PREMIJEROV UDAR NA MINISTRE

Lo­vrin­če­vić: Na od­go­di po­re­za na ne­kret­ni­ne pro­fi­ti­ra­ju Is­tra i Dal­ma­ci­ja, a gu­bi Sla­vo­ni­ja Ivan­ko­vić: Za­što je Vla­da u tr­go­vin­skom ra­tu os­ta­vi­la To­lu­ši­ća sa­mog

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Lju­bi­ca Ga­ta­rić ZAGREB

Lo­vrin­če­vić: Ko­mu­nal­na nak­na­da za ku­ću u Sla­vo­ni­ji ve­ća ne­go za ma­nju vi­lu na Ja­dra­nu

Kal­ku­li­ra se s od­go­dom na go­di­nu da­na, no ima miš­lje­nja da ova Vla­da vi­še ne­će uvo­di­ti po­rez

Taj je po­rez po­tre­ban, no is­klju­či­vo ta­ko da za pr­vu ne­kret­ni­nu ne bu­de ve­ći od ko­mu­nal­ne nak­na­de

MARUŠKA VIZEK,

Eko­nom­ski ins­ti­tut

Po­rez na ne­kret­ni­ne gre­ška je vlas­ti ko­ja ni­je obraz­lo­ži­la ko­ji su be­ne­fi­ti za gra­đa­ne i ko­ja je svr­ha za­ko­na

DAVOR HUIĆ,

pred­sjed­nik Udru­ge Li­pa

Lo­kal­ne vlas­ti nas­tav­lja­ju s us­tro­ja­va­njem ba­za po­da­ta­ka ko­je će is­ko­ris­ti­ti da po­bolj­ša­ju na­pla­tu ko­mu­nal­ne nak­na­de Slič­no kao svo­je­vre­me­no Zoran Mi­la­no­vić, i An­drej Plen­ko­vić je na neo­dre­đe­no vri­je­me za­us­ta­vio uvo­đe­nje po­re­za na ne­kret­ni­ne. Je li u pi­ta­nju po­bje­da na­ro­da, HNS-a, Udru­ge Li­pa, Ži­vog zi­da, zdra­ve pa­me­ti ili bo­ga­tih lo­bi­ja, stvar je in­ter­pre­ta­ci­je, no la­ko je mo­gu­će da će opo­re­zi­va­nje ne­kret­ni­na os­ta­ti ta­bu-te­ma sve do ta­mo ne­ke dru­ge Vla­de. Još uvi­jek va­že­ći za­kon do­no­si bla­gi mo­del opo­re­zi­va­nja po ko­je­mu bi ne­što ve­ći po­rez­ni te­ret u od­no­su na vi­si­nu ko­mu­nal­ne nak­na­de pao na bo­ga­ti­je slo­je­ve sta­nov­niš­tva, one ko­ji ima­ju vi­še ne­kret­ni­na, iz­najm­lju­ju ih ili se te ne­kret­ni­ne na­la­ze na bo­ljim lo­ka­ci­ja­ma. Vlas­ni­ci sta­ri­jih i nek­va­li­tet­ni­jih ne­kret­ni­na tre­ba­li su od 2018. go­di­ne pla­ća­ti ma­nje, no do dalj­njeg sve os­ta­je kao i sa­da. Za sve će se ne­kret­ni­ne pla­ća­ti ko­mu­nal­na nak­na­da, po­rez na vi­ken­di­ce od 18 ku­na po kva­dra­tu u op­ći­na­ma i gra­do­vi­ma ko­ji su ga uve­li te kao tre­ći na­met spo­me­nič­ka ren­ta za ne­kret­ni­ne u po­vi­jes­nim grad­skim jez­gra­ma.

