Fi­li­pa Ben­ko­vi­ća na Fa­ce­bo­oku vri­je­đa­ju i pri­je­te mu zbog Fu­tac­sa

U Mak­si­mi­ru će da­nas bi­ti otvo­ren tre­ning za na­vi­ja­če ko­ji ima­ju pri­li­ku poz­dra­vi­ti Ade­mi­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Robert Ju­na­ci robert.ju­na­ci@ve­cer­nji.net ZA­GREB

– Sa­mo se na­dam da će se Mar­ko Fu­tacs što pri­je opo­ra­vi­ti. Na trav­nja­ku do­is­ta ni­je iz­gle­da­lo ta­ko straš­no – re­kao je Ben­ko­vić Sport i no­go­met tre­ba­li bi bi­ti za­ba­va, opu­šta­nje za gle­da­te­lje, sta­di­oni su mo­žda i pri­li­ka za ne­ke is­puš­ne ven­ti­le, ali u sve­mu bi tre­ba­lo pro­na­ći ne­ku mjeru. Ni­ka­ko to ne bi smio bi­ti po­li­gon na ko­jem će se igra­či­ma pri­je­ti­ti, vri­je­đa­ti ih. I to ne bilo ka­ko pri­je­ti­ti, već i smr­ću. Tak­ve je, na­ime, pri­jet­nje na svo­jem Fa­ce­bo­ok pro­fi­lu do­bio Fi­lip Ben­ko­vić, mla­di sto­per Di­na­ma, zbog oz­lje­de igra­ča Haj­du­ka Mar­ka Fu­tac­sa u ne­djelj­nom der­bi­ju u ko­jem su pla­vi sla­vi­li s 3:1. Na- kon jed­nog du­ela s Ben­ko­vi­ćem Fu­tacs je kri­vo stao i ja­uk­nuo od bo­li, Ben­ko­vić je sa­mo od­mah­nuo ru­kom jer je znao da on ni­je na­pra­vio pre­kr­šaj pa je mo­žda i po­mis­lio da su­par­nič­ki igrač si­mu­li­ra. No svi­ma je br­zo pos­ta­lo jas­no da je Ma­đar oz­bilj­no stra­dao, bilo je to jas­no i mla­dom igra­ču Di­na­ma ko­ji je na­kon utak­mi­ce oti­šao do Fu­tac­sa i po­že­lio mu br­zi oporavak.

Ta­da ni­je iz­gle­da­lo straš­no

– Sa­mo se na­dam da će se Mar­ko Fu­tacs što pri­je opo­ra­vi­ti. I sam sam se ne­dav­no vra­tio na te­ren na­kon oz­lje­de i ni­ko­me ne bih po­že­lio ne­što slič­no – ka­zao nam je ju­čer Fi­lip Ben­ko­vić i objas­nio svo­ju re­ak­ci­ju na trav­nja­ku ka­da je sa­mo od­mah­nuo ru­kom: – Na trav­nja­ku do­is­ta ni­je iz­gle­da­lo ta­ko straš­no. Ka­ko bilo, Fu­tacs je stra­dao u ža­ru bor­be, ne kriv­njom igra­ča Di­na­ma i nit­ko, a naj­ma­nje Ben­ko­vić, vr­lo pris­to­jan mla­dić, ni­je zas­lu­žio da mu se pri­je­ti, ga­da­ri­je ko­je su mu na­pi­sa­li ni pa­pir ne mo­že is­tr­pje­ti i dno su ljud­skog po­na­ša­nja ko­je čak zas­lu­žu­je i pri­ja­vu. Tak­ve uvre­de i pri­jet­nje ne bi zas­lu­žio ni da je u ža­ru bor­be oz­li­je­dio su­par­nič­kog igra­ča jer i to je dio, onaj ruž­ni­ji, no­go­me­ta, a ova­ko je ni kriv ni du­žan ra­za­pet i ver­bal­no na­pad­nut od na­vi­ja­ča su­par­nič­kog klu­ba. I nad­lež­ni bi tre­ba­li po­če­ti re­agi­ra­ti na na­pi­sa­no jer to vi­še ne­ma smis­la, po­go­to­vu ne ovak­vi po­zi­vi na linč, pri­jet­nje smr­ću...

Ade­mi mo­že po­če­ti tre­ni­ra­ti s klu­bom, a u lis­to­pa­du će ima­ti pravo nas­tu­pa

Vra­ća se Ade­mi

Mo­dri­ma će se da­nas na tre­nin­gu pri­dru­ži­ti Ari­jan Ade­mi, ka­pe­tan Di­na­ma ko­ji odra­đu­je kaz­nu Ue­fe zbog na­vod­nog do­pin­ga ia­ko je sud us­t­vr­dio da ni­je na­mjer­no uzeo ne­do­zvo­lje­na sred­stva. Od da­nas mo­že po­če­ti tre­ni­ra­ti s klu­bom, a u lis­to­pa­du će ima­ti pravo nas­tu­pa. Na taj tre­ning po­zva­ni su i na­vi­ja­či, a zbog Ade­mi­ja će bi­ti otvo­ren. Na sta­di­on Hi­trec-Ka­ci­an mo­že se ući u 18.45 s Mak­si­mir­ske uli­ce. Ade­mi je mo­rao pa­uzi­ra­ti go­to­vo dvi­je go­di­ne, ni­je smio tre­ni­ra­ti s mom­ča­di, čak ni s ni­že­li­ga­škim klu­bo­vi­ma i sam je po­ku­ša­vao odr­ža­ti kon­di­ci­ju. Ta­ko će Di­na­mo usko­ro ima­ti dva pra­va de­fen­ziv­na vez­na, uz Do­um­bi­ju sti­že i Ade­mi. A od­la­zi tek Josip Pi­va­rić, pro­đe li li­ječ­nič­ki pre­gled, tre­bao bi pot­pi­sa­ti za ki­jev­ski Di­na­mo.

REUTERS

Fi­lip Ben­ko­vić na­kon du­ela s Fu­tac­sem pri­ma pri­jet­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.