‘Bez vu­ko­var­skih bra­ni­te­lja ne bi bi­lo Olu­je’

Pred­sjed­nik je udru­ge Dra­go Adža­ga, a do­pred­sjed­nik je Bran­ko Bor­ko­vić

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Bra­ni­mir Bra­da­rić

Kroz rad udru­ge us­tro­jit će klu­bo­ve rat­nih pos­troj­bi ko­je su su­dje­lo­va­le u obra­ni Vu­ko­va­ra, ali i klu­bo­ve svih ka­te­go­ri­ja stra­dal­ni­ka ra­ta bra­ni­mir.bra­da­ric@ve­cer­nji.net Kra­jem sr­p­nja Vu­ko­var je do­bio još jed­nu udru­gu pro­izaš­lu iz Do­mo­vin­sko­ga ra­ta ko­ja no­si na­ziv Udru­ga rat­nih ve­te­ra­na 204. vu­ko­var­ske bri­ga­de. Iako je to još jed­na me­đu do­sad os­no­va­nih 30-ak udru­ga pro­is­tek­lih iz Do­mo­vin­sko­ga ra­ta u Vu­ko­va­ru, nje­ni os­ni­va­či oče­ku­ju da će vr­lo br­zo pos­ta­ti jed­na od sto­žer­nih bra­ni­telj­skih udru­ga ko­je dje­lu­ju u gra­du na Du­na­vu.

Klu­bo­vi bra­ni­te­lja

– Jed­no od ti­je­la udru­ge bit će i Klub za­po­vjed­ni­ka u obra­ni Vu­ko­va­ra ko­ji će bi­ti sto­žer- no, ope­ra­tiv­no, struč­no i sa­vje­to­dav­no ti­je­lo udru­ge ko­je će či­ni­ti za­po­vjed­ni­ci obra­ne Vu­ko­va­ra ti­je­kom agre­si­je. To će bi­ti vr­hov­no ti­je­lo kada je u pi­ta­nju proš­lost jer ipak se ra­di o lju­di­ma ko­ji su na svo­joj ko­ži naj­bo­lje osje­ti­li rat. Na taj na­čin želimo iz­bje­ći nes­truč­nost, po­vr­š­nost i sa­mo­vo­lju po­je­di­na­ca ko­ja do­vo­di do uru­ša­va­nja dig­ni­te­ta vu­ko­var­ske bit­ke – ka­že pred­sjed­nik udru­ge Dra­go Adža­ga, umi­rov­lje­ni pu­kov­nik i je­dan od za­po­vjed­ni­ka voj­ne po­li­ci­je u Vu­ko­va­ru 1991. go­di­ne. Do­pred­sjed­nik udru­ge rat­ni je za­po­vjed­nik obra­ne Vu­ko­va­ra i 204. vu­ko­var­ske bri­ga­de Bran­ko Bor­ko­vić – Mla­di Jas­treb, ko­ji je ujed­no i pred­sjed­nik Klu­ba za­po­vjed­ni­ka. Go­vo­re­ći o pla­no­vi­ma, Adža­ga ka­že da će kroz rad udru­ge us­tro­ji­ti klu­bo­ve rat­nih pos­troj­bi ko­je su su­dje­lo­va­le u obra­ni Vu­ko­va­ra, ali i klu­bo­ve svih ka­te­go­ri­ja stra­dal­ni­ka Do­mo­vin­skog ra­ta – klub ro­di­te­lja po­gi­nu­lih i nes­ta­lih bra­ni­te­lja, dje­ce po­gi­nu­lih i nes­ta­lih bra­ni­te­lja, udo­vi­ca, kao i klu­bo­ve spe­ci­fič­nih ka­te­go­ri­ja bra­ni­te­lja: bra­ni­te­lji­ce, ma­lo­ljet­ni bra­ni­te­lji, dje­lat­ni­ci rat­ne bol­ni­ce Vu­ko­var… Ra­dit će i na or­ga­ni­zi­ra­nju klu­bo­va ši­rom Hr­vat­ske odak­le su bra­ni­te­lji 1991. go­di­ne do­la­zi­li bra­ni­ti Vu­ko­var.

Po­ve­lje pri­ja­telj­stva

– Ima­mo ja­ko pu­no pro­je­ka­ta i pla­no­va. Je­dan od njih bit će i da pred­lo­ži­mo grad­skim vlas­ti­ma da Grad Vu­ko­var sa sva­kim gra­dom odak­le su dra­go­volj­ci do­la­zi­li bra­ni­ti Vu­ko­var sklo­pi po­ve­lju o pri­ja­telj­stvu. Ipak, je­dan od glav­nih pro­je­ka­ta bit će nam dos­toj­no obi­lje­ži­ti 30 go­di­na slo­ma obra­ne Vu­ko­va­ra. Uvi­jek nam se go­vo­ri­lo ka­ko smo za­kas­ni­li, da ne­ma nov­ca ili slič­no, ali za­to sa­da s ak­tiv­nos­ti­ma kre­će­mo ne­ko­li­ko go­di­na ra­ni­je – naj­a­vio je Adža­ga. U sklo­pu to­ga pla­ni­ra­ju i pre­ko nad­lež­nih mi­nis­tar­sta­va pred­lo­ži­ti da se svim su­di­oni­ci­ma obra­ne Vu­ko­va­ra do­di­je­li odre­đen vid priz­na­nja za su­dje­lo­va­nje u obra­ni Vu­ko­va­ra. – Ve­ći­na bra­ni­te­lja i stra­dal­ni­ka os­tva­ri­la je svo­ja pra­va, ali sma­tra­mo da bi tre­ba­li ima­ti i ne­kak­vo priz­na­nje da su su­dje­lo­va­li u vu­ko­var­skoj bit­ki kao što su bra­ni­te­lji di­ljem Hr­vat­ske – su­di­oni­ci voj­nih ak­ci­ja Lje­to, Blje­sak i Olu­ja – za to do­bi­va­li po­seb­no us­ta­nov­lje­ne me­da­lje. Či­nje­ni­ca je da vu­ko­var­ska bit­ka po svom zna­ča­ju iz­la­zi iz uobi­ča­je­nih ok­vi­ra i da bez Vu­ko­va­ra i vu­ko­var­skih bra­ni­te­lja ne bi bi­lo ni Olu­je ni Hr­vat­ske – za­klju­čio je Dra­go Adža­ga.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.