Li­nić po­dr­žao Ma­ri­ća

Da­rio Run­tić, sa­vjet­nik Udru­ge gra­do­va, ka­že da će, dok god se za­kon­ski ok­vir ne pro­mi­je­ni, gra­do­vi i op­ći­ne nas­ta­vi­ti s pri­pre­ma­ma, što zna­či da će i na­da­lje us­tro­ja­va­ti ba­zu po­da­ta­ka i pri­kup­lja­ti in­for­ma­ci­je o ne­kret­ni­na­ma. Po jed­ni­ma, od­go­da bi mo­gla tra­ja­ti go­di­nu da­na, a to bi vri­je­me tre­ba­lo is­ko­ris­ti­ti za te­me­lji­ti­ju pri­pre­mu i edu­ka­ci­ju ili, ka­ko bi to re­kao pre­mi­jer, “pe­da­go­gi­ju”, no ima miš­lje­nja da u dru­goj po­lo­vi­ci man­da­ta Plen­ko­vić ne­će ula­zi­ti u no­vi ri­zik. – Ako se za­kon pro­mi­je­ni i do­đe do od­go­de, lo­kal­ne će je­di­ni­ce i na­da­lje nas­ta­vi­ti pri­kup­lja­ti po­dat­ke o ne­kret­ni­na­ma i sve in­for­ma­ci­je do ko­jih do­đe­mo is­ko­ris­tit će­mo da po­bolj­ša­mo kva­li­te­tu na­pla­te ko­mu­nal­ne nak­na­de – is­ti­če Run­tić. Osim po­da­ta­ka iz spor­nih obra­za­ca ko­je bi tre­ba­li po­pu­ni­ti gra­đa­ni, lo­kal­ne su vlas­ti pro­tek­lih mje­se­ci do­bi­le i broj­ne snim­ke te­re­na iz zra­ka, po­dat­ke o le­ga­li­zi­ra­nim ne­kret­ni­na­ma kao i po­dat­ke o ne­kret­ni­na­ma ko­je su pro­mi­je­ni­le vlas­ni­ka. Su­de­ći po ko­men­ta­ri­ma po druš­tve­nim mre­ža­ma, re­ak­ci­ja ve­ći­ne gra­đa­na na od­lu­ku pre­mi­je­ra Plen­ko­vi­ća da od­go­di po­čet­ka opo­re­zi­va­nja je po­zi­tiv­na. Po­li­tič­ke stran­ke i ak­ti­vis­ti pred­stav­lja­ju je kao vlas­ti­tu po­bje­du, dok Zdrav­ko Ma­rić, mi­nis­tar ko­ji je pri­pre­mio po­rez­ni pa­ket, o sve­mu šu­ti. Od po­li­ti­ča­ra Slav­ko Li­nić je­di­ni mu je pre­ko me­di­ja dao jav­nu po­dr­šku, jer je i sam pro­šao dug put od naj­a­ve do pov­la­če­nja već pri­prem­lje­nog za­ko­na. Maruška Vizek, rav­na­te­lji­ca Eko­nom­skog ins­ti­tu­ta, pod­sje­ća da su i pri­jaš­nje vla­de odus­ta­ja­le od svo­jih pla­no­va (Mi­la­no­vi­će­va mo­ne­ti­za­ci­ja auto­ces­ta ili pro­mje­na Za­ko­na o ra­du J. Ko­sor) či­me stva­ra­ju do­jam ne­mo­ći da pro­ve­du ijed­no ima­lo ne­po­pu­lar­ni­ju mje­ru. – Na stra­nu to bi li te mje­re bi­le eko­nom­ski us­pješ­ne ili ne, ova tri slu­ča­ja po­ve­zu­je to da ni u jed­noj od njih Vla­da ni­je us­pje­la us­pješ­no objas­ni­ti jav­nos­ti ko­ji je cilj tih mje­ra i kak­ve bi ko­ris­ti gra­đa­ni ima­li. Učin­ko­vi­ta ko­mu­ni­ka­ci­ja po­se­bi­ce je važ­na ka­da se po­ku­ša­va­ju pro­ves­ti ne­po­pu­lar­ne mje­re po­put po­re­za na ne­kret­ni­ne jer, ako nje ne­ma, ne sa­mo da će se od pro­vo­đe­nja ne­po­pu­lar­ne mje­re odus­ta­ti, ne­go se sma­nju­je i vje­ro­jat­nost da će ne­ka slje­de­ća Vla­da mo­ći ta­kav po­rez pro­ves­ti – ka­že Vizek. Što se sa­mog po­re­za na ne­kret­ni­ne ti­če, nje­zin je stav da je on Hr­vat­skoj po­tre­ban, no is­klju­či­vo na na­čin da vi­si­na po­re­za za ne­kret­ni­nu u ko­joj se sta­nu­je ne pre­la­zi iz­nos ko­mu­nal­ne nak­na­de ko­ja se tim po­re­zom za­mje­nju­je. – Za sve do­dat­ne ne­kret­ni­ne po­rez bi tre­bao bi­ti iz­ra­zi­to pro­gre­si­van ka­ko bi se do­is­ta opo­re­zi­va­lo bo­gat­stvo onih ko­ji do­is­ta je­su bo­ga­ti, a sve u svr­hu sma­nji­va­nja eko­nom­skih ne­jed­na­kos­ti – ka­že Vizek. Is­to­vre­me­no, ka­ko se ne bi po­ve­ća­va­lo ukup­no po­rez­no op­te­re­će­nje, tre­ba­lo bi pro­por­ci­onal­no sma­nji­ti po­re­ze i/ili do­pri­no­se na rad, či­me bi se ujed­no pro­ve­la i fi­skal­na de­val­va­ci­ja ko­ja bi po­ve­ća­la kon­ku­rent­nost ukup­nog gos­po­dar­stva. Na­da­lje, do­da­je Vizek, dr­ža­va, od­nos­no je­di­ni­ce lo­kal­ne sa­mo­upra­ve mo­ra­ju bi­ti u sta­nju sa­mos­tal­no ad­mi­nis­tri­ra­ti na­ve­de­ni po­rez umjes­to da do­is­ta kraj­nje ne­pri­mje­re­nim do­pi­si­ma i for­mu­la­ri­ma te­ret te ad­mi­nis­tra- ci­je pre­ba­cu­ju na gra­đa­ne. – Mis­lim da je ci­je­la ras­pra­va tre­ba­la po­če­ti od to­ga je li pos­to­je­ći sus­tav do­bar ili ne? Mis­lim da ve­ći­na lju­di mis­li da sa­da ne­će pla­ća­ti po­rez na ne­kret­ni­ne iako os­ta­je ko­mu­nal­na nak­na­da, spo­me­nič­ka nak­na­da i po­rez za ku­će za od­mor. Ako pos­to­ji kon­sen­zus da ne­što ne va­lja u pos­to­je­ćem sus­ta­vu, ta­da pos­to­ji na­da da se stva­ri mo­gu po­pra­vi­ti – ka­že Jo­sip Ti­ca, pro­fe­sor s Eko­nom­skog fa­kul­te­ta.

