Turistička patrola u Cav­ta­tu

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Tu na pla­ži bio je dio za nu­dis­te. Su­sjed dr­ži grill, pe­če ko­ba­si­ce, će­va­pe... Dru­ži­mo se, i go­li i odje­ve­ni. I sad ne­ka Nje­mi­ca, ona­ko go­la, do­đe i na­ru­či tri por­ci­je će­va­pa, a on je gle­da. Od ko­lje­na pre­ma gla­vi pa na­trag. Ona će na to: ‘Što gle­da­te, zar ni­kad nis­te vidjeli go­lu že­nu?!’ A on joj od­go­vo­ri: ‘Ma ne, gos­po­đo, ne gle­dam vas, sa­mo gle­dam gdje vam je nov­ča­nik’

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.