I u 21. sto­lje­ću HSS će gra­di­ti stran­ku na na­če­li­ma bra­će Ra­dić

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Izas­lans­tvo HSS-a obi­lje­ži­lo je ju­čer 89. ob­ljet­ni­cu smr­ti Stje­pa­na Ra­di­ća, os­ni­va­ča Hr­vat­ske se­ljač­ke stran­ke, te po­lo­ži­lo vi­jen­ce i za­pa­li­lo svi­je­će na nje­go­vu gro­bu u ar­ka­da­ma za­gre­bač­kog grob­lja Mi­ro­goj, a na obi­lje­ža­va­nju je po­ru­če­no da će “i da­nas u 21. sto­lje­ću HSS nas­ta­vi­ti gra­di­ti stran­ku i druš­tvo na na­če­li­ma bra­će Ra­dić”. Pot­pred­sjed­nik HSS-a Hr­vo­je Pe­trić ka­zao je ka­ko su ta na­če­la slo­bo­da, so­ci­jal­no i pra­ved­no druš­tvo, de­mo­kra­ci­ja te druš­tvo okre­nu­to čo­vje­ku. To je ne­što što se tek mo­ra gra­di­ti kroz stra­nač­ke i nes­tra­nač­ke ak­tiv­nos­ti, re­kao je te do­dao ka­ko te ide­ale HSS i da­nas že­li pro­vo­di­ti na po­li­tič­koj sce­ni. Ra­di­kal­ni zas­tup­nik Pu­ni­ša Ra­čić iz­veo je 20. lip­nja 1928. aten­tat u Na­rod­noj skup­šti­ni u ko­jem su ubi­je­ni zas­tup­ni­ci HSS-a Pav­le Ra­dić i Đu­ro Ba­sa­ri­ček, a Stje­pan Ra­dić bio je te­ško ra­njen te je umro 8. ko­lo­vo­za.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.