Kad poč­neš čis­ti­ti ko­zi­ce, sli­ne po­te­ku i pro­laz­ni­ci­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Na ve­če­ru sam, iz Cav­ta­ta, oti­šao do Gra­da. Na 40 stup­nje­va Cel­zi­je­vih, čo­vje­ku ni­je do hra­ne. Sa­mo bi pio... Vo­du. I eto, oko 23 sa­ta, sje­dim u Sta­roj lu­ci. To je mjes­to s naj­ljep­šim po­gle­dom na Cavtat, u da­lji­ni svje­tlu­ca­ju svje­tla Cav­ta­ta. Če­kam hra­nu, a u ru­ci – mo­bi­tel. Či­tam da se Vla­di­mir Klič­ko po­vu­kao u mi­ro­vi­nu. Ni­šta čud­no, na­kon dva po­ra­za, od Furyja i Jo­shue, shva­tio je i on da je bi­lo dos­ta. No, štos je u to­me što či­tam da je oti­šao u mi­ro­vi­nu na is­to­me mjes­tu gdje se on – še­će na od­mo­ru. Baš tu, is­pred ko­no­be “Lo­kan­da Pe­ška­ri­ja”, Klič­ko se s dje­voj­kom Hayden Pa­net­ti­ere is­kr­cao s jah­te pa po­zi­rao fo­to­re­por­te­ri­ma. Eto, baš tu na ovom uglu. Sad je u mi­ro­vi­ni, do­ći će i češ­će... Ta­da je jeo u kul­t­nom res­to­ra­nu “Na­uti­ka”, ali ni ovdje se ne bi čo­vjek po­ža­lio... Pe­ška­ri­ja je ri­bar­ni­ca. A “Lo­kan­da Pe­ška­ri­ja” kul­t­na du­bro­vač­ka ko­no­ba, vje­ro­jat­no res­to­ran s naj­bo­ljim po­gle­dom u gra­du. Ne­ma ljep­šeg, sje­diš na mjes­tu ko­je je pri­ka­za­no na svim raz­gled­ni­ca­ma, is­pred te­be te­ća od­nos­no zdje­la pu­na cr­nog ri­žo­ta (111 ku­na), od­lič­na sa­la­ta od ho­bot­ni­ce (99 ku­na), sla­ni in­ću­ni (55 ku­na), ma­lo do­ma­ćeg vi­na (de­ci­li­tar 12 ku­na). Ma to je to... Pro­blem je sa­mo ci­je­na. Pri­je pet ili osam go­di­na, ovo je mjes­to bi­lo res­to­ran u ko­jem se za ma­lo nov­ca mo­glo pu­no po­jes­ti. Ka­ko su se­zo­ne pro­la­zi­le, ta­ko su sva­ki put za par ku­na po­vi­si­va­li ci­je­ne. Pa još za par ku­na, pa još... Me­ni, ko­ji je od­li­čan, svih tih go­di­na os­tao je is­ti, ali se ona des­na ru­bri­ka s ci­je­na­ma čes­to mi­je­nja. Ipak, i da­nas su ci­je­ne pri­hvat­lji­ve, s ob­zi­rom na mjes­to gdje sje­di­te i na hra­nu ko­ju je­de­te. Ko­ja je vr­lo do­bra. Naj­ljep­še je sje­di­ti ovdje na te­ra­si, tik uz lu­ku. Mo­že­te gle­da­ti broj­ne tu­ris­te ko­ji pro­la­ze. Sta­ri­ji par iz Nje­mač­ke, mla­de Ame­ri­kan­ce, In­dij­ce, ne­ke Ta­li­ja­ne... I toč­no, ču­je se sva­ka ri­ječ. Cu­ra na­go­va­ra deč­ka da je vo­di u šo­ping u kul­t­ni du­ćan “Ma­ria”. Dru­gi par pri­ča što će sa si­nom. Tre­ći o to­me ka­mo će iz­i­ći... Sje­diš, je­deš i slu­šaš. No, gle­da­ju i tu­ris­ti te­be. Kad poč­neš čis­ti­ti ko­zi­ce, sje­diš is­pred pu­ne zdje­le, a ru­ke mas­ne... Sje­li bi i oni. Poč­nu i nji­ma te­ći sli­ne...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.