Lu­ci­ću zbog po­ku­ša­ja pod­mi­ći­va­nja no­vi­na­ra uki­nut imu­ni­tet

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Bo­ban Va­le­čić

HDZ-ov zas­tup­nik Fra­njo Lu­cić tvr­di da Dra­gi Hed­lu ni­je nu­dio mi­to te da se pro­tiv nje­ga vo­di ha­ran­ga Sa­bor­sko Man­dat­no-imu­ni­tet­no po­vje­rens­tvo jed­no­glas­no je ju­čer uki­nu­lo zas­tup­nič­ki imu- ni­tet HDZ-ov­cu Fra­nji Lu­ci­ću, na zah­tjev DORH-a ko­ji Lu­ci­ća sum­nji­či za po­ku­šaj pod­mi­ći­va­nja Te­le­gra­mo­va no­vi­na­ra Dra­ge Hed­la. Te­le­gram je ne­dav­no obja­vio snim­ku raz­go­vo­ra u ko­jem je Lu­cić Hed­lu po­nu­dio tros­tru­ko ve­ći ho­no­rar od ono­ga ko­ji bi mu pla­tio nak­lad­nik odus­ta­ne li od član­ka o pos­lo­va­nju nje­go­ve tvrt­ke. Lu­cić je te­le­vi­zi­ji N1 ka­zao da ne­ma ni­šta pro­tiv uki­da­nja imu­ni­te­ta. Tvr­di da Hed­lu ni­je nu­dio mi­to, uz po­jaš­nje­nje da Hedl ni­je prav­na, već fi­zič­ka oso­ba. Lu­cić se po­ža­lio da se pro­tiv nje­ga već 10 go­di­na vo­di ha­ran­ga te da mu je ovo pri­li­ka da do­ka­že svo­ju neo­vis­nost. – Mo­je je pos­lo­va­nje pot­pu­no u skla­du sa za­ko­nom RH a naj­bo­lji po­ka­za­telj za to su mje­ro­dav­ne ins­ti­tu­ci­je ko­je su do­la­zi­le te­me­ljem ano­nim­nih pri­ja­va du­še­briž­ni­ka. Do­ka­zao sam da su mo­ji pri­ho­di ve­ći od mo­je imo­vi­ne – tvr­di Lu­cić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.