Su­šić: Ni­je mi jas­no ka­ko je Di­na­mo mo­gao pus­ti­ti Ju­ni­ora

Di­na­mo već raz­go­va­ra s Ju­ni­orom o pro­du­lje­nju ugo­vo­ra, ka­že di­rek­tor klu­ba Sve­ti­na o igra­ču pla­će­nom 900.000 eura go­diš­nje

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - To­mis­lav Da­so­vić ZA­GREB

Na­dah­nu­ti či­le­an­ski no­go­me­taš je­di­ni se u Di­na­mo­vim re­do­vi­ma u sta­nju no­si­ti s ko­lek­tiv­nim gr­čem kre­ativ­nos­ti

Di­na­mo, još uvi­jek da­le­ko od vr­hun­ske for­me, ali s oči­tim na­pret­kom u iz­ved­bi pod no­vim tre­ne­rom Ma­ri­jem Cvi­ta­no­vi­ćem, u ovom tre­nut­ku po­ka­zu­je simp­to­me ne­če­ga što stru­ci vje­ro­jat­no ni­je dra­go – ovis­nost o ras­po­lo­že­nju sa­mo jednoga igra­ča. Da­nas je Di­na­mov čo­vjek od­lu­ke i ne­sva­ki­daš­nje i go­to­vo neo­bjaš­nji­ve tran­sfor­ma­ci­je 28-go­diš­nji či­le­an­ski na­pa­dač Ju­ni­or Fer­nan­des; pri­je po­la go­di­ne po­ku­njen i ot­pi­san, a da­nas pre­po­ro­đen, na­dah­nut, ne­za­us­tav­ljiv i, za­ču­do, pi­tom kao ja­nje. Pra­vi no­go­met­ni šme­ker te­ško mo­že odo­lje­ti Ju­ni­oro­vim ča­ri­ma, čak i pod ci­je­nu hr­va­nja s nje­go­vom hi­ro­vi­toš­ću, kao što je to svo­je­dob­no či­nio Zo­ran Ma­mić. Is­to­dob­no, Fer­nan­de­sov uz­let opas­no ba­ca sum­nju u vje­ro­dos­toj­nost tre­ner­ske di­plo­me Ivaj­la Pe­te­va, ko­ji se, kao po Ke­ko­voj na­rudž­bi, proš­le zi­me ola­ko odre­kao Či­le­an­ca i u ko­ri­je­nu sa­sje­kao Di­na­mo­ve šam­pi­on­ske am­bi­ci­je. Ali, ia­ko je to pre­te­ška pri­ča za Di­na­mo i ne uk­la­pa se u ovaj kon­tekst, ni­je na­od­met pe­ri­odič­no im na­tr­lja­ti nos: ka­ko je uop­će bu­gar­ski op­sje­nar dos­pio na Di­na­mo­vu klu­pu i još gore – ka­ko su mu, bez ikak­vo­ga kon­kret­no­ga po­vo­da, zi­mus pro­du­lji­li ugo­vor, a po­tom ga još pus­ti­li da odra­di ljet­ne pri­pre­me i na­ne­se još ve­ću šte­tu pla­vi­ma? No, vra­ti­mo se ju­na­ku ove priče, Ju­ni­oru Fer­nan­de­su. Ka­kav se to ‘klik’ do­go­dio u proteklih po­la go­di­ne i ka­ko je ‘lu­di’ Či­le­anac odjed­nom pos­tao asket i spar­ta­nac, omi­lje­ni lik svla­či­oni­ce ko­ji tre­ne­ru ne os­tav­lja ni­kak­vu dvoj­bu oko svo­ga sta­tu­sa? – Is­kre­no, ka­da sam vi­dio Ju­ni­ora Fer­nan­de­sa na dje­lu, bio sam iz­ne­na­đen ka­ko je Di­na­mo uop­će mo­gao pus­ti­ti tak­vo­ga igra­ča – ka­zao nam je do­ju­če­raš­nji Ju­ni­orov tre­ner, le­gen­dar­ni bo­san­sko­her­ce­go­vač­ki as Sa­fet Su­šić, šef stru­ke tur­sko­ga Alanyas­po­ra.

