Hr­vat­ski na­rod ni­je se ve­se­lio iči­jem stra­da­nju

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (slš) da­ni­jel.pre­rad@ve­cer­nji.net

com, kr­va­re­njem i ošte­će­njem ra­da bu­bre­ga, a u te­žim slu­ča­je­vi­ma mo­že bi­ti i kob­na. Pre­no­si se udi­sa­njem in­fek­tiv­nog se­kre­ta mi­še­va, no ne pre­no­si se me­đu lju­di­ma. U Hr­vat­skoj za­bi­lje­že­no je dvjes­to­ti­njak slu­ča­je­va te in­fek­ci­je. Struč­nja­ci sa­vje­tu­ju da lju­di u šu­ma­ma za­šti­te svo­ju hra­nu i pi­će od glo­da­va­ca i ne pi­ju vo­du iz ne­za­šti­će­nih šum­skih iz­vo­ra. Sa­vje­tu­je se i da se iz­bje­ga­va di­rek­t­no le­ža­nje na tlu. Pod­sje­ti­mo, mi­šja groz­ni­ca još je po­čet­kom trav­nja uz­ne­mi­ri­la jav­nost, kada je dva­de­set pla­ni­na­ra za­vr­ši­lo u bol­ni­ci zbog in­fek­ci­je ko­ju su “po­ku­pi­li” na Me­dved­ni­ci kraj Za­gre­ba. U Gor­njem Vi­du­šev­cu obi­lje­že­na je 22. go­diš­nji­ca pre­da­je 21. Kor­pu­sa voj­ske tzv. RSK či­me je i služ­be­no za­vr­še­na ak­ci­ja Olu­ja Da­ni­jel Pre­rad U Gor­njem Vi­du­šev­cu kod Gli­ne obi­lje­že­na je 22. go­diš­nji­ca pre­da­je 21. kor­pu­sa voj­ske tzv. RSK či­me je i služ­be­no za­vr­še­na ak­ci­ja Olu­ja, iako su se i idu­ćih dana na ne­kim mjes­ti­ma vo­di­le bor­be. Ge­ne­ra­lu Pe­tru Sti­pe­ti­ću 8. ko­lo­vo­za 1995. pre­da­lo se 5000 voj­ni­ka s broj­nom teh­ni­kom, a pre­da­ju je pot­pi­sao za­po­vjed­nik kor­pu­sa pu­kov­nik Če­do­mir Bu­lat. – Spo­me­nom na taj ve­li­ki dan iz Do­mo­vin­skog ra­ta iz­ra­ža­va­mo po­nos i ra­dost zbog voj­ne po­bje­de i os­lo­ba­đa­nja do­mo­vi­ne. Ono što pri to­me osje­ća­mo ni­je ta­šti tri­jum­fa­li­zam ne­go pri­je sve­ga za­hval­nost hr­vat­skom dr­žav­nom i voj­nom vod­stvu pre­dvo­đe­nom pred­sjed­ni­kom Fra­njom Tuđ­ma­nom i svim ne­po­sred­nim su­di­oni­ci­ma to­ga do­ga­đa­ja ko­jim je rat za­vr­šen i či­me su spri­je­če­ne no­ve po­gi­bi­je i ra­za­ra­nja – rek­la je po­kro­vi­te­lji­ca ob­ljet­ni­ce pred­sjed­ni­ca RH Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić te is­tak­nu­la važ­nost či­na pre­da­je. – Pre­da­ja je vi­še od voj­nog či­na ko­ji je iz­vr­šen u du­hu čas­nih rat­nih obi­ča­ja. Pre­da­ja kor­pu­sa sa­mo­pro­gla­še­ne ne­le­gal­ne sr­p­ske dr­ža­ve na hr­vat­skom tlu zna­či­la je ko­nač­ni voj­ni slom ve­li­kos­pr­ske ide­je ko­ja je, na­ža­lost, ne sa­mo u Do­mo­vin­skom ra­tu ne­go i čet­nič- kim zlo­či­ni­ma u 2. svjet­skom ra­tu ali i na dru­ge na­či­ne, ti­je­kom obje ju­gos­la­ven­ske dr­ža­ve pro­uz­ro­či­la mno­ga stra­da­nja. Ovaj je čin po­t­vr­da to­ga da hr­vat­ski na­rod ni­je že­lio, ni­ti se ve­se­lio iči­jem stra­da­nju. Stav je hr­vat­skog dr­žav­nog vod­stva od po­čet­ka obra­ne i os­lo­ba­đa­nja zem­lje bio ja­san, os­lo­bo­di­ti sva­ki pe­dalj hr­vat­ske zem­lje i uz što ma­nje hr­vat­skih, ali i sr­p­skih žr­ta­va. Iz­raz te po­li­ti­ke je i ova pre­da­ja kao i kas­ni­ja mir­na in­te­gra­ci­ja hr­vat­skog Po­du­nav­lja pro­ve­de­na kroz broj­ne po­li­tič­ke kon­ce­si­je sa­mo ka­ko bi se spri­je­či­lo no­va ra­za­ra­nja i smr­ti – do­da­la je pred­sjed­ni­ca. O sa­moj pre­da­ji govorio je umi­rov­lje­ni bri­ga­dir Vla­do Ho­dalj, je­dan od su­di­oni­ka pre­go­vo­ra. – Pri­li­kom pre­go­vo­ra o pre­da­ji, ge­ne­ral Pe­tar Sti­pe­tić je u ne­ko­li­ko na­vra­ta pre­no­sio po­ru­ku pred­sjed­ni­ka Fra­nje Tuđ­ma­na da se ci­vi­li, uz ga­ran­ci­ju si­gur­nos­ti, vra­te u svo­je do­mo­ve. Pred­stav­ni­ci 21. kor­pu­sa iz­jav­lju­ju da oni ne mo­gu spri­je­či­ti nji­hov od­la­zak – re­kao je bri­ga­dir Ho­dalj. U idu­ća tri dana od pot­pi­si­va­nja pre­da­je voj­ni­ci i oko 20.000 ci­vi­la is­pra­će­ni su pre­ko Si­ska auto­ces­tom, uz osi­gu­ra­nje po­li­ci­je i voj­ne po­li­ci­je, pre­ma Sr­bi­ji. Na obi­lje­ža­va­nju ob­ljet­ni­ce pre­da­je su­dje­lo­vao je i mi­nis­tar bra­ni­te­lja To­mo Me­dved, kao iz­as­la­nik pre­mi­je­ra An­dre­ja Plen­ko­vi­ća, a u Gli­ni bi­la je pos­tav­lje­na i iz­lož­ba voj­ne opre­me i na­oru­ža­nja te odr­ža­no sve­ča­no pos­tro­ja­va­nje pos­troj­ba iz Do­mo­vin­skog ra­ta ko­je su su­dje­lo­va­le u os­lo­ba­đa­nju to­ga gra­da.

Šum­ski miš

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.