Svo­ju je ku­ću Vla­ho Bu­ko­vac os­li­kao pri­je od­la­ska na ško­lo­va­nje u Pa­riz

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Ku­ća Vla­he Bu­kov­ca Ne bis­te vje­ro­va­li, ali na­la­zi se u – Uli­ci Vla­he Bu­kov­ca 5. Li­je­po. Ri­ječ je o jed­nom od na­ših naj­poz­na­ti­jih slikara, pi­oni­ra mo­der­nog sli­kar­stva. Na nje­zi­noj ob­no­vi ra­di­li su du­bro­vač­ki res­ta­ura­to­ri, di­je­lom i mla­di ki­pa­ri za­gre­bač­ke Li­kov­ne aka­de­mi­je. Po­seb­na je po sli­ka­ma na zi­du ko­je je u svo­joj ku­ći Bu­ko­vac os­li­kao pri­je ne­go što je oti­šao na ško­lo­va­nje u Pa­riz.

Šet­nja po­lu­oto­kom Da bi se do­ži­vje­lo Cavtat, vri­je­di se pro­še­ta­ti, a za to tre­ba ma­nje od dva­de­set mi­nu­ta po po­lu­oto­ku. Naj­vred­ni­ji je ma­uzo­lej cav­tat­ske bro­dov­las­nič­ke obi­te­lji Ra­čić, ko­ji je na­pra­vio ki­par Ivan Me­š­tro­vić. Gra­đen je od brač­kog ka­me­na. Kao i Bi­je­la ku­ća u Wa­shin­g­to­nu, Di­ok­le­ci­ja­no­va pa­la­ča, ši­ben­ska ka­te­dra­la, par­la­men­ti u Be­ču i Bu­dim­pe­šti…

Šet­nja sta­rim gra­dom U pra­vi­lu, pop­ne­te li se u uli­ca­ma Cav­ta­ta, te­ško da će­te ne­ko­ga sres­ti. Pus­to je, ma­lo je lju­di, ali je li­je­po. Sta­re ku­će, ma­la dvo­ri­šta, na­pu­šte­na ne­ka­daš­nja ško­la, no­go­met­no igra­li­šte… Ta­ko je naj­ljep­še osje­ti­ti grad. Ni­je Cavtat sa­mo ri­va i jah­te…

Iz­le­ti U bli­zi­ni su dva adre­na­lin­ska par­ka, Sve­ta Ana (Gru­da) i Cad­mos Vil­la­ge (Ko­ma­ji). Pos­to­ji u mjes­tu Gru­da i sa­fa­ri s ATV vo­zi­li­ma, re­kre­acij­sko ja­ha­nje...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.