PREMIJEROVE SU PORUKE MINISTRIMA NEDOSLJEDNE I NEDOREČENE

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­rin­ko Ju­ra­sić

Od pre­kju­čer je okr­njen auto­ri­tet svih mi­nis­ta­ra, a ne sa­mo onih po či­jem je ra­du An­drej Plen­ko­vić opleo u in­ter­v­juu na HRT-u. To je po­s­lje­di­ca pre­mi­je­ro­va uvo­đe­nja u na­šu par­la­men­tar­nu de­mo­kra­ci­ju ko­rek­tiv­nog ins­ti­tu­ta “os­lu­ški­va­nja bi­la na­ro­da”, ali i vlas­ti u su­sjed­nim dr­ža­va­ma. Mi­nis­tra po­ljo­pri­vre­de To­mis­la­va To­lu­ši­ća za­pra­vo je okri­vio za “tr­go­vin­ski rat” te mu na­lo­žio da u ro­ku ko­ji nam je dan iz su­sjed­nih ze­ma­lja, još ovaj tje­dan na­đe rje­še­nje za pro­blem “u skla­du s me­đu­na­rod­nim ugo­vo­ri­ma” te spus­ti “pre­vi­so­ku” ci­je­nu nak­na­de za in­s­pek­cij­ski pre­gled. Na či­joj ana­li­zi pre­mi­jer te­me­lji tu ocje­nu, na­ših struč­nja­ka ili onih iz re­gi­je, ni­je re­kao. U sva­kom slu­ča­ju, ka­ko ta­kav pro­pust mo­že pro­ći ba­rem bez ne­kog smje­nji­va­nja!? Po­rez na ne­kret­ni­ne kao dio po­rez­ne re­for­me uve­den je la­ni u stu­de­no­me Za­ko­nom o lo­kal­nim po­re­zi­ma nakon “sve­obu­hvat­ne ana­li­ze po­rez­nog sus­ta­va” ko­ju je pro­veo eks­pert­ni tim mi­nis­tra fi­nan­ci­ja Zdrav­ka Ma­ri­ća. U obraz­lo­že­nju za­ko­na pi­sa­lo je da su ci­lje­vi te re­for­me “sma­nje­nje ukup­nog po­rez­nog op­te­re­će­nja, po­ti­ca­nje kon­ku­rent­nos­ti gos­po­dar­stva, iz­grad­nja so­ci­jal­no pra­ved­ni­jeg po­rez­nog sus­ta­va...”. I sad, nakon što je za­kon usvo­jen u Hr­vat­skom sa­bo­ru nakon dva či­ta­nja, od­ga­đa­mo re­ali­za­ci­ju tih vi­so­kih ci­lje­va. Za­što!? Jer je “do­dat­na ana­li­za”, ka­ko re­če pre­mi­jer, po­ka­za­la da nam je po­treb­na “do­dat­na pe­da­go­gi­ja” te sto­ga “od­go­da po­re­za za do­gled­no vri­je­me”. Za Za­kon o kon­ce­si­ja­ma ti kri­te­ri­ji ni­su vri­je­di­li. Pre­mi­jer je na­po­me­nuo da su se s ti­me slo­ži­li i part­ne­ri u Vla­di. Is­ti onaj HNS ko­ji je la­ni gla­so­vao pro­tiv Za­ko­na o lo­kal­nim po­re­zi­ma, kao što su i 2013. na­tje­ra­li i SDP da odus­ta­ne od po­re­za na ne­kret­ni­ne, te ko­ji sa­da li­ku­ju što je zre­la ras­pra­va do­ve­la do “mu­drih rje­še­nja”. Pre­mi­jer je ma­njak čvr­sti­ne na­do­mjes­tio da­ju­ći na zna­nje mi­nis­tri­ci Bla­žen­ki Div­jak tko je gaz­da u obra­zov­noj re­for­mi, svo­de­ći nje­zi­ne na­mje­re na stav HNS-a i mo­gu­ću “mo­di­fi­ka­ci­ju pos­to­je­će struk­tu­re”. Premijerove su poruke nedosljedne, ne­uvjer­lji­ve i nedorečene.

Pre­mi­jer Plen­ko­vić je okr­njio auto­ri­tet svih mi­nis­ta­ra, ne sa­mo onih po ko­ji­ma je opleo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.