Sreć­ku Ka­ji­ću zla­to, Mi­ho­vi­lu Pe­na­vi­ću sre­bro

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Sreć­ko Ka­jić osvo­jio je zlat­nu, a Mi­ho­vil Pe­na­vić sre­br­nu me­da­lju na 14. svjet­skoj ge­ograf­skoj olim­pi­ja­di (iGeo 2017) odr­ža­noj od 2. do 8. ko­lo­vo­za u Be­ogra­du. Ka­jić je za­vr­šio vin­ko­vač­ku gim­na­zi­ju, a Pe­na­vić 3. raz­red gim­na­zi­je u Bro­du.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.