>100,000.000

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

MALENIH KOMADA

otpada či­ja ve­li­či­na ne pre­la­zi je­dan cm (uglav­nom bez­o­pas­ni za ve­će sa­te­li­te, na onim ma­nji­ma ipak mo­gu pro­uz­ro­či­ti zna­čaj­nu šte­tu)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.