Pra­va po­želj­na hi­brid­na al­ter­na­ti­va šted­lji­vim cro­sso­ver di­ze­la­ši­ma

Po­troš­nja ma­nja od 6 l/100 km i auto­mat­ski mjenjač bo­lji od kon­ku­ren­ci­je naj­ve­ći su adu­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Auto - Mla­den Mil­čić mla­den.mil­cic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Kia je po­nu­di­la mo­der­ni hi­brid u tre­nu­tač­no naj­br­že ras­tu­ćem seg­men­tu auta u Eu­ro­pi – kla­si tren­dov­skih kom­pak­t­nih cro­s­sve­ra

Dok su di­ze­la­ši pre­ko no­ći pos­ta­li crne ovce, a elek­trič­ni auto­mo­bi­li su još uvi­jek avan­gar­da ko­ja se ne ku­pu­je ma­sov­no, hi­brid­ni ben­zin­sko-elek­trič­ni auto­mo­bi­li se na­me­ću kao je­di­no opor­tu­no rje­še­nje.

Za po­la bro­ja ma­nji Spor­ta­ge

Toyo­ta je hi­brid­ni pre­dvod­nik tr­ži­šta, a je­dan od oz­bilj­nih kon­ku­re­na­ta ja­pan­ci­ma je no­va Kia Ni­ro, hi­brid­ni kom­pak­t­ni cro­sso­ver ko­rej­skog proizvođača ko­ji je kao uma­nje­ni Spor­ta­ge (du­ži­na 435,5 cm, prt­ljaž­nik 377 l) na tr- ži­šte sti­gao is­klju­či­vo s po­go­nom ko­ji či­ne 1,6-li­tre­ni ben­zi­nac sa 105 KS i elek­tro­mo­tor od 44 KS ko­ji si­ner­gij­ski da­ju 141 KS i 265 Nm okret­nog mo­men­ta. Sna­ga se pre­no­si na pred­nje ko­ta­če i to pu­tem DCT auto­mat­skog mje­nja­ča s dvos­tru­kom spoj­kom. Ta­ko da su pro­mje­ne br­zi­na pri ubr­za­nji­ma glat­ke, ti­še i ugod­ni­je i upra­vo je to naj­ve­ća pred­nost Ni­ra is­pred kon­ku­re­na­ta ko­ji ra­be CVT mje­nja­če.

Eko­no­mič­nost naj­bit­ni­ja

Ni­ro ni­je spor­taš, ali agil­nost mu je za­do­vo­lja­va­ju­ća, u prak­si se či­ni i hi­tri­ji do stot­ke od dek­la­ri­ra­nih 11,5 s, dok je mak­si­mal­na br­zi­na ogra­ni­če­na na 162 km/h. Ne­kom će to sme­ta­ti, ali re­al­no za pro­sječ­nog vo­za­ča sa­svim do­volj­no. Vo­zač mo­že bi­ra­ti i sport­ski na­čin vož­nje, ka­da auto­mat­ski mjenjač br­že šal­ta br­zi­ne i br­že je dos­tup­na mak­si­mal­na sna­ga, ali i ta­da vam svo­jim po­de­še­njem da­je do zna­nja da se ipak ra­di o hi­bri­du i da je eko­no­mič­nost u pr­vom pla­nu. Još jed­na vr­li­na Ni­ra jest ma­sa od 1425 kg, što po­go­du­je do­brim voz­nim oso­bi­na­ma kao i ma­njoj po­troš­nji go­ri­va. A Ni­ro jest šted­ljiv, po­go­to­vo ako se ta­ko vo­zi pa u gra­du tro­ši oko 6,5 l/100 km, a na otvo­re­noj ces­ti smo iz­mje­ri­li 4,7 l/100 km. Ek­s­trem­nom šted­lji­vom vož­nom mo­že i is­pod 4 l/100 km. Uglav­nom, pro­sječ­nih 5,7 l/100 km či­ni se za­is­ta ja­ko do­bro. Još je šted­lji­vi­ji sa 16” ko­ta­či­ma (tvor­nič­ki u pro­sje­ku 3,8 l/100 km) ne­go sa 18”, ka­kav smo is­pro­ba­li ko­ji je dek­la­ri­ran sa 4,4 l/100 km. Po­troš­nja ra­pid­no ras­te ako se vo­zi­te kons­tant­no na mak­si­mu­mu na auto­ces­ti, ali i to je oko 9 l/100 km. Ni­ro s po­čet­nom opre­mom sto­ji 200.490 ku­na, a za Ni­ro s tre­ćim pa­ke­tom opre­me EX Cham­pi­on ko­ji iz­me­đu os­ta­log sa­dr­ži i 8” ekran sa sa­te­lit­skom na­vi­ga­ci­jom, JBL audio sus­tav, gri­ja­nje pred­njih sje­da­la, sus­tav po­mo­ći za pa­kri­ra­nje spri­je­da tre­ba iz­dvo­ji­ti 227.990 ku­na.

Izved­ba s 18” ko­ta­či­ma služ­be­no tro­ši 0,6 l/100 km vi­še od one s 16”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.