Ko­je vam je vo­će naj­dra­že?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

ZORAN ŠANGUT di­rek­tor

Obo­ža­vam jes­ti vo­će, a omi­lje­ne su mi lu­be­ni­ce, nek­ta­ri­ne i gro­žđe. Obo­ža­vam se­zon­sko vo­će.

ZORICA JANOVIĆ ku­ća­ni­ca

Naj­vi­še vo­lim se­zon­sko vo­će bez ob­zi­ra ko­je. Važ­no mi je sa­mo da je do­ma­će. Ne vo­lim sa­mo smok­ve.

SANELA RAJAKOVIĆ sa­vjet­ni­ca

Naj­vi­še vo­lim lu­be­ni­ce, ali i ki­vi, gro­žđe i di­nje. Vo­lim svje­že i do­ma­će, a pre­fe­ri­ram se­zon­sko vo­će.

ZORAN MAUL rad­nik

Vo­lim sve vo­će, ali to ovi­si o go­diš­njem do­bu. Je­dem naj­vi­še se­zon­sko vo­će, lje­ti naj­vi­še lu­be­ni­ce. (bbr)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.