JE­SU LI U VLA­DI OSTAVILI TO­LU­ŠI­ĆA DA SE SAM BAVI BEOGRADOM?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Vi­jest iz sr­p­skih me­di­ja ka­že da su in­s­pek­to­ri mi­nis­tar­stva po­ljo­pri­vre­de Sr­bi­je sa­mo u po­ne­dje­ljak za­dr­ža­li 230 to­na la­ko kvar­lji­ve ro­be iz Hr­vat­ske, u vri­jed­nos­ti od 500.000 eura. Zbog, ka­žu, do­dat­ne, stro­že kon­tro­le, “zbog vru­ći­na”. Ka­ko je kraj­nji rok za pre­gled ove ro­be 30 da­na, “do­bar dio nje mo­že i pro­pas­ti, jer ne­će bi­ti upo­treb­ljiv dok stig­ne do ku­pa­ca”, pi­šu. Po­ka­že li se ta vi­jest toč­nom, a ne di­je­lom na­mjer­nog me­dij­skog na­pu­ha­va­nja na­pe­tos­ti i pri­ti­ska na RH, te da je hr­vat­ska pre­hram­be­na ro­ba za­us­tav­lje­na na gra­ni­ci sa Sr­bi­jom i na­mjer­no iz­lo­že­na pro­pa­da­nju, on­da je to do­ga­đaj ko­ji hr­vat­ska vla­da ne mo­že za­ne­ma­ri­ti. I na ko­ji or­ga­ni­zi­ra­na i sa­mo­s­vjes­na dr­ža­va ima sa­mo je­dan od­go­vor – re­ci­pro­ci­tet pro­tu­mje­ra. Je li ca­rin­ski rat iz­me­đu Hr­vat­ske i Sr­bi­je već u funk­ci­ji, ili je još vir­tu­alan i me­dij­ski, ni­je iz­vjes­no, po­naj­vi­še zbog to­ga što su hr­vat­ski iz­voz­ni­ci pre­hram­be­nih pro­izvo­da “pri­ko­či­li” i iz stra­ha do dalj­nje­ga odus­ta­li od sla­nja ro­be ka­mi­oni­ma u Sr­bi­ju. S dru­ge stra­ne,

Vi­di li Vla­da da si je Sr­bi­ja uze­la za pra­vo da Hr­vat­sku lu­pi 10 pu­ta ja­čim pro­tu­mje­ra­ma?

iz­gle­da da su s hr­vat­ske stra­ne već “pri­ko­či­li” i dr­žav­ni služ­be­ni­ci jer ka­mi­oni iz Sr­bi­je pro­la­ze ne­dir­nu­ti, bez no­vog, sku­pog “uzor­ko­va­nja”. To hr­vat­sko “ga­še­nje va­tre” u re­du je ako je RH kri­va za dra­mu na gra­ni­ci te ako se Sr­bi­ja po­na­ša na is­ti na­čin, dak­le “va­tro­gas­no”. No, s ob­zi­rom na to da sr­p­ski mi­nis­tar tu­riz­ma i tr­go­vi­ne Ra­sim Lja­jić li­ku­je i otvo­re­no ka­že da je već u ti­je­ku pro­vo­đe­nje po­ja­ča­nog in­s­pek­cij­skog nad­zo­ra “či­ji je cilj po­ka­za­ti ko­li­ko su be­smis­le­ne mje­re ko­je je uve­la Hr­vat­ska” – zna­či da Sr­bi­ja pre­ma Hr­vat­skoj već odra­đu­je “pre­ko­mjer­no gra­na­ti­ra­nje”. Ti­me i dvoj­ba o to­me je li mi­nis­tar To­lu­šić ov­dje iz­i­gra­vao Ro­bi­na Ho­oda pa­da u dru­gi plan. Jer Sr­bi­ja si je uze­la za pra­vo da Hr­vat­sku lu­pi 10 pu­ta ja­čim pro­tu­mje­ra­ma. A to je za hr­vat­sku jav­nost ne­pod­noš­lji­vo. Što se pre­mi­je­ra i os­ta­lih mi­nis­ta­ra ti­če, nit­ko još To­lu­ši­ću ni­je dao jav­nu pot­po­ru, kao da ga pu­šta­ju da se sam nad­me­će s Beogradom. Kri­vo, jer ova­ko bi Be­ograd mo­gao po­mis­li­ti da s ovom hr­vat­skom Vla­dom mo­že ra­di­ti što ho­će.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.