Gu­ar­di­ola stra­hu­je od Ue­fi­ne in­s­pek­ci­je

Cityju tro­ši pu­no vi­še ne­go upri­ho­di, pri­je­ti mu kaz­na zbog fi­nan­cij­skog fa­ir-playa

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Oz­ren Pod­nar sport@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Ogrom­na ula­ga­nja vlas­ni­ka Cityja jas­na su po­ru­ka Gu­ar­di­oli - vri­je­me je da osvo­jiš nas­lov. U su­prot­nom, mo­gao bi pos­ta­ti biv­ši

Ako je vaš vlas­nik me­đu naj­bo­ga­ti­ji­ma, a vi se na­tje­če­te u li­gi s naj­vi­šim pri­ho­di­ma, tro­šit će­te as­tro­nom­ske iz­no­se na po­ja­ča­nja. I bit će­te na Ue­fi­nu ni­ša­nu pod sum­njom da kr­ši­te fi­nan­cij­ski fa­ir play. Pri­je tri go­di­ne Ue­fa je glo­bi­la Man­c­hes­ter City zbog kr­še­nja pro­pi­sa o omje­ru pri­ho­da i ra­sho­da, a ovog ga lje­ta opet dr­ži na oku zbog šo­pin­ga ko­ji je sru­šio bri­tan­ski re­kord. Jo­sep Gu­ar­di­ola do­sad je na­ba­vio “ro­be” u vri­jed­nos­ti od 240 mi­li­ju­na eura, a me­di­ji pro­cje­nju­ju da bi u pre­os­ta­lih 25 dana iz­nos mo­gao na­ras­ti do 320 mi­li­ju­na – uvjer­lji­vo naj­vi­še u po­vi­jes­ti naj­po­pu­lar­ni­jeg spor­ta. Ipak, ove se­zo­ne City ni­je pos­ta­vio re­kord u vi­si­ni od­šte­te za jed­nog igra­ča. Ta­ko na vr­hu i dalje os­ta­je Ke­vin De Bruyne (74 mi­li­ju­na), ko­jeg pra­ti Ra­he­em Ster­ling (62,5). U ožuj­ku je Gu­ar­di­ola prez­ri­vo od­ba­cio pre­dvi­đa­nja da će City ovog lje­ta do­ves­ti naj­ma­nje šest igra­ča i pro­da­ti tu­cet re­kav­ši: “Uvje­ra­vam vas da je to ne­mo­gu­će.” Ni­je­ka­njem ma­sov­nih tran­sfe­ra Ka­ta­lo­nac je po­ku­šao uni­je­ti mir u svla­či­oni­cu usred dra­ma­tič­ne bor­be za mjes­to u Li­gi pr­va­ka, no la­gao je. U ve­li­kom pre­obra­ža­ju mom­ča­di ko­ja je se­zo­nu za­vr­ši­la tre­ća s 15 bo­do­va ma­nje od pr­va­ka Chel­se­aja, emi­rat­skom naf­tom spon­zo­ri­ra­ni City pot­pi­sao je šest no­vih igra­ča. Na Eti­had su se do­se­li­li vra­tar Eder­son Mo­ra­es, bra­ni­či Kyle Wal­ker, Be­nja­min Men­dy i Da­ni­lo te sred­nja­ci Ber­nar­do Sil­va i Do­uglas Lu­iz.

