Mo­ra se uoz­bi­lji­ti ako že­li do svjet­ske me­da­lje u Lon­do­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Da­mir Mr­vec da­mir.mr­vec@ve­cer­nji.net ZA­GREB

– Sa­ra je ja­ka u gla­vi. Ove kva­li­fi­ka­ci­je po­ka­za­le su joj da ne­ma la­ga­no. Mis­lim da će bi­ti ja­ko, ja­ko mo­ti­vi­ra­na za fi­na­le – re­kao je Haj­n­šek Sa­ra Ko­lak proš­le go­di­ne na Eu­rop­skom pr­vens­tvu u Am­s­ter­da­mu bi­la je sa­mo ta­mo ne­ka klin­ka ko­ja u se­bi ima pu­no ta­len­ta. Pa je s 21 go­di­nom osvo­ji­la bron­cu. Ču­do se nas­ta­vi­lo ne­ko­li­ko mje­se­ci kas­ni­je ka­da je na Igra­ma u Ri­ju osvo­ji­la zla­to. On­da se baj­ka nas­ta­vi­la ove se­zo­ne ka­da je po­če­la po­bje­đi­va­ti na mi­tin­zi­ma Di­ja­mant­ne li­ge i ka­da je u La­usan­neu ba­ci­la kop­lje 68,43 me­tra, što je vo­de­ći re­zul­tat se­zo­ne. Sa­da vi­še ni­je ta­mo ne­ka klin­ka i u da­naš­njem fi­na­lu (20.20 sa­ti po hr­vat­skom vre­me­nu) bit će si­gur­no me­đu fa­vo­rit­ki­nja­ma za me­da­lju. Ko­jeg će sja­ja bi­ti me­da­lja? Tko bi to mo­gao pre­dvi­dje­ti na­kon stres­nih kva­li­fi­ka­ci­ja­ma u ko­ji­ma Sa­ra ni­je ba­ci­la nor­mu (63,50 m), već je u fi­na­le uš­la po re­zul­ta­tu (63,24 m).

Ra­tej i Špo­ta­ko­va ja­ko do­bre

– Na­kon pr­vog hi­ca Sa­ra ni­je us­pje­la od­mah is­pu­ni­ti nor­mu. Re­kao sam da je dru­ga sku­pi­na ja­ča i da se mo­ra uoz­bi­lji­ti. On­da se do­go­dio loš hi­tac, za­tim je u tre­ćoj se­ri­ji ba­ci­la kop­lje 63,24 me­tra. Jas­no da je taj re­zul­tat unio dosta ner­vo­ze. Ali, OK, glav­no da smo proš­li u fi­na­le – re­kao je An­drej Haj­n­šek, nje­zin tre­ner. U fi­na­le su se pla­si­ra­le sve tri Ki­ne­ski­nje, a jed­na od njih, Hu­ihui Lyu, čak je u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma ba­ci­la kop­lje do no­vog azij­skog re­kor­da – 67,59 me­ta­ra što je tre­nu­tač­no tre­ći re­zul­tat se­zo­ne, iza Sa­re Ko­lak i Bar­bo­re Špo­ta­ko­ve. – Pa do­bro, znao sam da su Ki­ne­ski­nje do­bre. Uos­ta­lom, ta Lyu je na zad­njem SP-u bi­la sre­br­na. Ali ni­su sa­mo Ki­ne­ski­nje kan­di­dat­ki­nje za me­da­lje. Od­lič­na je i Slo­ven­ka Ra­tej, do­ne­dav­no mo­ja kop­lja­ši­ca, a Bar­bo­ra Špo­ta­ko­va si­gur­no će na­pas­ti zla­to. Ona je u ovom druš­tvu uz Ra­tej naj­sta­ri­ja i naj­i­skus­ni­ja. Obje ima­ju 36 go­di­na. Na­dam se da će Sa­ra bi­ti pu­no bolja u fi­na­lu ne­go što je bi­la u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma. Ni­šta, idemo u fajt pa što is­pad­ne – ka­zao je slo­ven­ski tre­ner na­še kop­lja­ši­ce.

Pu­no to­ga ovi­sit će o vje­tru

Sa­ra Ko­lak s 22 go­di­ne ne­će bi­ti naj­mla­đa u fi­na­lu. Go­di­nu je mla­đa Tur­ki­nja Tug­suz. Ali Sa­ra je u druš­tvu sa­mo četiri kop­lja­ši­ce ko­je su do ve­če­raš­njeg fi­na­la osva­ja­le me­da­lje na ve­li­kim atlet­skim na­tje­ca­nji­ma. Špo­ta­ko­va ima dva olim­pij­ska zla­ta i bron­cu, jed­no svjet­sko zla­to i dva sre­bra, Mo­li­tor bra­ni svjet­sko zla­to iz Pe­kin­ga, Lyu je bi­la dru­ga na SP-u 2015. go­di­ne. – Pu­no to­ga ovi­sit će o vje­tru. Vi­dje­li ste da je bo­lji vje­tar bio u dru­goj

Mo­ra­mo po­pra­vi­ti teh­ni­ku. Ne­ma pa­ni­ke, idemo rav­no­prav­no u bor­bu pro­tiv os­ta­lih

sku­pi­ni pa su i re­zul­ta­ti bi­li bo­lji od Sa­ri­ne sku­pi­ne. Mo­ra­mo po­pra­vi­ti teh­ni­ku. Ne­ma pa­ni­ke, idemo rav­no­prav­no u bor­bu pro­tiv os­ta­lih – is­tak­nuo je Haj­n­šek. Sa­ra Ko­lak na zad­nja tri ve­li­ka svo­ja na­tje­ca­nja ni­je pod­ba­ci­la. Na Eu­rop­skom pr­vens­tvu bron­ca, na Igra­ma zla­to, na Eu­rop­skom pr­vens­tvu do 23 go­di­ne zla­to. Me­da­lje je uvi­jek osva­ja­la u po­s­ljed­njoj se­ri­ji. Ho­će li ve­če­ras bi­ti sli­čan sce­na­rij? – Sa­ra je ja­ka u gla­vi. Ove kva­li­fi­ka­ci­je po­ka­za­le su joj da ne­ma la­ga­no. Mis­lim da će bi­ti ja­ko, ja­ko mo­ti­vi­ra­na za fi­na­le. Opet, ne­će­mo ni­šta na si­lu. Idemo ko­rak po ko­rak, hi­tac po hi­tac. Pr­vo tre­ba ući u top osam, a on­da po­či­nje bor­ba za me­da­lje – ka­že Haj­n­šek. Dvi­je od tri kop­lja­ši­ce ko­je su bi­le na pos­to­lju pri­je dvi­je go­di­ne u Pe­kin­gu su tu – Mo­li­tor i Lyu. Tre­će ne­ma – Juž­no­afri­kan­ke Su­net­te Vi­ljo­en.

REUTERS

Sa­ra Ko­lak iz­bo­ri­la je fi­na­le u ko­je­mu kre­će po no­vu me­da­lju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.