Trum­po­vih pr­vih 200 dana ka­osa

Čak 73 pos­to Ame­ri­ka­na­ca da­nas ne vje­ru­je svo­me pred­sjed­ni­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ha­ssan Ha­idar Di­ab

U Trum­po­vu man­da­tu do­lar pao 12 pos­to zbog ne­po­vje­re­nja inves­ti­to­ra, što je do­bro za ame­rič­ke, ali lo­še za eu­rop­ske iz­voz­ni­ke re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net U po­vi­jes­ti SAD-a još se ni­ka­da ni­je do­go­di­lo da čak 73 pos­to Ame­ri­ka­na­ca ne vje­ru­je svo­me pred­sjed­ni­ku kao što je to u slu­ča­ju Do­nal­da Trum­pa. U nje­go­vih 200 dana vla­da­nja, pre­ma an­ke­ti ko­ju je na­ru­čio CNN, tri če­t­vr­ti­ne Ame­ri­ka­na­ca ne vje­ru­ju Trum­pu. Ta­ko­đer, sa­mo 38 pos­to is­pi­ta­ni­ka odo­bra­va nje­go­vu po­li­ti­ku, a čak 56 pos­to njih sma­tra da nje­go­va po­li­ti­ka ide u kri­vom smje­ru i da je pro­ma­še­na.

Spek­ta­ku­lar­na ak­ci­ja

Za­nim­lji­vo je da po­dr­šku ne­ma ni u stran­ci ko­ju pred­stav­lja – sva­ki dru­gi re­pu­bli­ka­nac ne­ma po­vje­re­nja u Trum­pa. Trump ne mo­že bi­ti za­do­vo­ljan ni pot­po­rom bi­je­lih i ni­že obra­zo­va­nih lju­di jer i me­đu nji­ma mu je pa­la po­pu­lar­nost – u ve­lja­či je imao pot­po­ru 47 pos­to, a da­nas, na­kon 200 dana vla­da­vi­ne, po­dr­ža­va ga sa­mo 35 pos­to lju­di. Ana­li­ti­ča­ri sma­tra­ju da će se stal­ni pad po­dr­ške i po­pu­lar­nos­ti pred­sjed­ni­ka Trum­pa nas­ta­vi­ti ako Trump ne iz­ve­de ne­što spek­ta­ku­lar­no po­put voj­ne in­ter­ven­ci­je pro­tiv Sje­ver­ne Ko­re­je. U 200 dana svo­je vla­da­vi­ne Trump je po­sje­tio osam dr­ža­va, a os­tat će za­pam­ćen po­sjet Ham­bur­gu i sas­tan­ku G-20, pr­vi su­sret s ru­skim pred­sjed­ni­kom Vla­di­mi­rom Pu­ti­nom te po­sjet Sa­udij­skoj Ara­bi­ji gdje je sa­mo u dva dana za­ra­dio 350 mi­li­jar­di do­la­ra od pro­da­je na­oru­ža­nja. U šest mje­se­ci vla­da­vi­ne do­ži­vio je i dva še­fa FBI-a, dva še­fa ko­mu­ni­ka­ci­ja, ali i dva še­fa osob­lja Bi­je­le ku­će. Uz os­ta­lo, Trump je do­sad pot­pi­sao 42 iz­vr­š­ne na­red­be i 43 no­va za­ko­na. Iako je Trump svih 200 dana vla­da­vi­ne iz­gle­dao ja­ko za­pos­len, na­šao je vre­me­na da čak 35 pu­ta igra golf, za što je uvi­jek pro­zi­vao svog pret­hod­ni­ka Ba­rac­ka Oba­mu, a i 64 dana iz­bi­vao je iz Bi­je­le ku­će.

Skup­lja eu­rop­ska ro­ba

U Trum­po­vu man­da­tu do­lar je pao 12 pos­to u od­no­su na euro zbog ne­po­vje­re­nja inves­ti­to­ra u nje­go­vu po­li­ti­ku. Me­đu­tim, iako to iz­gle­da lo­še za pro­sječ­nog Ame­ri­kan­ca, do­bro je za ame­rič­ko gos­po­dar­stvo, naj­pri­je za iz­voz­ni­ke, jer pa­dom do­la­ra po­jef­ti­ni­la je ame­rič­ka iz­voz­na ro­ba, a to je is­to­dob­no lo­še za Europ­sku uni­ju jer ja­či euro ni­je do­bar za eu­rop­ski iz­voz.

Čak ni sva­ki dru­gi re­pu­bli­ka­nac vi­še ne­ma po­vje­re­nja u pred­sjed­ni­ka Trum­pa

REUTERS

Ni su­pru­ga Me­la­ni­ja ne us­pi­je­va po­bolj­ša­ti Trum­pov imidž

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.