Be­ach bar Lit­tle Star

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

U ka­fić na pla­ži gos­ti do­la­ze, pa­zi­te sad, da bi se – za­ru­či­li! Zna­či, ne­ki na za­ru­ke idu do Pa­ri­za, a dru­gi do­la­ze baš ovdje. U be­ach bar. – Baš smo ju­čer ima­li za­ru­ke. Gos­ti, Ir­ci, do­la­ze već osam go­di­na u Cavtat, i sva­ke go­di­ne do­đu k nama – pri­ča Vi­ce Sa­ulo­vić te na mo­bi­te­lu po­ka­zu­je fo­to­gra­fi­je sa si­noć­njih za­ru­ka. – Čuj, ra­z­nje­žio sam se. Još kad mi je ta dje­voj­ka rek­la: “Htje­la sam da to uči­ni­mo ovdje, jer ovo je naj­ljep­še mjes­to na svi­je­tu”, ni­je bi­lo po­nos­ni­jeg od me­ne – ka­že Vi­ce, a Marko Ra­še, sa šan­ka, ki­ma po­t­vrd­no gla­vom. Za­is­ta je ovdje li­je­po. Tko je u Cav­ta­tu, ne­ka do­đe na pi­će i ku­pa­nje...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.