O kaž­nja­va­nju Thom­p­so­na od­lu­ču­ju pra­vo­sud­na ti­je­la

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (dp)

Pred­sjed­ni­ca RH Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić ko­men­ti­ra­la je kon­cert Mar­ka Per­ko­vi­ća Thom­p­so­na u Slu­nju i tre­ba li pje­vač bi­ti pre­kr­šaj­no pri­jav­ljen zbog otva­ra­nja kon­cer­ta uzvi­kom Za dom sprem­ni. – Što se me­ne osob­no ti­če, mis­lim da se po­li­ti­ka ne tre­ba mi­je­ša­ti u glaz­bu, a kad je ri­ječ o bi­lo kak­voj kaz­ne­noj od­go­vor­nos­ti, o to­me tre­ba­ju re­ći svo­ju ri­ječ pra­vo­sud­na ti­je­la Hr­vat­ske – rek­la je pred­sjed­ni­ca. Ko­men­ti­ra­la je i no­vi Za­kon o hr­vat­skim bra­ni­te­lji­ma. – Vje­ru­jem da će taj za­kon ri­je­ši­ti mno­ga go­ru­ća pi­ta­nja ko­ja su se osje­ća­la u bra­ni­telj­skoj po­pu­la­ci­ji i op­će­ni­to una­pri­je­di­ti po­lo­žaj bra­ni­te­lja i nji­ho­vih obi­te­lji – rek­la je pred­sjed­ni­ca.

Hr­vo­je Pe­trić, pot­pred­sjed­nik HSS-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.