Bran­ki­ca Gr­do­vić sud­skim pu­tem za­tra­ži­la ra­zvod od Mla­de­na

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Pje­vač ka­že da ne­ma poj­ma da mu je su­pru­ga na su­du u Za­dru pod­ni­je­la zah­tjev za ras­ta­vu i tvr­di da je ri­ječ o na­mje­štalj­ka­ma

Su­pru­ga za­dar­skog pje­va­ča Mla­de­na Gr­do­vi­ća, Bran­ki­ca, na Op­ćin­skom su­du u Za­dru 19. sr­p­nja pod­ni­je­la je zah­tjev za ras­ta­vu braka. To je i služ­be­no po­t­vr­dio glas­no­go­vor­nik za­dar­sko­ga su­da De­nis Kla­ren­dić. Do­dao je da bi pr­vo ro­či­šte tre­ba­lo bi­ti za­ka­za­no za ru­jan, a ka­ko je pro­ces taj­ni, ne zna se raz­log Bran­ki­či­ne tuž­be, pre­no­se 24sa­ta. Mla­de­nov me­na­džer Lju­bo Še­pe­rić iz­ja­vio je za tpor­tal da ne zna da je Bran­ki­ca Gr­do­vić pre­da­la do­ku­men­te za ra­zvod. – Ras­ta­li smo se pri­je ne­ko­li­ko dana na­kon ga­že, no ni­je bi­lo ten- zi­ja iz­me­đu Mla­de­na i Bran­ki­ce, sve je bi­lo u re­du. Nji­hov od­nos uop­će ni­je bio na­pet u po­s­ljed­nje vri­je­me, na­pro­tiv, pa ne znam ni­šta o ra­zvo­du, a za­sad ni­je do­šao ni­ka­kav služ­be­ni do­ku­ment ili do­pis od su­da – iz­ja­vio je Še­pe­rić za tpor­tal. Gr­do­vić je no­vi­na­ri­ma 24sa­ta sve po­re­kao: – Ne­mam poj­ma o če­mu pri­ča­te, to su ne­ke kon­fa­bu­la­ci­je i na­mje­štalj­ke. Ni­ka­kav ra­zvod, sve je u naj­bo­ljem re­du, baš kao i uvi­jek. Po­s­ljed­njih sam dana nas­tu­pao, a zad­nja če­ti­ri dana sam pri­pit. Bran­ki­ca i Mla­den čes­to su bi­li glav­ni li­ko­vi cr­nih kro­ni­ka, što zbog obi­telj­skog na­si­lja, Mla­de­no­vih pro­met­nih ne­sre­ća u al­ko­ho­li­zi­ra­nom sta­nju te trač-ru­bri­ka zbog iz­van­brač­ne afe­re iz ko­je pje­vač ima kćer.

Tur­bu­lent­na ve­za Bran­ki­ca i Mla­den čes­to su pu­ni­li no­vin­ske stup­ce, što zbog obi­telj­skog na­si­lja, što zbog pro­met­nih ne­sre­ća

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.