SDP Mi­la­no­vi­ća gu­ra u Bruxel­les, on bi na Pan­tov­čak kao ne­za­vis­ni

U Eu­ro­par­la­ment opet bi To­ni­no Pi­cu­la i Bi­lja­na Bor­zan, a am­bi­ci­je na­vod­no ima­ju i pot­pred­sjed­nik stran­ke Raj­ko Ostojić te Bo­jan Gla­va­še­vić i Do­ma­goj Haj­du­ko­vić

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - pe­tra.ma­re­tic@ve­cer­nji.net Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja

Iako je do europ­skih iz­bo­ra vi­še od godinu i pol dana, već sa­da se na Ible­ro­vu ras­prav­lja o po­ten­ci­jal­nim kan­di­da­ti­ma ko­ji bi bi­li na lis­ta­ma Tko u SDP-u že­li na lis­tu za Eu­rop­ski par­la­ment, pi­ta­nje je o ko­jem se na Ible­ro­vu tr­gu već na­ve­li­ko di­sku­ti­ra iako do europ­skih iz­bo­ra ima vi­še od godinu i pol dana. Vi­še čla­no­va vod­stva i sa­bor­skih zas­tup­ni­ka SDP-a po­t­vr­di­lo nam je da je lo­bi­ra­nje za mjes­ta na lis­ti po­če­lo pa se već na­ga­đa i o ime­ni­ma po­ten­ci­jal­nih kan­di­da­ta ko­ji bi se naš­li na lis­ti.

Pre­fe­ren­ci­jal­ni igra­či

Is­ti iz­vo­ri ta­ko ka­žu ka­ko SDP-ovi euro­par­la­men­tar­ci To­ni­no Pi­cu­la i Bi­lja­na Bor­zan go­to­vo si­gur­no mo­gu oče­ki­va­ti da će opet bi­ti na lis­ti jer bi se nji­ho­vo mi­ca­nje te­ško mo­glo oprav­da­ti s ob­zi­rom na to da je Pi­cu­la na proš­lim iz­bo­ri­ma osvo­jio naj­vi­še gla­so­va, a Bor­zan jer je jed­na od naj­ak­tiv­ni­jih euro­par­la­men­ta­ra­ca. No ve­li­ko je pi­ta­nje na ko­ja bi mjes­ta ovog pu­ta mo­gli ra­ču­na­ti, na ona pr­va “si­gur­na” ili će se za ula­zak u Eu­ro­par­la­ment mo­ra­ti iz­bo­ri­ti pu­tem pre­fe­ren­ci­jal­nih gla­so­va. Kao po­ten­ci­jal­ni kan­di­dat na Ible­ro­vu tr­gu za lis­tu za Eu­ro­par­la­ment spo­mi­nje se i pot­pred­sjed­nik SDP-a Raj­ko Ostojić, a na­vod­no je za tu funk­ci­ju za­in­te­re­si­ran i član Pred­sjed­niš­tva i sa­bor­ski zas­tup­nik Bo­jan Gla­va­še­vić. – Još je ra­no za taj raz­go­vor, ali dr­žim da je mo­ja duž­nost da kao pot­pred­sjed­nik sa­bor­skog Od­bo­ra za eu­rop­ske pos­lo­ve ak­tiv­no su­dje­lu­jem u stva­ra­nju pro­gra­ma ko­ji će SDP po­nu­di­ti za euro­iz­bo­re – po­ru­čio je Gla­va­še­vić. Na­ga­đa se da bi u Bruxel­les ra­do i me­đu­na­rod­ni taj­nik i sa­bor­ski zas­tup­nik SDP-a Do­ma­goj Haj­du­ko­vić ko­ji ka­že ka­ko mu ta­ko ne­što ni­je nu­đe­no ni­ti je sam o to­me raz­miš­ljao. Pi­ta­nje je i tko će od SDP-ovih part­ne­ra bi­ti na lis­ti, a euro­par­la­men­ta­rac, IDSov Ivan Ja­kov­čić naj­vje­ro­jat­ni­ji je kan­di­dat. – Vje­ro­jat­no će Ja­kov­čić po­no­vo ići s nama, ali osob­no dr­žim da bi se za ula­zak u Eu­ro­par­la­ment tre­bao iz­bo­ri­ti pre­fe­ren­ci­jal­nim gla­so­vi­ma i da bi pr­vih pet mjes­ta te zad­nje od ukup­no 11 na lis­ti tre­ba­lo bi­ti re­zer­vi­ra­no za SDP-ov­ce – ka­že iz­vor iz SDP-a. I još je­dan član Pred­sjed­niš­tva dr­ži da bi Ja­kov­čić po­nov­no tre­bao bi­ti na za­jed­nič­koj lis­ti za Eu­ro­par­la­ment. – On si­gur­no mo­že do­ni­je­ti 30 ti­su­ća gla­so­va. Nje­mu sa­mo­me to ni­je do­volj­no, a za lis­tu je zna­ča­jan broj gla­so­va – ka­že naš iz­vor. Ni­je taj­na i da dio stra­nač­kog vod­stva već ne­ko vri­je­me lo­bi­ra za op­ci­ju da na toj lis­ti bu­de i biv­ši šef Zo­ran Mi­la­no­vić jer dr­že da bi to za stran­ku bi­lo od­lič­no. I dok ne­ki u SDP-u go­vo­re ka­ko se i sam Mi­la­no­vić već ras­pi­ti­vao kod euro­par­la­men­ta­ra­ca za pra­va i obve­ze ko­je ima­ju, oni ko­ji su mu bli­ski ka­žu da on za tu funk­ci­ju i ni­je pre­tje­ra­no za­in­te­re­si­ran. – Mis­lim da ga to ne za­ni­ma iako bi za sve nas bi­lo bo­lje da pris­ta­ne bi­ti na lis­ti jer bi nam do­nio mno­go gla­so­va. Raz­go­va­ra­lo se s njim o to­me, ali ni­je pre­tje­ra­no en­tu­zi­jas­ti­čan – ka­že je­dan član vod­sta­va SDP-a ko­ji vje­ru­je da Mi­la­no­vi­ća pu­no vi­še od euro­iz­bo­ra za­ni­ma­ju oni za pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve. Is­to ka­že još je­dan sa­bor­ski zas­tup­nik SDP-a bli­zak Mi­la­no­vi­ću ko­ji is­ti­če ka­ko biv­ši šef stan­ke mo­že bi­ti džo­ker sa­mo za jed­ne iz­bo­re.

