Proš­lo već godinu dana od za­ru­ka, još ne­ma naj­a­ve vjen­ča­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Vo­di­te­lji­ca Ko­ra­na Gvoz­dić na Ins­ta­gra­mu obja­vi­la je fo­to­gra­fi­ju na ko­joj po­zi­ra sa za­ruč­ni­kom, ko­mi­ča­rem Iva­nom Ša­ri­ćem. Is­pod nje je na­pi­sa­la: “Na ovo­me mjes­tu, pri­je toč­no godinu dana!” Po­kraj to­ga sta­vi­la je emo­ji pr­ste­na. Fo­to­gra­fi­ja je snim­lje­na na grč­kom oto­ku Zakyn­t­ho­su, gdje par već tra­di­ci­onal­no lje­tu­je. Na­ime, vo­di­te­lji­ca i ko­mi­čar proš­le su se go­di­ne on­dje za­ru­či­li, a u ožuj­ku ove go­di­ne Ko­ra­na je pro­go­vo­ri­la i o pri­pre­ma­ma za vjen­ča­nje: - Da­tum vjen­ča­nja još ne zna­mo, ali uži­va­mo u ci­je­lom tom pro­ce­su. Još ne znam ni kak­vu vjen­ča­ni­cu že­lim. Vje­ru­jem da ću je pro­na­ći na­kon što oba­vi­mo sve teh­nič­ke po­je­di­nos­ti ve­za­ne uz vjen­ča­nje. Dok ne odre­de da­tum vjen­ča­nja, za­ljub­lje­ni za­ruč­ni­ci uži­va­ju u go­diš­njem od­mo­ru pu­nim plu­ći­ma, a naj­bo­lji svje­dok to­me nji­ho­vi su pro­fi­li na druš­tve­nim mre­ža­ma na ko­ji­ma re­do­vi­to objav­lju­ju fo­to­gra­fi­je s broj­nih • za­jed­nič­kih pu­to­va­nja.

Godinu dana sta­ri­ji, za­ruč­ni­ci su se vra­ti­li na mjes­to gdje je Ivan za­pro­sio Ko­ra­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.