­sov pos­lov­ni part­ner, pa i Ko­bun Chi­no Oto­gawa, ja­pan­ski sve­će­nik od­go­vo­ran za Job­sov pri­je­laz na bu­di­zam. Ide­ja je ori­gi­nal­na. Mno­gi od nas že­le pro­mi­je­ni­ti svijet. Job­su je to us­pje­lo. A us­pje­lo je i auto­ri­ma ope­re o nje­go­vu ži­vo­tu ko­ji su u kla­sič­ni žanr uve­li no­vi trend ope­ra

do­ba.• o ju­na­ci­ma teh­no­lo­škog

Ba­ri­ton i te­nor Job­sa je utje­lo­vio ba­ri­ton Edward Par­ks, a te­nor Gar­rett So­ren­son ima ulo­gu Woz­ni­aka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.