Bi­jeg od pre­diz­bo­ra

– Ili će se kan­di­di­ra­ti za euro­iz­bo­re ili bi­ti kan­di­dat za pred­sjed­ni­ka. Sve je dru­go kal­ku­li­ra­nje. A nje­ga mno­go vi­še za­ni­ma Pan­tov­čak – ka­že iz­vor iz stran­ke. Od­lu­či li Zo­ran Mi­la­no­vić do­is­ta ući u utr­ku za Pan­tov­čak, do­da­je naš iz­vor, to će vje­ro­jat­no uči­ni­ti kao ne­za­vis­ni kan­di­dat što mno­gi u stran­ci vi­de kao nje­gov bi­jeg od pre­diz­bo­ra za pred­sjed­nič­kog kan­di­da­ta SDP-a ko­je je ta stran­ka kao no­vi­nu uve­la 2009. go­di­ne. – Mis­lim da Mi­la­no­vić si­gur­no ne­će ići na pre­diz­bo­re. A i za­što bi kad kao pred­sjed­nik dr­ža­ve iona­ko ne mo­žeš bi­ti i član stran­ke. Ti­me bi po­ka­zao da vje­ru­je u svo­ju po­bje­du. Ne­će se pro­ti­vi­ti da ga SDP po­dr­ži kao kan­di­da­ta za pred­sjed­ni­ka. Da­pa­če, tra­žit će nji­ho­vu po­dr­šku, a sma­tram da bi za SDP bi­lo su­ici­dal­no da mu je ne pru­že i da idu s ne­kim dru­gim kan­di­da­tom – ka­že iz­vor iz SDP-a.

Duž­nost mi je su­dje­lo­va­ti u stva­ra­nju pro­gra­ma ko­ji će­mo po­nu­di­ti za euro­iz­bo­re, a za pri­ču o lis­ti još je pre­ra­no BO­JAN GLA­VA­ŠE­VIĆ Član Pred­sjed­niš­tva SDP-a

Biv­ši šef SDP-a Zo­ran Mi­la­no­vić na­vod­no ni­je za­in­te­re­si­ran za Eu­ro­par­la­ment

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.