Ni­šta me se ni­je pi­ta­lo

Su­šić ka­že ka­ko on proš­le zi­me ni­je su­dje­lo­vao u do­vo­đe­nju Ju­ni­ora u Tur­sku. – Upra­va klu­ba odra­di­la je taj po­sao is­to­dob­no ka­da je do­vo­di­la i me­ne pa se me­ne o Fer­nan­de­su ni­šta ni­je pi­ta­lo. Ali, pi­ta­lo me se na kra­ju se­zo­ne, ka­da sam svo­ji­ma u Alanyas­po­ru na­gla­sio da tre­ba­ju uči­ni­ti sve ka­ko bi­smo i na­kon odra­đe­ne po­sud­be za­dr­ža­li tog igra­ča. No oni ni­su mo­gli odra­di­ti taj po­sao bu­du­ći da je Di­na­mo tra­žio pre­ve­li­ku od­šte­tu – ka­že nam Su­šić. Na­gla­ša­va ka­ko ga je Ju­ni­or Fer­nan­des osvo­jio svo­jim pris­tu­pom i pro­fe­si­onal­noš­ću, još vi­še no­go­met­nim kva­li­te­ta­ma. – Do me­ne su doš­le priče o nje­go­vu nez­god­no­me ka­rak­te­ru, no ni­šta od tih nje­go­vih na­vod­nih ma­na ni­je is­pli­va­lo na po­vr­ši­nu. S Ju­ni­orom ni­sam imao ni­ka­kav pro­blem u ko­mu­ni­ka­ci­ji, on se po­na­šao pro­fe­si­onal­no, bio je re­do­vit na tre­nin­zi­ma, uk­lo­pio se od­lič­no u mom­čad, ni­ka­da ni­je pos­tav­ljao ni­kak­va pi­ta­nja. Na pri­mjer, zna­te ka­ko ne­ki igra­či ne vole bi­ti za­mi­je­nje­ni kad su u top-for­mi i ka­da rje­ša­va­ju utak­mi­ce, a ia­ko sam ga ne­ko­li­ko pu­ta znao po­vu­ći s trav­nja­ka iz tak­tič­kih razloga, on u to­me ni­je vi­dio ni­ka­kav pro­blem. Bio je pra­vi pro­fe­si­ona­lac po­sve­ćen svo­jim obve­za­ma – nastavlja Sa­fet Su­šić.

Šut s obje no­ge

Sad se tek vi­di kak­vu je šte­tu Pe­tev na­nio Di­na­mu odre­kav­ši se Fer­nan­de­sa Sa­fet Su­šić že­lio je pod sva­ku ci­je­nu zadržati Ju­ni­ora u Alanyas­po­ru, no bio im je pre­skup

Či­me vas je Ju­ni­or im­pre­si­oni­rao na trav­nja­ku? – Ma on je iz­u­ze­tan, mo­de­ran, si­lo­vit na­pa­dač, ima stre­lo­vi­tu br­zi­nu, šut obje­ma no­ga­ma, iz­vr­stan je u igri gla­vom. Kom­ple­tan igrač, baš po mom uku­su – za­klju­čio je Su­šić, kod ko­je­ga je Ju­ni­or u 14 pro­ljet­nih nas­tu­pa za Alanyas­por (12. mjes­to na kra­ju se­zo­ne) u tur­sko­me pr­vens­tvu pos­ti­gao šest po­go­da­ka i do­dao tri asis­ten­ci­je. A kak­va je uop­će Fer­nan­de­so­va bu­duć­nost u Di­na­mu? Na­ime,

ugo­vor mu is­tje­če u lip­nju slje­de­će go­di­ne, a no­vi još ni­je na vi­di­ku. Je li to zbog nje­go­vih as­tro­nom­skih pri­ma­nja od 900.000 eura go­diš­nje? Di­na­mov di­rek­tor To­mo Sve­ti­na tvr­di ka­ko je klub već po­du­zeo ko­ra­ke ka­ko bi za­dr­žao Či­le­an­ca. – Da nam je nje­go­va pla­ća op­te­re­će­nje, ne bi­smo već s njim za­po­če­li raz­go­vo­re o pro­du­lje­nju ugo­vo­ra. To se, na­rav­no, ne mo­že do­go­di­ti pre­ko no­ći, jer to ni­je jed­nos­tav­na pri­ča, no mi želimo zadržati Fer­nan­de­sa i uči­nit će­mo sve da se to i do­go­di. Pod ko­jim uvje­ti­ma? To će­mo tek vi­dje­ti – do­dao je Sve­ti­na. Mo­žda pre­va­ga za os­ta­nak Fer­nan­de­sa u Za­gre­bu bu­de i nje­go­va su­pru­ga, Marta Marija Fer­nan­des, s ko­jom je u bra­ku od lip­nja proš­le go­di­ne i či­je je pri­sus­tvo u Ju­ni­oro­vu ži­vo­tu si­gur­no po­zi­tiv­no utje­ca­lo na veliki ka­rak­ter­ni pre­obra­žaj či­le­an­sko­ga no­go­me­ta­ša. Ju­ni­or Fer­nan­des kod Marija Cvi­ta­no­vi­ća ove je se­zo­ne imao pu­nu mi­nu­ta­žu u svih šest nas­tu­pa, pos­ti­gav­ši dva po­got­ka, ali is­to­dob­no na­met­nuv­ši se kao je­di­ni Di­na­mov igrač ko­ji se u sta­nju odu­pri­je­ti ko­lek­tiv­nom gr­ču kre­ativ­nos­ti. Toj ra­zi­ni nit­ko se u Di­na­mo­vim re­do­vi­ma ovo­ga lje­ta još ni­je pri­bli­žio.

On je sja­jan igrač! Čuo sam da je Fer­nan­des igrač nez­god­no­ga ka­rak­te­ra, ali u svo­me klu­bu ni­sam imao s njim ni naj­ma­nji pro­blem

Či­le­an­ski ura­gan Ju­ni­or Fer­nan­des pro­veo je po­la go­di­ne u Tur­skoj, gdje se pre­po­ro­dio

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.