Zi­zou: Ne­što ni­je do­bro, ali glad­ni smo

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Sport@ve­cer­nji.net

pro­cje­ni Fi­bi­nih no­vi­na­ra, Li­tva je če­t­vr­ta, a Li­tva pe­ta re­pre­zen­ta­ci­ji po sna­zi me­đu su­di­oni­ci­ma pred­sto­je­ćeg Eu­ro­ba­ske­ta. Što na to ka­že iz­bor­nik sed­mo­ran­gi­ra­ne Hr­vat­ske? – Fran­cu­zi su po do­sa­daš­njem rad­nom učin­ku u slič­nom sta­nju kao i mi. Odi­gra­li su jed­nu za­tvo­re­nu utak­mi­cu s Tu­ni­som, a mi jed­nu me­đu­sob­nu na 20 mi­nu­ta. Li­tva pak do­la­zi sa 5-6 da­na tre­nin­ga vi­še, pa će za­ci­je­lo bi­ti atlet­ski sprem­ni­ja. Bilo ka­ko bilo, nit­ko od na­ših igra­ča ne­će u pro­sje­ku igra­ti vi­še od 20 mi­nu­ta bez ob­zi­ra na to se­ma­for bu­de po­ka­zi­vao. Čak i ako mi start­na pe­tor­ka bu­de sa­vr­še­no funk­ci­oni­ra­la, ne­ću ni­ko­ga ra­ubo­va­ti du­že do 10 mi­nu­ta u ni­zu jer že­lim za­gra­bi­ti što vi­še igra­ča iz fon­da od njih 14.

