U po­tra­gu za nes­ta­lim na Bi­oko­vu voj­ni he­li­kop­te­ri

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h) (h)

U po­tra­gu za nes­ta­lim dr­žav­lja­ni­nom BiH, ko­ju je HGSS po­kre­nuo u ne­dje­lju na po­dru­čju Po­da­ce i Gra­ca kod Ma­kar­ske, ju­čer se uklju­či­la i po­sa­da eska­dri­le tran­s­port­nih he­li­kop­te­ra Hr­vat­sko­ga rat­nog zra­ko­plov­s­tva i pro­tuz­rač­ne obra­ne.

Umje­re­ni po­tres mag­ni­tu­de 3.4 pre­ma Ric­h­te­ru s epi­cen­trom kod Ja­dra­no­va na ri­ječ­kom po­dru­čju za­bi­lje­ži­la je ju­čer u 11.35 Se­iz­mo­lo­ška služ­ba Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske, ko­ja je noć pri­je za­bi­lje­ži­la i umje­re­ni po­tres u pod­mor­ju kod Pe­lješ­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.