Ku­pač se uto­pio u po­ne­dje­ljak u Dra­vi

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (slš)

Be­ži­vot­no ti­je­lo 42-go­diš­nja­ka pro­na­đe­no je u Dra­vi kod lu­ke Tran­zit u Osi­je­ku u po­ne­dje­ljak. Ne­sret­ni mu­ška­rac, doz­na­je­mo, za­pu­tio se na ku­pa­nje u ne­dje­lju i nes­tao u ri­je­ci. – Po­li­caj­ci su ut­vr­di­li da se ne ra­di o na­sil­noj smr­ti – rek­li su iz PU osječ­ke.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.