Tko su za­in­te­re­si­ra­ni za po­je­di­ne tvrt­ke

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Jah­ta i he­li­kop­ter idu pr­vi u pro­da­ju, a jav­ni na­tje­čaj za is­ka­zi­va­nje in­te­re­sa ras­pi­san je još u svib­nju.

PIK Be­lje i Vr­bo­vec me­ta su ki­ne­skog i ma­đar­skog mi­li­jar­de­ra, što i ni­je neo­bič­no s ob­zi­rom na to da kon­cern u Sla­vo­ni­ji ima 30.000 ha zem­lje, od če­ga je dio u vlas­niš­tvu.

Le­do, Jam­ni­ca... naj­važ­ni­je su pro­izvod­ne tvrt­ke, a tre­ba­lo bi iz­bje­ći da ta­ko bit­ne tvrt­ke pos­ta­nu po­druž­ni­ce ve­li­kih kom­pa­ni­ja. Za­in­te­re­si­ra­no je oko če­ti­ri do pet po­ten­ci­jal­nih ku­pa­ca.

Kon­zum je tr­go­vač­ki la­nac bi­tan do­ma­ćim pro­izvo­đa­či­ma pa je pos­to­ja­la ide­ja da ga pre­uz­mu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.