Sna­žan di­ze­laš toč­ka je na ‘i’ luk­suz­nog SUV-a

Uz 177 KS ko­nja, CVT mjenjač i 4x4 pogon sto­ji 358.022 ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Auto - San­dra Mi­kul­čić san­dra.mi­kul­cic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

No­vi dizelski stroj ja­pan­skom go­li­ja­tu da­je sna­gu za obra­čun sa svim uvje­ti­ma vož­nje, a 2240 kg ma­se do stot­ke sti­že za 10 s

Već su se i naj­za­gri­že­ni­ji vlas­ni­ci sta­rog X-Tra­ila na­vik­nu­li na iz­gled no­vo­ga, od­nos­no na ra­di­ka­lan za­okret ko­jim je Ni­ssan svoj ‘koc­kas­tog’ gru­bi­ja­na uči­nio za­ob­lje­ni­jim i ugla­đe­ni­jim, za­dr­žav­ši pri­tom ro­bus­nost i spo­sob­nost svla­da­va­nja i te­žih te­re­na. Is­pro­ba­li smo mak­si­mal­no ušmin­kan pri­mje­rak, s naj­luk­suz­ni­jom opre­mom, naj­no­vi­jom teh­no­lo­gi­jom i od­lič­nim auto­mat­skim mje­nja­čem. Od pr­vog po­ka­zi­va­nja ak­tu­al­ne generacije X-Tra­ila bilo je jas­no da to vi­še ni­je onaj sta­ri rad­ni stroj. No, i no­vi nas je šmin­ker i vi­še ne­go do­bro pre­veo pre­ko svih iz­a­zo­va ko­je smo pu­tem za­mis­li­li. Ni­ssan X-Tra­il i u no­vom cro­sso­ver iz­da­nju ima pri­la­god­lji­vi pogon na sve ko­ta­če, All-mo­de 4x4. Po­de­šen za br­ze re­ak­ci­je i vr­hun­sku uprav­lji­vost, auto­mat­ski ša­lje sna­gu na ko­ta­če ko­ji je naj­vi­še tre­ba­ju, što vož­nju či­ni jed­nos­tav­ni­jom i si­gur­ni­jom.

Bo­ga­ta Tek­na opre­ma

No­vi dvo­li­tre­ni dizelski agre­gat od 177 konj­skih sna­ga osi­gu­ra­va snaž­na ubr­za­nja, pa go­li­jat te­žak 2240 kg žus­tro ubr­za­va i pos­ti­že mak­si­mal­nih 196 km/h. Stot­ku lo­vi za de­set se­kun­di. Ra­di ti­ho, ugla­đe­no, a u svakom je tre­nut­ku spre­man pru­ži­ti mak­si­mal­nu sna­gu. Pro­sječ­no na sto­ti­nu pre­va­lje­nih ki­lo­me­ta­ra tro­ši 6,1 l. Ni sla­bi­jem di­ze­la­šu ni­smo ima­li što za­mje­ri­ti, no sa snaž­ni­jim de­fi­ni­tiv­no mo­že­te svug­dje. Od dva po­nu­đe­na pa­ke­ta opre­me, tes­t­ni pri­mje­rak ima bo­ga­ti­ju, Tek­na ra­zi­nu oprem­lje­nos­ti, pa je jas­no da ima sve što se na je­dan au­to­mo­bil mo­že ugra­di­ti. De­set par­kir­nih sen­zo­ra, Aro­und Vi­ew Mo­ni­tor sus­tav ka­me­ra za par­ki­ra­nje, auto­mat­sko uprav­lja­nje du­gim svje­tli­ma, elek­trič­ni stak­le­ni krov, el. otva­ra­nje prt­ljaž­ni­ka, el. po­de­si­vo vo­za­če­vo i su­vo­za­če­vo sje­da­lo, ko­žom pre­svu­čen in­te­ri­jer, gri­ja­na pred­nja sje­da­la, kli­ma-ure­đaj, ra­dio CD, LED svje­tla, sus­tav za odr­ža­va­nje vo­za­če­ve po­zor­nos­ti, za pre­poz­na­va­nje obje­ka­ta u po­kre­tu pri­li­kom vož­nje una­trag, za upo­zo­ra­va­nje na vo­zi­la u mr­tvom ku­tu, sus­tav za auto­mat­sko pre­poz­na­va­nje pro­met­nih zna­ko­va, za iz­bje­ga­va­nje fron­tal­nih su­da­ra - sa­mo je to dio iz­daš­nog po­pi­sa opre­me.

Udob­na i pros­tra­na sje­da­la

Na udob­nim i pros­tra­nim sje­da­li­ma ugla­đe­nog cro­sso­ve­ra vo­za­ču i put­ni­ci­ma na ras­po­la­ga­nju su svi si­gur­nos­ni sus­ta­vi, kao i oni za kom­for i za­ba­vu. Ins­tru­ment­na plo­ča s 12,7-cm TFT ekra­nom u boji pre­gled­na je, ko­man­de audio ure­đa­ja, tem­po­ma­ta i Blu­eto­oth sus­ta­va smje­šte­ne su na ko­žom pre­svu­če­no ko­lo uprav­lja­ča. Ni­ssan X-Tra­il 2,0 dCi Xtro­nic CVT All-Mo­de 4x4 Tek­na sto­ji od 358.022 ku­ne. Po­čet­na ci­je­na

ku­na.• za X-Tra­il iz­no­si 244.290

Ni­ssan X-Tra­il vi­še ni­je koc­kas­ti gru­bi­jan, već za­ob­lje­ni i ugla­đe­ni SUV s cro­sso­ver ele­men­ti­ma

Di­men­zi­je X-Tra­ila Du­ga­čak je 464 cm, a 550 l pri­ma prt­ljaž­nik, kad je u funk­ci­ji svih pet sje­da­la, no straž­nja je klu­pa prek­lo­pi­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.