STRAH OD POTRESA

U Ri­je­ci su ne­ki spa­va­li i na uli­ca­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - jo­sip.bo­hu­tin­ski@ve­cer­nji.net Jo­sip Bo­hu­tin­ski ZAGREB

Lju­di se ža­le se da do­sad od nad­lež­nih služ­bi ni­su do­bi­li ni­jed­nu ko­ris­nu in­for­ma­ci­ju, a da 112 o po­tre­si­ma ne zna ni­šta No­vi po­tres na oto­ku Kr­ku, kod Omiš­lja za­bi­lje­ži­li su ju­čer u 17.30 sa­ti se­iz­mo­lo­zi, još je­dan u ni­zu ko­ji se do­go­dio u zad­nja dva da­na na ri­ječ­kom po­dru­čju. Ju­če­raš­nji po­tres bio je umje­ren, nje­go­va je mag­ni­tu­da pre­ma po­da­ci­ma Se­iz­mo­lo­ške služ­be Hr­vat­ske bi­la 2,8 pre­ma Ric­h­te­ru, a u okol­nim se mjes­ti­ma osje­tio in­ten­zi­te­tom III. - IV. stup­nja Mer­cal­li­je­ve ljes­tvi­ce. Naš či­ta­telj Sa­njin u vri­je­me jed­nog od potresa bio je u Zrač­noj lu­ci Ri­je­ka. – Vr­lo ne­ugod­no po­drh­ta­va­nje s iz­ra­zi­to ja­kim zvu­kom ko­ji pod­sje­ća na mi­ni­ra­nje. Ci­je­la je zgra­da zrač­ne lu­ke po­drh­ta­va­la. Put­ni­ci su bi­li zbu­nje­ni – ja­vio nam je ne­du­go nakon potresa Sa­njin.

Pot­mu­lo gr­mi ci­je­lu noć

Ka­ta­ri­na ko­ja se na­la­zi u Ja­dra­no­vu ja­vi­la nam je da se u po­s­ljed­nja 24 sa­ta sva­ko ma­lo tres­lo tlo. – Sva­kih ne­ko­li­ko sa­ti do­go­di se ja­či udar i tra­je se­kun­du do dvi­je, a on­da po ne­ko­li­ko ma­njih. Uglav­nom, ci­je­lu noć ču­li smo kao da u da­lji­ni pot­mu­lo gr­mi. Su­sje­di su otiš­li si­noć pre­ma Švi­car­skoj, a ne­ki su pri­ja­te­lji pre­ki­nu­li od­mor i ra­ni­je otiš­li do­ma. S ob­zi­rom na to da proš­lu noć ni­smo spa­va­li, ovu će­mo vje­ro­jat­no pro­ves­ti u autu. Ima­mo i psa ko­ji je uz­ne­mi­ren i re­agi­ra na sva­ki udar – na­pi­sa­la nam je Ka­ta­ri­na. Pre­ma ri­je­či­ma svje­do­ka, lju­di zbog učes­ta­lih potresa kod Ja­dra­no­va spa­va­ju na uli­ca­ma i u auto­mo­bi­li­ma. Kad se za­tre­se, ka­žu, pro­zo­ri se na ku­ća­ma tre­su, no ža­le se da do­sad od nad­lež­nih služ­bi ni­su do­bi­li ni­jed­nu ko­ris­nu in­for­ma­ci­ju. Ka­žu da se služ­be za­du­že­ne za po­tre­se ne jav­lja­ju, a 112 ne­ma ni­kak­ve in­for­ma­ci­je ko­je im mo­že da­ti. U zad­nja dva da­na naj­ja­či po­tres do­go­dio se u uto­rak u 22 sa­ta i 42 mi­nu­te. Tad su se­iz­mo­gra­fi Se­iz­mo­lo­ške služ­be Hr­vat­ske za­bi­lje­ži­li pri­lič­no jak po­tres s epi­cen­trom iz­me­đu oto­ka Kr­ka i Ja­dra­no­va. Mag­ni­tu­da potresa iz­no­si­la je 3,7 pre­ma Ric­h­te­ru, a u okol­nim se mjes­ti­ma osje­tio in­ten­zi­te­tom V. stup­nja Mer­cal­li­je­ve ljes­tvi­ce. Nakon tog potresa sli­je­dio je niz nak­nad­nih. Vo­di­telj Se­iz­mo­lo­ške služ­be Hr­vat­ske mr. sc. Ivo Allegretti ka­že da je niz potresa na ri­ječ­kom po­dru­čju odraz ak­tiv­nos­ti unu­tar Zem­lji­ne ko­re i na­po­mi­nje da su se u po­vi­jes­ti na tom po­dru­čju već jav­lja­li tak­vi ni­zo­vi potresa. – Iskus­tva go­vo­re da nakon ja­čeg sli­je­de ma­nje iz­ra­že­ni po­tre­si, a to je ne­kad po­pra­će­no na tom po­dru­čju i eks­plo­zi­ja­ma. To sve kod pu­čans­tva stva­ra strah i ner­vo­zu – objaš­nja­va Allegretti do­da­ju­ći da se ra­di o po­tre­si­ma ko­ji ne či­ne ve­ću ma­te­ri­jal­nu šte­tu.

Val potresa

Što se pak eks­plo­zi­ja ti­če, on objaš­nja­va da one nas­ta­ju jer se pu­ca­nja unu­tar Zem­lji­ne ko­re odvi­ja­ju ve­li­kom br­zi­nom i iz­a­zi­va­ju zvuč­ni val ko­ji je vi­še frek­ven­ci­je od va­la potresa pa se ta­ko is­for­si­ra zvuč­ni dio spek­tra potresa.

Eks­plo­zi­je nas­ta­ju jer se pu­ca­nja unu­tar Zem­lji­ne ko­re odvi­ja­ju ve­li­kom br­zi­nom i iz­a­zi­va­ju zvuč­ni val IVO ALLEGRETTI vo­di­telj Se­iz­mo­lo­ške služ­be

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.