No­vi vi­se­ći most s LED ra­s­vje­tom da­je Tri­lju no­vu vi­zu­ru

PRI­JE NE­GO ŠTO JE OBNOVLJEN MOST JE BIO OPA­SAN ZA PROLAZNIKE PA JE 2014. ZATVOREN

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama - Sla­vi­ca Vu­ko­vić sla­vi­ca.vu­ko­vic@ve­cer­nji.net SPLIT

Ob­no­va je sta­ja­la oko 3 mi­li­ju­na ku­na, a otva­ra­nje se oče­ku­je na Dan sv. Mi­ho­vi­la

Most je pot­pu­no do­vr­šen, ali sa­da se ure­đu­ju oko­liš i pris­tup­ne ces­te, pos­tav­lja­ju klu­pe i sa­de sta­bla u nje­go­voj bli­zi­ni Ob­nov­lje­ni vi­se­ći most u Tri­lju pre­ko ri­je­ke Ce­ti­ne za­vr­šen je i već je pos­tao pra­va atrak­ci­ja ko­ja priv­la­či broj­ne odu­šev­lje­ne zna­ti­želj­ni­ke iako još ni­je služ­be­no otvo­ren i nji­me se još ne bi smje­lo pre­la­zi­ti. – Sam most i sve na nje­mu je go- to­vo. Po­če­lo je ure­đe­nje oko­li­ša i pris­tu­pa mos­tu. To uklju­ču­je par­ki­ra­li­šte, klu­pe, sta­bla, no­gos­tup, ra­s­vje­tu... Iako je most do­vr­šen i taj dru­gi dio va­žan je za taj pro­jekt jer ure­đe­nje pros­to­ra oko mos­ta i pri­la­za da­je pot­pu­ni smi­sao cje­lo­kup­noj ob­no­vi – ka­že Ivan Ši­pić, trilj­ski gra­do­na­čel­nik, i sam odu­šev­ljen iz­gle­dom ob­nov­lje­nog mos­ta. Pri­je ob­no­ve, trilj­ski vi­se­ći most bio je u de­rut­nom sta­nju, pos­tao je pri­jet­nja za prolaznike pa je 2014. go­di­ne zatvoren. Da­nas, obnovljen i ure­đen, atrak­ti­van je sam po se­bi jer vi­se­ćih pje­šač­kih mos­to­va ne­ma pu­no, a no­ću kada se upa­li LED ra­s­vje­ta i poč­ne mi­je­nja­ti bo­je za­is­ta iz­gle­da baj­ko­vi­to. Pro­jekt ob­no­ve mos­ta i ure­đe­nja oko­li­ša sta­jao je oko tri mi­li­ju­na ku­na, a pos­tav­lje­na LED ra­s­vje­ta vri­je­di oko 500.000 ku­na. Broj­ni Tri­lja­ni zovu Ši­pi­ća, čes­ti­ta­ju mu na mos­tu, ko­ji gra­du da­je pot­pu­no no­vu vi­zu­ru, i pi­ta­ju kad će bi­ti otvo­ren, a priv­la­či i ve­li­ko za­ni­ma­nje tu­ris­ta ko­ji pro­la­ze kroz Trilj. – Mo­lim sve za još ma­lo strp­lje­nja jer će­mo ga sve­ča­no otvo­ri­ti kada se do­vr­ši spoj na dvi­je ces­te i kada ure­di­mo oko­liš – po­ru­ču­je Ši­pić, a Tri­lja­ni oče­ku­ju da će sve­ča­no otvo­re­nje bi­ti na Dan sv. Mi­ho­vi­la, za­štit­ni­ka Tri­lja. Most će sve­ča­no otvo­ri­ti oni ko­ji mu se naj­vi­še i ra­du­ju, a to su trilj­ska dje­ca. Na­kon Thrill blu­es fes­ti­va­la, ko­ji je pr­vi put odr­žan ove go­di­ne na dan Ul­tre, što je bi­lo vr­lo hra­bro, i pri­vu­kao broj­ne lju­bi­te­lje te vr­ste glaz­be, Trilj će do­bi­ti još jed­nu atrak­ci­ju. Tu­ris­ti će ga, sa­svim si­gur­no, po­če­ti sve vi­še ot­kri­va­ti jer pok­lo­ni­ka pri­rod­nih lje­po­ta, mi­ra i ti­ši­ne iz­van mon­de­nih tu­ris­tič­kih des­ti­na­ci­ja, iz­vor­ne i kva­li­tet­ne gas­tro­no­mi­je, ali i ek­s­klu­ziv­nih kul­tur­nih do­ga­đa­nja uvi­jek ima.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.