U EU naj­vi­še maj­ki ti­nej­dže­ri­ca u Ru­munj­skoj, sta­ri­jih od 40 u Ita­li­ji

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - di­ja­na.ju­ra­sic@ve­cer­nji.net Di­ja­na Ju­ra­sić ZAGREB

EU ima jed­nak udio (4%) maj­ki ti­nej­dže­ri­ca i že­na ko­je dje­cu ra­đa­ju u do­bi od 40 i vi­še go­di­na. Pro­sječ­no, pr­vo di­je­te že­ne ro­de s 29 go­di­na U pro­sje­ku že­ne u Eu­rop­skoj uni­ji pr­vo di­je­te ro­de u do­bi od 29 go­di­na, naj­ve­ći pos­to­tak že­na ko­je ra­đa­ju pr­vo di­je­te u do­bi od 40 i vi­še go­di­na ima­ju Špa­njol­ska i Ita­li­ja, a naj­ve­ći pos­to­tak maj­ki ti­nej­dže­ri­ca ima­ju Ru­munj­ska i Bu­gar­ska. Po­ka­zu­ju to ju­čer objav­lje­ni po­da­ci Eu­ros­ta­ta za 2015. go­di­nu. Već se ot­pri­je zna da Ta­li­jan­ke i Špa­njol­ke u pro­sje­ku ra­đa­ju pr­vo di­je­te naj­kas­ni­je u EU, u do­bi nakon 30 go­di­na, no to ne zna­či da su Ta­li­jan­ke i Špa­njol­ke mo­žda naj­e­man­ci­pi­ra­ni­je, ne­go je u tim zem­lja­ma loš po­lo­žaj že­na na tr­ži­štu ra­da pa od­ga­đa­ju maj­čins­tvo. Ne­što ma­nje od po­lo­vi­ce že­na u Eu­rop­skoj uni­ji od­nos­no njih 47 pos­to pr­vo di­je­te ro­di­lo je u dva­de­se­tim go­di­na­ma, a njih 45 pos­to pos­ta­lo je maj­ka­ma u 30-im go­di­na­ma. No, čak 93.000 dje­ce u EU 2015. go­di­ne ro­di­le su ti­nej­dže­ri­ce, pa EU u pro­sje­ku ima če­ti­ri pos­to maj­ki ti­nej­dže­ri­ca. Naj­vi­še maj­ki ti­nej­dže­ri­ca ima­ju Ru­munj­ska (12,3%), Bu­gar­ska (11,9%), Ma­đar­ska (9,5) i Slo­vač­ka (8,4 %). Ina­če, Bu­gar­ke naj­ra­ni­je u EU ra­đa­ju pr­vo di­je­te, i to u pro­sje­ku u do­bi s 25,8 go­di­na. Hr­vat­ska je po udje­lu maj­ki ti­nej­dže­ri­ca ma­lo iz­nad pro­sje­ka EU s njih ne­što vi­še od če­ti­ri pos­to. S dru­ge stra­ne, pet ze­ma­lja EU se mo­že po­hva­li­ti da ima­ju ma­nje od dva pos­to ma­lo­ljet­nih maj­ki, a to su Ita­li­ja (1,2%), Ni­zo­zem­ska i Slo­ve­ni­ja (1,3%), te Dan­ska i Šved­ska (1,4%). U pro­sje­ku EU ima jed­nak pos­to­tak maj­ki ti­nej­dže­ri­ca kao i maj­ki ko­je pr­vi put dje­cu ra­đa­ju u do­bi od 40 i vi­še go­di­na. Ta­ko su 87.000 dje­ce u EU ro­di­le maj­ke u toj do­bi, a naj­vi­še maj­ki u do­bi od 40 i vi­še go­di­na ima­ju Ita­li­ja (8%), Špa­njol­ska (7,4%) i Grč­ka (5,5%). Na­su­prot to­me, naj­ma­nje su u EU sklo­ne ra­đa­nju u kas­ni­joj do­bi že­ne iz Li­tve i Polj­ske (1,1%), Le­to­ni­je i Slo­vač­ke (1,5%) te Ru­munj­ske (1,6%).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.