Svi Smar­to­vi sa­da vo­ze na stru­ju

Na tr­ži­šte je stigla če­t­vr­ta ge­ne­ra­ci­ja Smart ForTwo elec­tric dri­ve, pr­vi put elek­trič­ni Fo­urFo­ur i je­di­ni elek­trič­ni ka­bri­olet na svi­je­tu Fo­urTwo ED ca­brio

Vecernji list - Hrvatska - - Auto Plus - Mla­den Mil­čić

Elek­trič­ni Smart vi­še ne ko­ris­ti od­lič­nu Tes­li­nu teh­no­lo­gi­ju već sa­da ugra­đu­je vlas­ti­te ba­te­ri­je vr­lo slič­nih zna­čaj­ki Dok elek­trič­ni auto­mo­bi­li sva­kod­nev­no pos­ta­ju sve po­želj­ni­ji zbog sve bo­lje in­fras­truk­tu­re i sve snaž­ni­jih ba­te­ri­ja ko­je osi­gu­ra­va­ju ve­ći do­met s jednim pu­nje­njem, na hr­vat­sko je tr­ži­šte stigla no­va, već če­t­vr­ta ge­ne­ra­ci­ja Smart ele­tric dri­ve auto­mo­bi­la. Za raz­li­ku od ve­ćih elek­trič­nih auto­mo­bi­la za ko­je se uvi­jek pos­tav­lja pi­ta­nje mo­že li se s nji­ma na du­že pu­to­va­nje, ma­le­ni Smart, ko­ji je iona­ko na­mi­je­njen pr­vens­tve­no za grad­sku vož­nju, s tim ne­ma pro­ble­ma. Zbog to­ga je i po­želj­ni­ji jer elek­trič­ni auto­mo­bi­li su još uvi­jek pot­pu­no is­ko­ris­ti­vi u grad­skoj vož­nji gdje se dnev­no ne pre­la­zi vi­še od 150 km. A upra­vo je 160 km dek­la­ri­ra­ni do­met no­vog elek­trič­nog Smar­ta ko­ji do­la­zi u ForTwo iz­da­nju s dva sje­da­la, ali pr­vi pu­ta i u ForFo­ur iz­da­nju s četiri sje­da­la (do­met 155 km). A za kom­ple­ti­ra­nje či­ta­ve Smart ga­me auto­mo­bi­la tu je i ForTwo Ca­brio elec­tric dri­ve kao je­di­ni elek­trič­ni ka­bri­olet na svi­je­tu. Sve ver­zi­je po­kre­će tro­faz­ni sin­kro­ni elek­tro­mo­tor od 81 KS ko­ji se na­la­zi u straž­njem di­je­lu auto­mo­bi­la, a sna­ga se pre­no­si na ko­ta­če pu­tem auto­mat­skog mje­nja­ča s jed­nom br­zi­nom. Naj­ve­ći okret­ni mo­ment od 160 Nm dos­tu­pan je tre­nut­no po sti­ska­nju pa­pu­či­ce ga­sa.

Br­zo je pu­nje­nje pro­blem

Mak­si­mal­na br­zi­na je ogra­ni­če­na na 130 km/h, dok do stot­ke do­la­zi za 11,3 s (forfo­ur ver­zi­ja za 12,7 s). Dak­le, elek­trič­ni Smart jest pri­lič­no ži­va­han au­to­mo­bil ko­ji se pre­ma per­for­man­sa­ma ali i po­nu­di prostora ne raz­li­ku­je bit­no od mo­de­la sa ben­zin­skim mo­to­ri­ma. Li­tij-ion­ska ba­te­ri­ja ka­pa­ci­te­ta 17,6 kWh na kuć­nu utič­ni­cu pu­ni se za 6 sa­ti, dok se po­mo­ću Wal­l­box pu­nja­ča do 80% ka­pa­ci­te­ta pu­ni za 3,5 sa­ti. To je još uvi­jek dosta ako že­li­te na du­že pu­to­va- nje, ali za sva­kod­nev­nu grad­sku vož­nju uz noć­no pu­nje­nje je sa­svim pri­hvat­lji­vo. A da je mo­gu­će elek­trič­nim Smar­tom i na du­lje pu­to­va­nje uvje­ri­li smo se i sa­mi su­dje­lu­ju­ći na pr­vom Ni­ko­la Tes­la EV Ral­lyju ka­da smo u tri da­na preš­li vi­še od 900 km u Smar­tom EV tre­će generacije ko­ja je ko­ja je ko­ris­ti­la Tes­li­nu teh­no­lo­gi­ja pa se ba­te­ri­ja po­mo­ću su­per­c­har­ge­ra mo­gla na­pu­ni­ti za sat vre­me­na. Ta­ko smo u jed­nom da­nu iz Za­dra uz sat ve­re­me­na pu­nje­nja u Smi­lja­nu i po­la sa­ta na­do­pu­ne ba­te­ri­je na Pli­tvič­kim je­ze­ri­ma (ta­mo su or­ga­ni­za­to­ri pos­ta­vi­li pri­vre­me­nu pu­ni­oni­cu) do Za­gre­ba sti­gli vr­lo kom­for­no. Što­vi­še, od Pli­tvi­ca do cen­tra Za­gre­ba smo odvo­zi­li u jed­nom ko­ma­du i na­pra­vi­li 155 km (služ­be­ni do­met je bio 145 km). Dak­le, mo­že se, ali uz infrastrukturu i uvjet br­žeg pu­nje­nja. Jer ni­su se baš svi ta­ko pro­ve­li na spo­me­nu­tom ral­lyju, ne­ki su mo­ra­li pre­no­či­ti u autu, dok se ne­ki i od­lus­ta­li.

Uz po­ti­ca­je vr­lo po­vo­ljan

No­vi elek­trič­ni Smart Fo­urTwo sto­ji 148.323 ku­ne, dok za ForFo­ur va­ri­jan­tu tre­ba iz­dvo­ji­ti 154.004 ku­ne. Ca­brio ForTwo ED sto­ji 176.495 ku­na. Sve su glas­ni­ja go­vor­ka­nja da bi usko­ro tre­bao kre­nu­ti­no­vi krug po­ti­ca­ja na kup­nju elek­trič­nih auto­mo­bi­la. Pod­sje­ti­mo, do­sa­daš­nja pot­po­ra dr­ža­ve za aute na stru­ju je bi­la 70.000 ku­na, a ta­kav bi po­ti­caj Smart ED lan­si­rao u je­dan od naj­po­želj­ni­jih i is­pla­ti­vi­jih grad­skih auto­mo­bi­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.