Fu­tacs odu­še­vio na­vi­ja­če po­ru­kom na hr­vat­skom

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Haj­du­kov na­pa­dač Marko Fu­tacs na utak­mi­ci s Di­na­mom oz­li­je­dio je pred­nji križ­ni li­ga­ment ko­lje­na. Oče­ku­je ga stan­ka od šest mje­se­ci, a ju­čer je na Ins­ta­gra­mu obja­vio emo­tiv­nu po­ru­ku na hr­vat­skom. “Do­bar dan, pri­ja­te­lji! Že­lim vam za­hva­li­ti na po­ru­ka­ma po­dr­ške ko­je mi da­ju sna­gu i olak­ša­va­ju mi put po­vrat­ka na trav­njak. Ovo je za me­ne vr­lo te­ško raz­dob­lje. Proš­li put us­pio sam se vra­ti­ti bez vas, ali sa­da sam si­gu­ran da će mi bi­ti pu­no lak­še jer imam no­vu obi­telj – moj klub i na­še na­vi­ja­če ko­ji sto­je iza me­ne.”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.