Do­bro za stran­ce

Eko­no­mist Želj­ko Lo­vrin­če­vić tvr­di da ko­mu­nal­na nak­na­da ide u ko­rist bo­ga­ti­jih gra­đa­na i bo­ga­ti­jih po­dru­čja pa pro­cje­nju­je da će na od­go­di naj­vi­še pro­fi­ti­ra­ti Is­tra i Dal­ma­ci­ja, a naj­vi­še iz­gu­bi­ti Sla­vo­ni­ja. Sad se ve­ća ko­mu­nal­na nak­na­da pla­ća za ku­će u Sla­vo­ni­ji ne­go za mi­ni vi­le na Ja­dra­nu. Ko­rak je to da­lje od kon­cep­ta po­šte­nja, na­vo­di Lo­vrin­če­vić, no i on sma­tra da su ad­mi­nis­tra­tiv­ne pri­pre­me lo­še. Od­go­di li se za­kon, Lo­vrin­če­vić do­da­je da se ti­me pro­pu­šta pri­li­ka da se sre­di tr­ži­šte naj­ma ko­je dje­lu­je bez jas­nog re­gu­la­tor­nog ok­vi­ra. Ta­ko­đer, sve vi­še stra­na­ca ku­pu­je ne­kret­ni­ne pa se mo­že do­go­di­ti da nji­ho­ve ma­tič­ne zem­lje ubi­ru po­rez na imo­vi­nu i pri­ho­de ko­je os­tva­ru­ju u Hr­vat­skoj, a mi to ne­će­mo uči­ni­ti.

Mi­nis­tar Zdrav­ko Ma­rić bez ko­men­ta­ra na pre­mi­je­ro­vo sto­pi­ra­nje na­pla­te po­re­za na ne­kret­ni­ne, do ko­jeg je, pre­ma HNS-u, doš­lo na nji­hov zah­tjev

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.