Objas­ni­te oda­bir Eks­pert­ne rad­ne sku­pi­ne za re­for­mu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Iz ini­ci­ja­ti­ve upo­zo­ra­va­ju da ERS ni dva mje­se­ca na­kon oda­bi­ra pr­vih čla­no­va ni­je do kra­ja for­mi­ran i pi­ta­ju je li sve po pra­vi­li­ma Go­od ini­ci­ja­ti­va, ko­ja je po­čet­kom lip­nja or­ga­ni­zi­ra­la pro­s­vjed ko­jim je tra­ži­la po­nav­lja­nje na­tje­ča­ja za sas­tav Eks­pert­ne rad­ne sku­pi­ne za pro­ved­bu ku­ri­ku­lar­ne re­for­me, ju­čer je po­zva­la mi­nis­tri­cu obra­zo­va­nja Bla­žen­ku Div­jak da jav­nos­ti pred­sta­vi ana­li­zu tog na­tje­ča­ja ka­ko bi se zna­lo je li u nje­go­vu ras­pi­si­va­nju i oda­bi­ru čla­no­va ERS-a bi­lo ne­pra­vil­nos­ti. Iz te ini­ci­ja­ti­ve u pri­op­će­nju upo­zo­ra­va­ju ka­ko ERS ni dva mje­se­ca na­kon oda­bi­ra pr­vih čla­no­va ni­je do kra­ja for­mi­ran, ni­je ri­je­še­no pi­ta­nje nje­go­va le­gi­ti­mi­te­ta u po­gle­du tran­s­pa­rent­nos­ti pos­tup­ka oda­bi­ra, dok je na­kon ras­pi­si­va­nja na­tje­ča­ja za pre­os­ta­lih pet čla­no­va ERS-a doš­lo do pro­du­lje­nja ro­ka za oda­bir za do­dat­nih 30 dana, za­vr­š­no s 3. ko­lo­vo­za. Za­ni­ma ih za­što Po­seb­no struč­no po­vje­rens­tvo za pro­ved­bu Stra­te­gi­je obra­zo­va­nja zna­nos­ti i teh­no­lo­gi­je ni­je iz­vr­ši­lo oda­bir kan­di­da­ta te po­nav­lja­ju svoj zah­tjev za smje­nu Di­ja­ne Vi­can, ko­ja po nji­ho­vu miš­lje­nju ni­je iz­vr­ši­la svo­je duž­nos­ti kao vo­di­te­lji­ca tog po­vje­rens­tva. Ut­vr­đe­no je, ka­žu, da je­dan od oda­bra­nih čla­no­va ERS-a ne udo­vo­lja­va uvje­ti­ma, da je jed­na čla­ni­ca te rad­ne sku­pi­ne pod­ni­je­la os­tav­ku, a ne­tran­s­pa­rent­nost na­tje­ča­ja vi­de i u to­me što pri­jav­lje­ni kan­di­da­ti ni­su do­bi­li mo­guć­nost uvi­da u do­ku­men­ta­ci­ju na­tje­ča­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.