Jo­si­po­vić uda­rio u par­ki­ra­ni te­re­nac pa ka­zao ‘sve je O.K.’

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - El­vis Spre­čić el­vis.spre­cic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Nakon što je pred­njim li­je­vim di­je­lom svog auto­mo­bi­la uda­rio u straž­nji dio te­ren­ca, za­us­ta­vio se de­se­tak me­ta­ra da­lje i na­zvao po­li­ci­ju Biv­ši pred­sjed­nik RH Ivo Jo­si­po­vić skri­vio je ju­čer u 14.10 sa­ti pro­met­nu ne­sre­ću u sa­mom cen­tru Za­gre­ba, a ka­ko je po­t­vr­di­la za­gre­bač­ka po­li­ci­ja, u ne­sre­ći nit­ko oz­li­je­đen. Sve se odi­gra­lo u Pal­mo­ti­će­voj uli­ci ko­jom je biv­ši pred­sjed­nik vo­zio u smje­ru ju­ga, a u jed­nom tre­nut­ku je pred­njim des­nim di­je­lom svog auto­mo­bi­la uda­rio u straž­nji li­je­vi dio cr­nog te­ren­ca ko­ji je bio boč­no par­ki­ran. Ivo Jo­si­po­vić za­us­ta­vio se de­se­tak me­ta­ra da­lje, iz­i­šao iz auto­mo­bi­la te na­zvao po­li­ci­ju, ko­ja je ubr­zo sti­gla na mjes­to ne­sre­će. Na fo­to­gra­fi­ja­ma ko­je je dva­de­se­tak mi­nu­ta nakon što se ne­sre­ća do­go­di­la sni­mio či­ta­telj 24 sa­ta jas­no se vi­di da ni is­pred ni iza par­ki­ra­nog te­ren­ca ni­je bi­lo dru­gih auto­mo­bi­la, jer da jest bi­la bi ve­li­ka šan­sa da bi doš­lo do lan­ča­nog su­da­ra. U cr­nom te­ren­cu u tre­nut­ku su­da­ra ni­je bi­lo lju­di, a Jo­si­po­vić je u auto­mo­bi­lu ko­ji je vo­zio bio sam. Dok je po­li­ci­ja obav­lja­la oče­vid ni­je bi­lo po­tre­be za po­seb­nom re­gu­la­ci­jom pro­me­ta, ko­ji se odvi­jao bez zas­to­ja. Oče­vi­ci­ma ko­ji su se za­tek­li na mjes­tu do­ga­đa­ja biv­ši pred­sjed­nik sa­mo je krat­ko re­kao: “Ma ni­šta straš­no, sve je O. K., uda­rio sam par­ki­ra­ni auto”.

Ivo Jo­si­po­vić par­ki­ra­ni je auto­mo­bil uda­rio ju­čer oko 14 sa­ti u za­gre­bač­koj Pal­mo­ti­će­voj uli­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.