Za Slo­ven­ce će­mo se spre­mi­ti

Ipak, ima jed­na utak­mi­ca ovog tjed­na za ko­ju će se Pe­tro­vić i tak­tič­ki spre­mi­ti. - U su­bo­tu u Opa­ti­ji igra­mo sa Slo­ve­ni­jom. Igra­mo do­ma, na na­ci­onal­noj te­le­vi­zi­ji pa se želimo pred­sta­vi­ti kva­li­tet­no. No ni u toj utak­mi­ci ne­će­mo se za­tvo­ri­ti u ma­nji fond igra­ča. Uos­ta­lom, kraj­nja ide­ja je da na Eu­ro­ba­ske­tu ima­mo ro­ta­ci­ju od de­set igra­ča. Na­ši su re­pre­zen­ta­tiv­ci ju­čer na­pus­ti­li svo­ju ba­zu u Sve­tom Martinu na Mu­ri, a pri­je le­ta za Pa­riz ka­pe­tan Ro­ko Ukić ka­zao je: - Sa­mo je šest rad­nih da­na iza nas i mi ni sa­mi ne zna­mo gdje smo. Te­ško je oče­ki­va­ti da će na­ša igra već na po­čet­ku iz­gle­da­ti ona­ko ka­ko želimo. Ma­lo je pre­ra­no za pre­ten­den­te za me­da­lju po­put Francuske i Li­tve no ni­su ni­ti oni u ide­al­nom sta­nju. Go­vo­re­ći o Fran­cu­zi­ma i Li­tav­ci­ma, Ro­ko je ka­zao “to su pre­ten­den­ti za me­da­lje, is­to kao i mi” i on­da se ugri­zao za je­zik. - Pre­ra­no je tak­ve stva­ri go­vo­ri­ti jer smo ne­poz­na­ni­ca i sa­mi se­bi. Na ovo tre­ba gle­da­ti kao na pri­prem­ni tur­nir a ne kao na ne­što gdje će­mo mi pokazati ka­ko bi­smo tre­ba­li iz­gle­da­ti na Eu­ro­ba­ske­tu. No, sa­mo uigra­va­nje ne­će nam bi­ti veliki pro­blem jer glav­ni dio mom­ča­di je is­ti kao i la­ni, baš kao i iz­bor­nik. Osim to­ga i igra­či ko­ji su za ovu ak­ci­ju no­vi pri­jaš­njih go­di­na su bi­li s na­ma na pri­pre­ma­ma. – Ovo je no­vi Man­c­hes­ter, no­va ge­ne­ra­ci­ja igra­ča. Na Re­al gle­dam kao ono što je­su: veliki klub i europ­ski pr­va­ci – ka­že Mo­urin­ho Ka­ta­ri­na Ku­šec – Ne­što ni­je do­bro – re­kao je Zi­da­ne na­kon pri­prem­nih utak­mi­ca u Ame­ri­ci. Ni­su se igra­či ta­mo pros­la­vi­li, a ka­ko pre­ko Ba­re ni­je išao kralj (Ro­nal­do) ko­ji je do­bio pro­du­že­ni go­diš­nji zbog su­dje­lo­va­nja na Ku­pu kon­fe­de­ra­ci­ja, kra­ljev­s­tvo je bilo po­lju­lja­no. Ni nje­go­ve pri­jet­nje o ab­di­ci­ra­nju ni­su po­mo­gle. No ne bi CR7 sa­mo ta­ko na­pus­tio Re­al. Nje­gov je ego pre­ve­lik da bi oti­šao od naj­bo­ljih, po­se­bi­ce ka­da ih (20.45 sa­ti, HRT 2) u Ma­ke­do­ni­ji če­ka ve­li­ka utak­mi­ca s Man­c­hes­ter Uni­te­dom. Pr­vi put Ue­fin Su­per­kup odi­grat će se u Skop­lju na sta­di­onu Fi­li­pa II. Ma­ke­don­skog ko­ji je pot­pu­no re­no­vi­ran 2009. go­di­ne, a sa­da pri­ma 34.000 gle­da­te­lja ko­ji će na 40-ak Cel­zi­je­vih stup­nje­va gle­da­ti fi­na­le naj­bo­ljih u Eu­ro­pi. Sas­ta­la su se ta dva klu­ba već jed­nom ovo lje­to. Pr­vu pri­prem­nu utak­mi­cu re­alov­ci su odi­gra­li pro­tiv cr­ve­nih vra­go­va. No u San­ta Cla­ri pok­lek­nu­li su na je­da­na­es­ter­ci­ma. Za­vr­ši­lo je s 2:1 za mom­ke iz Man­c­hes­te­ra. Mo­žda su blan­co­si ne­što i na­uči­li jer sa sku­po­cje­nim igra­či­ma Jo­sea Mo­urin­ha sas­ta­ju se po­nov­no, uz ma­lo ve­ći ulog. Bit će ovo 11. na­tje­ca­telj­ski su­sret tih dva­ju klu­bo­va, od pr­vog je proš­lo toč­no 60 go­di­na, a u nje­mu je sla­vio Re­al s 3:1. Mre­žu im je pr­vi pu­ta na­čeo Ri­al, a ovih go­di­na tres­li su je i Ro­nal­do i Mo­drić. – Re­al je klub, mom­čad, ins­ti­tu­ci­ja ko­ja je glad­na po­bje­da, a zna­mo ko­ja je važ­nost pr­ve služ­be­ne utak­mi­ce ove se­zo­ne – re­kao je Zi­zou ko­ji će u Skop­lje vo­di­ti i si­na Lu­cu ko­ji ide kao tre­ći vra­tar. Bit će ta­ko dva Zi­da­nea na jed­nog Mo­urin­ha ko­ji je Re­al vo­dio tri go­di­ne. – Ovo je no­vi Man­c­hes­ter, no­va ge­ne­ra­ci­ja. Na Re­al gle­dam kao ono što je­su: veliki klub, europ­ski pr­va­ci i ve­li­ka mo­ti­va­ci­ja – za­klju­čio je Mo­urin­ho.

– Zna­mo ko­ja je važ­nost pr­ve služ­be­ne utak­mi­ce ove se­zo­ne – ka­že tre­ner Re­ala

Lu­ka Mo­drić na­kon Li­ge pr­va­ka sa­da će u Skop­lju lo­vi­ti Su­per­kup

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.