Obra­na – naj­skup­lja stav­ka

Cilj su još dva po­ja­ča­nja – je­dan sred­njak i je­dan na­pa­dač, od ko­jih je pr­vi na me­ti Ar­se­na­lov Alexis Sán­c­hez. Gu­ar­di­ola je do­veo Či­le­an­ca u Bar­ce­lo­nu 2011., ali se ras­tao od nje­ga kad je 2012. dao os­tav­ku i uzeo jed­no­go­diš­nji od­mor. Za Sán­c­he­za bi plav­ci iz­dvo­ji­li 67 mi­li­ju­na eura, ali to mo­žda ne bu­de do­vo­ljan ma­mac za Ar­se­nal. Naj­ve­ća se ula­ga­nja od­no­se na obra­nu, ko­ja je Gu­ar­di­oli za­da­la naj­vi­še za­go­net­ki, pri­miv­ši 39 go­lo­va u 38 ko­la. Bra­zi­lac Eder­son (Ben­fi­ca, 40 mi­li­ju­na eura) pos­tao je najskuplji vra­tar svih vre­me­na, a Fran­cuz Men­dy (Mo­na­co, 57,5 mi­li­ju­na) najskuplji bra­nič u no­go­met­noj po­vi­jes­ti. Od njih po sku­po­ći ni­je da­le­ko ni Wal­ker, ot­kup­ljen od Tot­ten­ha­ma za 50,5 mi­li­ju­na eura. Da­ni­lo je na­kon osred­nje se­zo­ne u Pri­me­ri pri­bav­ljen od Re­ala na sni­že­nju za skrom­nih 28,5 mi­li­ju­na. Je­di­no su Ber­nar­do Sil­va (Mo­na­co, 50 mi­li­ju­na) i Do­uglas Lu­iz (Vas­co, 12 mi­li­ju­na) oja­ča­li os­ta­le li­ni­je, no Bra­zi­lac je od­mah po­su­đen špa­njol­skom pr­vo­li­ga­šu Gi­ro­ni.

Ni­kad to­li­ki pro­ra­čun

Za­sad je de­set igra­ča pro­da­no za ukup­no 50 mi­li­ju­na eura, dok je vra­tar Joe Hart po­su­đen West Ha­mu Sla­ve­na Bi­li­ća. Po­pis od­la­za­ka ni­je za­klju­čen jer bi se City ra­do ri­je­šio i Eli­aqu­ima Man­ga­le, Wil­fri­eda Bonyja, Fa­bi­ana Delp­ha, Fer­nan­da, Sa­mi­ra Na­sri­ja, Ke­lec­hi­ja Ihe­anac­ha i Ja­so­na De­naye­ra. Od igra­ča ko­je Gu­ar­di­ola sma­tra su­viš­ni­ma klub bi naj­vi­še za­ra­dio na 20-go­diš­njem Ihe­anac­huu – oko 28 mi­li­ju­na eura. Po­sao u Man­c­hes­ter Cityju pr­vi je u ko­je­mu Gu­ar­di­ola ima ta­ko de­beo pro­ra­čun (i to­li­ke po­tre­be) za po­ja­ča­nja. U svom dru­gom pri­je­laz­nom ro­ku na Eti­ha­du uvjer­lji­vo je nad­ma­šio zbir­ni iz­nos ko­ji su u se­dam go­di­na nje­go­vih man­da­ta is­pla­ti­li Bar­ce­lo­na i Bayern. Pri­je godinu dana City je po­tro­šio bli­zu 200 mi­li­ju­na eura na po­ja­ča­nja, a ovo­ljet­nom je po­troš­njom sko­čio na pr­vo mjes­to u 137 go­di­na du­goj po­vi­jes­ti en­gle­skog (i bri­tan­skog) no­go­me­ta.Za­hva­lju­ju­ći tak­voj ak­tiv­nos­ti na tr­ži­štu, en­gle­ski klub gle­da u le­đa sa­mo ma­drid­skom Re­alu, ko­ji je u lje­to 2009. is­kr­cao 257 mi­li­ju­na za Cris­ti­ana Ro­nal­da, Ka­ku, Ka­ri­ma Ben­ze­mu, Xa­bi­ja Alon­sa, Ál­va­ra Ar­be­lou, Ál­va­ra Ne­gre­da, Es­te­ba­na Gra­ne­ra i Raúla Al­bi­ola. To je do­sad naj­ve­ći tro­šak jed­nog klu­ba u jed­nom pri­je­laz­nom ro­ku, no City ga još stig­ne pre­sko­či­ti do 31. 8. No, to­li­ka ula­ga­nja vlas­ni­ka jas­na su po­ru­ka Gu­ar­di­oli - vri­je­me je da osvo­jiš nas­lov. Ci­je­li tekst či­taj­te u MAX-u.

City je ko­rak do Re­alo­va re­kor­da iz 2009., ko­ji je u tom pi­je­laz­nom ro­ku po­tro­šio 257 mi­li­ju­na €

Pep Gu­ra­di­ola Ras­troš­ni vlas­ni­ci Cityja Ovog lje­ta na tran­sfe­re je po­tro­še­no već vi­še od 240 mi­li­ju­na eura

tre­ner­ski je ge­ni­ja­lac, ali i ve­li­ki po­tro­šač

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.