Mla­di Hr­vat An­te Je­li­čić (26) pos­tao iz­bor­nik Aus­tra­li­je

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (dm)

Hr­vat­ski tre­ner An­te Je­li­čić Bel­le­zza s 26 go­di­na pos­tao je naj­mla­đi iz­bor­nik ru­ko­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je Aus­tra­li­je, ko­ja je po IHF-ovu ran­kin­gu tre­nu­tač­no 36. re­pre­zen­ta­ci­ja svi­je­ta. Aus­tral­sku re­pre­zen­ta­ci­ju u si­ječ­nju slje­de­će go­di­ne oče­ku­je Azij­ski kup, gdje će po­ku­ša­ti iz­bo­ri­ti pla­sman na Svjet­sko pr­vens­tvo u ru­ko­me­tu, ko­je će se odr­ža­ti u Dan­skoj i Nje­mač­koj. – Ži­vot me na­učio da ono što ra­diš s lju­bav­lju i ža­rom je pra­vi put u ži­vo­tu. Za­to sam si­gu­ran u ovaj no­vi ži­vot­ni iza­zov. Ru­ko­met je uvi­jek bio mo­ja lju­bav i strast i vje­ru­jem da taj svoj žar mo­gu pre­ni­je­ti i na mla­de te da za­jed­no mo­že­mo os­tva­ri­ti za­vid­ne re­zul­ta­te u ru­ko­me­tu – re­kao je An­te. Mla­di Hva­ra­nin ro­đen je u Spli­tu, a ši­roj je jav­nos­ti pos­tao poz­nat za­hva­lju­ju­ći svom ro­ma­nu “Lju­bav­na mo­li­tva”. Nje­gov je li­te­rar­ni pr­vi­je­nac, na­kon za­pa­že­nog us­pje­ha u SAD-u, na­išao na iz­vr­s­ne re­ak­ci­je i u do­mo­vi­ni. Za­vr­šio je stu­dij sport­skog me­na­dže­men­ta, a i ka­pe­tan je ma­lo­no­go­met­nog klu­ba HoNoLuLu iz Hva­ra.

An­te Je­li­čić Bel­le­zza

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.