SKUPE RASTAVE: MURDOCH I BERNIE I DALJE REKORDERI

JE PR­VOJ ŽENI ISPLATIO 300 MI­LI­JU­NA USD, A SA­DA ĆE TO BI­TI SKUPLJE

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama - Iva Sti­li­no­vić Gra­ho­vac Sce­na@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Kad pun­ke lju­bav, naj­važ­ni­je je ima­ti što vi­še pr­lja­vog ve­ša i do­brog od­vjet­ni­ka - ta­da se mo­že pos­ti­ći do­bra na­god­ba u bra­ko­ra­zvod­noj par­ni­ci

Na­kon de­set go­di­na braka, do­ni­je­li smo te­šku od­lu­ku – ra­zvo­di­mo se. Una­toč to­me, od­lu­či­li smo ostati bli­ski pri­ja­te­lji, ro­di­te­lji i part­ne­ri na za­jed­nič­kim pro­jek­ti­ma, a za­jed­nič­ki će­mo od­ga­ja­ti i na­še dvo­je dje­ce, sto­ji u pri­op­će­nju ko­je su dali usko­ro biv­ši su­pruž­ni­ci Abra­mo­vič. S ob­zi­rom na Ro­ma­no­vu im­po­zant­nu imo­vi­nu i ban­kov­ne ra­ču­ne (sma­tra­ju ga naj­bo­ga­ti­jim Ru­som), bit će to, pro­cje­nju­ju struč­nja­ci, jed­na od naj­skup­ljih ras­ta­va u po­s­ljed­njih 20-ak go­di­na. Ro­man i Da­ša upoz­na­li su se pri­je 12 go­di­na, a vjen­ča­li pri­je de­set na pri­vat­noj ce­re­mo­ni­ji da­le­ko od oči­ju jav­nos­ti. Abra­mo­vič tvr­di ka­ko se tek na­kon ra­zvo­da 2007. od svo­je dru­ge su­pru­ge Iri­ne Ma­lan­di­no­ve upus­tio u ve­zu s Da­šom. Ru­ski mag­nat i vlas­nik en­gle­sko­ga no­go­met­nog klu­ba Chel­sea “te­žak” je oko 11 mi­li­jar­di fun­ti, a kada se ra­zvo­dio od biv­še su­pru­ge, pri­ča­lo se da će to bi­ti je­dan od naj­skup­ljih ra­zvo­da u po­vi­jes­ti (kao što se pri­ča i za ovaj), no Iri­na je do­bi­la “sa­mo” 300 mi­li­ju­na do­la­ra i udje­le u ne­kim dru­gim kom­pa­ni­ja­ma. Ti­tu­lu naj­skup­ljeg ra­zvo­da u svi­je­tu slav­nih mo­gao bi po­ni­je­ti onaj iz­me­đu Pe­tre Ecclestone, kće­ri vlas­ni­ka For­mu­le 1 Ber­ni­eja Ec­cles­to­nea i nje­go­ve biv­še su­pru­ge, Ri­je­čan­ke Sla­vi­ce Ecclestone, i kon­tro­verz­nog po­du­zet­ni­ka Ja­me­sa Stun­ta. Za­sad vrh ljes­tvi­ce dr­ži ra­zvod Pe­tri­nih ro­di­te­lja Ber­ni­eja i Sla­vi­ce Ecclestone “te­žak” 1,2 mi­li­jar­de do­la­ra. Ras­ta­va je glum­ca Me­la Gib­so­na sa su­pru­gom Robyn ko­šta­la 425 mi­li­ju­na do­la­ra. I mno­gi dru­gi bra­ko­vi u svi­je­tu poz­na­tih i slav­nih za­vr­ši­li su sku­pim ra­zvo­di­ma. Ta­ko je iz braka Ti­ge­ra Wo­od­sa i Elin Nor­de­gren ona iz­iš­la bo­ga­ti­ja za 110 mi­li­ju­na do­la­ra i ku­ću na Flo­ri­di, a glu­mi­ca Ni­co­le Kid­man je od To­ma Cru­isea do­bi­la od­šte­tu od 90 mi­li­ju­na do­la­ra. U bra­ku iz­me­đu Ma­don­ne i Guya Rit­c­hi­eja, pro­fi­ti­rao je on do­biv­ši 80 mi­li­ju­na do­la­ra u nov­cu i imo­vi­ni te ku­ću i pub. Me­dij­ski mo­gul Ro­bert Murdoch biv­šoj su­pru­zi An­ni Ma­ri­om Torv na­kon vi­še od 30 go­di­na braka mo­rao je is­pla­ti­ti 100 mi­li­ju­na do­la­ra go­to­vi­ne i da­ti ne­kret­ni­ne vri­jed­ne 1,7 mi­li­jar­di do­la­ra. Ra­zvod Ar­nol­da Sc­hwar­ze­neg­ge­ra i Ma­ri­je Shi­ver ta­ko­đer je je­dan od skup­ljih. Glu­mac je biv­šoj su­pru­zi pla­tio 400 mi­li­ju­na do­la­ra za svo­ju slo­bo­du.

Iš­če­ku­je se epi­log ra­zvo­da Pe­tre Ecclestone i Ja­me­sa Stun­ta i po­dje­la 5,5 mi­li­jar­di do­la­ra

Ro­man Abra­mo­vič iz pr­vog se braka “iz­vu­kao” pla­tiv­ši 300 mi­li­ju­na do­la­ra. Sa­da bi ga to mo­glo ko­šta­ti pu­no vi­še Ar­nold Sc­hwar­ze­neg­ger i Ma­ria Shi­ver na­go­di­li se za 400 mi­li­ju­na do­la­ra

Mel Gib­son je ras­ta­vu, osim go­to­vi­nom, pla­tio i imo­vi­nom

Bernie Ecclestone biv­šoj su­pru­zi Sla­vi­ci isplatio je 1,2 mi­li­jar­de do­la­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.