S ki­me je u ve­zi bio Jef­fer­son i što je to kri­jum­ča­rio Grant?

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Američki pred­sjed­ni­ci kao da ne mo­gu bez skan­da­la i afe­ra. Od lju­bav­ni­ca, mi­ta, ko­rup­ci­je do afe­re Wa­ter­ga­te. Pro­vje­ri­te ko­li­ko zna­te... 1. Ne­du­go pri­je pred­sjed­nič­ke kam­pa­nje ot­kri­ve­no je da Gro­ver Cle­ve­land ima iz­van­brač­no di­je­te ko­je je os­ta­vio u si­ro­ti­štu. Ovaj skan­dal mu je: a) b) po­mo­ga­oote­žao mu da iz­bor­nu­do­bi­je iz­bo­re­utr­ku c) ni­je imao utje­ca­ja 2. An­drew Jac­k­son za­ma­lo je pod­ne­se do­ži­vio os­tav­ku­da mu­jer je ci­je­li dao ka­bi­net­pot­po­ru mi­nis­tru obra­ne ko­ji je: a) šver­cao du­han b) imao afe­ru s uda­nom že­nom či­ji je su­prug po­tom iz­vr­šio sa­mo­uboj­stvo c) lo­vio za­šti­će­ne ži­vo­ti­nje 3. Američki pred­sjed­nik John Ken­nedy imao je lju­bav­nu afe­ru s: a) Jo­an Col­lins b) Bri­git­te Bar­dot c) Ma­rilyn Mon­roe 4. Pred­sjed­nik Tho­mas Jef­fer­son odr­ža­vao je sek­su­al­ne od­no­se i imao si­na sa: a) svo­jom rop­ki­njom b) svo­jom taj­ni­com c) svo­jom su­sje­dom 5. Uly­sses S. Grant bio je uklju­čen u skan­dal po ko­je­mu su i on i čla­no­vi nje­go­va ka­bi­ne­ta os­tva­ri­va­li pro­fit kroz: a) kri­jum­ča­re­nje vi­ski­ja b) kri­jum­ča­re­nje oruž­ja c) kri­jum­ča­re­nje ko­nja 6. Ro­nald Re­agan bio je uple­ten u skan­dal s kri­jum­ča­re­njem oruž­ja: a) Sje­ver­noj Ko­re­ji b) Li­bi­ji c) Ira­nu 7. Je­di­ni skan­dal zbog ko­jeg je je­dan pred­sjed­nik SAD pod­nio os­tav­ku bio je Wa­ter­ga­te. Ri­ječ je bi­la o pris­lu­ški­va­nju De­mo­krat­ske stran­ke, a os­tav­ku je pod­nio: a) Dwig­ht Ei­sen­hower b) Ric­hard Nixon c) Jim­my Car­ter 8. Je­dan od naj­ve­ćih sek­su­al­nih skan­da­la ve­zan je uz Bil­la Clin­to­na ko­ji je odr­ža­vao od­no­se s Mo­ni­com Lewin­sky. Tra­go­vi Clin­to­no­ve “or­gan­ske tva­ri” na­đe­ni su na nje­noj: a) tor­bi­ci b) rup­či­ću c) ha­lji­ni 9. Uly­sses S. Grant ma­ni­pu­li­rao je, ka­ko bi os­tva­rio pro­fit, dr­žav­nim re­zer­va­ma: a) ug­lje­na b) pše­ni­ce c) zla­ta 10. Za vri­je­me ad­mi­nis­tra­ci­je Ja­me­sa Har­din­ga čla­no­vi nje­go­ve vla­de uzi­ma­li su mi­to ka­ko bi ko­ris­ti­li tvrt­ku Star Ro­ute da na za­pad ša­lju:? a) po­štu b) ba­rut c) hra­nu Pri­pre­mio: Ber­nard Ka­ra­kaš

Kralj svih pred­sjed­nič­kih afe­ra – Ric­hard Nixon

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.