Ha­ke­ri tra­že ot­kup­ni­nu od ba­rem mi­li­jar­du do­la­ra?

Ukra­de­no je 1,5 te­ra­baj­ta po­da­ta­ka i ne sa­mo o Igri pri­jes­to­lja

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Ta­nja Ivan­čić teh­no@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Tje­dan dana na­kon ha­ker­skog upa­da na ser­ve­re HBO-a, sti­gla je i po­ru­ka ha­ke­ra ko­ji tra­že mi­li­ju­ne do­la­ra ot­kup­ni­ne Ha­ke­ri ko­ji su us­pje­li pro­va­li­ti u ser­ve­re HBO-u i ukras­ti ne­ko­li­ko nas­ta­va­ka se­ri­ja­la Igre pri­jes­to­lja pro­tek­log tjed­na, po­nov­no su se ogla­si­li. Ovo­ga pu­ta ha­ker­ska sku­pi­na pus­ti­la je no­vih po­la gi­ga­baj­ta po­da­ta­ka kao do­kaz svo­jih tvrd­nji, sa­že­tak 5. nas­tav­ka uz niz po­prat­nih do­ku­me­na­ta i sve to uz vo­de­ni žig na sa svo­jim slo­ga­nom ‘HBO is Fal­ling’ (HBO pa­da). Tvr­de da u svom po­sje­du ima­ju ukup­no 1,5 te­ra­bajt ma­te­ri­ja­la ve­za­nih za ovu me­ga­po­pu­lar­nu se­ri­ju. Do­da­no su se i ‘ras­pri­ča­li’ ovo­ga pu­ta o svo­jem pot­hva­tu, na­mje­ra­ma, i mo­ti­vi­ma, te su obja­vi­li onli­ne po­ru­ku i pre­pi­sku s HBO-om. Do sa­da, na­ime, ni­su bi­li poz­na­ti mo­ti­vi ha­ker­skog na­pa­da na HBO, ali ni­su pos­to­ja­li ni zah­tje­vi ha­ke­ra.

Rok is­pla­te 3 dana

Us­to sa ser­ve­ra su, ka­žu, ski­nu­li i hr­pe in­ter­nih do­ku­me­na­ta HBO-a, ma­ilo­va, fi­nan­cij­skih iz­vješ­ća, ugo­vo­ra sa za­pos­le­ni­ci­ma, te cje­lo­kup­ne mar­ke­tin­ške stra­te­gi­ja za no­vu 7. epi­zo­du se­ri­ja­la, pre­no­si Wi­red. Ha­ke­ri su odas­la­li jav­no on li­ne po­ru­ku ko­ju su uk­lo­pi­li u sce­ne 5. nas­tav­ka Igre pri­jes­to­lja, u ko­jem obraz­la­žu svoj ‘po­sao’ i tra­že, ka­ko sto­ji, ba­rem xxxx mi­li­ju­na do­la­ra ot­kup­ni­ne za ukra­de­ne po­dat­ke. Na­vod­no je to dio ori­gi­nal­nog pi­sma ko­jeg su upu­ti­li čel­ni­ku HBO-a Ric­har­du Ple­pe­ru s ul­ti­ma­tu­mom i vje­ro­jat­no pra­vom ci­from. Po­ru­ke pi­še Mr, Smith, a iz­me­đu os­ta­log ka­zao je da je nji­hov zah­tjev ni­je pod­lo­žan pre­go­vo­ri­ma. HBO je utro­šio 12 mi­li­ju­na do­la­ra za is­tra­ži­va­nje tr­ži­šta i 5 mi­li­ju­na za rek­la­mu 7. epi­zo­de u ovoj go­di­ni, sma­traj­te i nas tro­škom mar­ke­tin­ga, sto­ji u po­ru­ci u ko­joj se do­da­je da je rok is­pla­te tri dana od obja­ve pi­sma. No, ni­je poz­na­to kada je to pi­smo do­is­ta pos­la­no. Na­da­lje, ka­ko je vid­lji­vo sa stra­ni­ca da­ta­brec­her. net, ha­ker-ucje­nji­vač, po­jaš­nja­va ka­ko im je tre­ba­lo šest mje­se­ci da upad­nu u ser­ve­re HB-a, te na­bra­ja kak­vu bi sve šte­tu mo­gli po­či­ni­ti. Osim što bi pus­ti­li 5. nas­ta­vak ko­ji tek tre­ba bi­ti na pro­gra­mu u ne­dje­lju, ima­ju niz po­vjer­lji­vih do­ku­me­na­ta i ugo­vo­ra i fi­nan­cij­skih po­da­ta­ka o svim su­di­oni­ci­ma se­ri­ja­la Igra pri­jes­to­lja kao i os­ta­lih se­ri­ja u HBO, pro­duk­ci­ji.

Fo­ren­zi­ča­ri još is­tra­žu­ju

HBO je utro­šio 17 mi­li­ju­na do­la­ra za rek­la­mu 7. epi­zo­de u 2017. “Sma­traj­te i nas tro­škom mar­ke­tin­ga”, po­ru­ka je ha­ke­ra

Kada se ra­di o mo­ti­vu, ha­ke­ri tvr­de, oni ni­su ni po­li­tič­ki ni fi­nan­cij­ski. To je za nas igra, uži­va­mo kad se mo­že­mo do­mo­ći po­da­ta­ka, no­vac nam ni­je glav­ni mo­tiv, sto­ji u pi­smu. Ne želimo da nas se pro­zi­va kao ne­ga­tiv­ce i kri­mi­nal­ce, HBO je na­ša 17. me­ta, A do sa­da tek tri ha­ki­ra­ne me­te od­bi­le su pla­ti­ti, te su i kaž­nje­ni, a dvi­je od njih pot­pu­no su pro­pa­le, sto­ji u pri­jet­nji ha­ke­ra. Iz HBO-a, pre­no­si Wi­red, ka­za­li su još tra­je fo­ren­zič­ka is­tra­ga, te da oče­ku­ju još cu­re­nja po­da­ta­ka. A kada se ra­di o in­ter­nim ma­ilo­vi­ma, tvr­de, ne­ma­ju do­ka­za da su kom­pro­mi­ti­ra­ni.

No­va se­zo­na me­ga po­pu­lar­nog se­ri­ja­la Igre pri­jes­to­lja (go­re) i pri­jet­nja tv mre­ži: ‘HBO is Fal­ling’ (HBO pa­da)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.